• Karar No: 2007/UY.Z-1123
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :84
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1123
Şikayetçi:
 Vesam Elektrik Elektronik İnş.Yat. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Emirhan Cad. No:53 Dikilitaş, Bahçelievler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş., Ulubatlı Hasan Bulvarı Stad Cad. Merinos Kavşağı No:40 Osmangazi / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.02.2007 / 5441
Başvuruya konu ihale:
 2006/167233 İhale Kayıt Numaralı “Çanakkale İli Merkez İlçesi AG-OG Şebeke Tevsii İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.03.2007 tarih ve 06.01.22.0120/2007-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çanakkale İli Merkez İlçesi AG-OG Şebeke Tevsii İşi” ihalesine ilişkin olarak Vesam Elektrik Elektronik İnş.Yat. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.02.2007 tarih ve 5441 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, Kamu İhale Mevzuatına uygun olarak verilmiş olan iş denetleme belgesinin inşaat işi ile ilgili olduğu gerekçesi ile geçersiz sayıldığı, ancak söz konusu iş deneyim belgesinin tamamen elektrik işlerini kapsadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru dilekçesine,

 

·        4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinde öngörülen ve 2007 yılı için Kurumca güncellenen 285 YTL tutarındaki başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair dekontun fotokopisinin eklendiği, aslının eklenmediğinin,

·        Şirketi temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediğinin,

 

            Tespit edildiği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 19.02.2007 tarihli yazı ile bildirildiği ve tebligatın 02.03.2007 tarihinde yapıldığı ve şikayetçinin aykırılıkları gidermediği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibinin talebi Kurul Kararı ile ,

 

·        Kuruma yatırılması gereken 285-YTL’lik başvuru bedelinin yatırıldığına dair dekontun aslı yerine fotokopisinin eklendiği,

·        Şirketi temsile yetkili olduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilere onaylı örneklerinin eklenmediği,

      gerekçesiyle reddedilmiştir.

 

            Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

            Somut itirazda;

 

a)      Başvuru sahibinin yatırması gereken 285-YTL’yi ödeyip ödemediğinin, Kurumun kendisinin yapacağı tahkik ile belirlenmesi mümkündür.

 

b)     İmza sirkülerinin olup olmadığı, ihale işlem dosyanın incelenmesiyle anlaşılabileceğinden başvurunun reddedilmemesi gerekmektedir.

 

            Belirtilen nedenlerle; 4734 sayılı Kanunda belirlenen usul ve sürelere uygun olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum

.

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                        Kurul Üyesi                                      

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul