• Karar No: 2007/UY.Z-1124
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :85
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1124
Şikayetçi:
 Pak Mimarlık Müh. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Atatürk Bulvarı No:18 DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nusrettin Mah. İstiklal Caddesi No:1 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4310
Başvuruya konu ihale:
 2006/177256 İhale Kayıt Numaralı “24 Derslikli Lise Binası İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 06.00.99.0065/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 22.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “24 Derslikli Lise Binası İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Pak Mimarlık Müh. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.02.2007 tarih ve 4310 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İlanda % 100 oranında iş deneyim belgesi istenmekte iken, CD olarak aldıkları ihale dokümanında yer alan idari şartnamede bu oranın % 50 olarak belirtildiği, bu durumun Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesine uygun olmadığı ve bu konuda tereddüde düştükleri, idarenin şikayet başvuru üzerine aldığı karar ekinde gönderilen zeyilnamenin kendilerine ihaleden önce verilmediği,

 

2) İhale ilanının ikinci kez yapıldığı, ancak yapılan ikinci ilanın hiçbir yükleniciye bildirilmediği, bu nedenle ihaleye katılan 11 istekliden en uygun 2 nci ve 3 üncü isteklinin elendiği, idarenin bu işleminin Yönetmeliğin 31 inci maddesine aykırı olduğu,

 

3) Son üç yıllık cirolarının yeterli görülmediği takdirde son 6 yıla kadar olan cirolarının istenmesi gerekmekte iken istenilmediği,

 

4) Onay alınmadan ihale komisyonuna dışardan üye alındığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

01.12.2006 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 4.3.1 maddesinde:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %100 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından tanzim edilen 05.12.2006 tarihli zeyilnamede; idari şartnamenin 7.3.1 maddesine iş deneyim belgesi oranının sehven % 50 olarak yazıldığı ve bu oranın % 100 olarak düzeltildiği belirtilmekte ve şikayet başvurusu üzerine verilen kararda 06.12.2006 tarihine kadar doküman satın alan istekli olmadığından zeyilnamenin isteklilere verilmediğinden bahsedilmektedir. Durum böyle olmakla birlikte; 07.12.2006 tarihinde doküman satın alan başvuru sahibi ile 20.12.2006 tarihinde doküman satın alan ve 14.02.2006 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile aynı ihaleye ilişkin itirazen şikayet başvurusunda bulunan Yılmaz Eser, idare tarafından verilen CD de bu oranın % 50 olarak belirtildiğini iddia etmekte, Yılmaz Eser’in başvuru dilekçesi ekinde idare tarafından verildiği belirtilen CD yer almaktadır. 07.03.2007 tarih ve 3305 sayılı yazı ile başvuru sahibinden idareden satın alınan ihale dokümanı CD’nin orjinalinin gönderilmesi istenilmiştir. Başvuru sahibinin 12.03.2007 tarih ve 7722 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ekindeki yer alan CD ile Yılmaz Eser’in itirazen şikayet başvurusu ekinde alınan CD’ler incelendiğinde idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde iş deneyim belgesi oranının % 50 olduğu görülmekte olup üzerlerinde idare tarafından hazırlandığını gösterir herhangi bir işaret bulunmadığı belirlenmiştir.

 

Belirtilen bu durum karşısında; ihale dokümanının CD ortamında isteklilere verilmesine ilişkin idare işlemlerinin mevzuata uygunluğunun sorgulanması gerekmektedir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı bölümünün 19 uncu maddesinde; İdare, ihtiyaç duyduğu yapım işinin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale veya ön yeterlik dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. Adaylara veya isteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında kullanılacak olan bu asıl nüshanın idarelerce ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, adaylara veya isteklilere verilecek ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 30 uncu maddesinde; İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı adaylar veya istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların veya isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur (standart form KİK005.0/Y). Ancak, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış kopyaları adaylara veya isteklilere satılabilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin, “İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar” başlıklı XII nci maddesinin “CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı (D) bölümünde Uygulama Yönetmeliklerinin ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanması ve satılmasına ilişkin hükümleri uyarınca, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarının “compact disc (CD)” ortamında hazırlanarak aday ve isteklilere satılması mümkün bulunmaktadır.

Bu hükümler uyarınca, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarını “compact disc (CD)” ortamında hazırlayarak aday veya isteklilere satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerini almaları zorunludur.

İhale ve/veya ön yeterlik dokümanını “compact disc (CD)” ortamında hazırlamak ve satmak isteyen idarelerce hazırlanan CD’ lerin;

1- Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması ve tarih atılarak idare yetkilisince paraflanması,

2- İçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD içindeki bir dosyaya işlenmesi,

3- Bir defa yazılabilir nitelikte (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CD-RW) türünde CD’lerin kullanılmaması,

4- Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma oturumu (session)’ nun kapatılması,

5- 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,         

Gerekmektedir.

Aday ve/veya istekliler tarafından CD ortamında satın alınan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında yer alan bilgilerle, idarece hazırlanan asıl dokümanda yer alan bilgiler arasında maddi veya teknik hatalar ile eksiklikler olması halinde, ihale ve/veya ön yeterlik şartnamelerinde yer alan, “İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır,” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Bunun yanında, “compact disc (CD)” ortamında hazırlanan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında değişiklik veya açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi çerçevesinde gerekli değişiklik ve açıklamalar yazılı olarak veya yukarıdaki esaslar çerçevesinde CD ortamında yapılabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mevzuatın yukarıda aktarılan düzenleme ve hükümleri gereğince; ihtiyaç duyulması halinde, Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, isteklilere “compact disc (CD)” ortamında ihale dokümanı verilebilecektir. İncelenen ihalede; ihale dokümanı satın alındığına ilişkin formlara, isteklilere verilen CD’lerin birim seri numarası ve/veya diğer ayırt edici numaralarının işlenmediği, dolayısıyla ihale dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen tespitler çerçevesinde; idarenin ihale dokümanının isteklilere verilmesi işlemlerinin, Kamu İhale Genel Tebliğinin, “İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar” başlıklı XII nci maddesinin CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı (D) bölümünde belirlenen hükümlere ve esaslara aykırı olduğu belirlenmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde

13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale ilanının 01.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde ve Düzce Postası gazetesinde yayımlandığı, Kamu İhale Bülteninde 06.12.2006 tarihinde, Düzce Postası Gazetesinde 05.12.2006 tarihinde yayımlanan düzeltme ilanı ile ilan metnine idari şartnamenin 7.3.2 maddesinin (c) bendinde yer alan “ihaleye teklif verecek olan firmaların ISO9001:2000 kalite yönetim belgesine sahip olmaları ve bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumunca onaylı olması gerekmektedir.” hükmünün eklendiği anlaşılmış olup, idari şartnamede yer alıp ilanda yer verilmeyen bir yeterlik kriterinin, ilk ilanın yayımlanmasını takip eden on gün içersinde düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ilan edilmesi işleminde 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin yukarda aktarılan hükümlerine bir aykırılık görülmediğinden, başvuru sahibinin bu konudaki şikayet başvurusu yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde; yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin istenebileceği, bu durumda isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaların zorunlu olduğu, bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerektiği, bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan isteklinin yeterli kabul edileceği, bu şartları son üç yılda sağlayamayan isteklilerin, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilecekleri, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İncelenen ihalede idari şartnamenin 7.2.3 maddesinde;

 

7.2.3-İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hak ediş bedelin %15 inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin %12 sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikayetçinin teklifinde ihalenin yapıldığı yıldan önceki üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının sunulduğu, sunulan gelir tablolarının incelenmesinden son üç yılın ortalama ciro değerinin teklif edilen bedelin % 15’ini karşılamadığı ve bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakıldığı, şikayetçinin Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükmü gereği son üç yıla ilişkin yeterlik kriterini sağlamaması durumunda son altı yıla ilişkin gelir tablolarını sunması gerekmekte iken, söz konusu belgelerin teklifinde yer almadığı ve ihale komisyonu tarafından toplam ciro değerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış olup komisyon tarafından yapılan bu işlemde mevzuata bir aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin bu konudaki şikayeti uygun bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde; İhale yetkilisinin, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendireceği ve ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ihale komisyonunun kurulması ve çalışma esaslarına ilişkin 25 inci maddesinde;

İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.” hükümleri yer almaktadır.

İncelenen ihalede; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 28.11.2006 tarih ve 19137 sayılı yazısı ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden komisyonda görevlendirilecek personelin isimlerinin bildirilmesi istenmiş ancak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden yazılı bir cevap alınmadan aynı tarihte ihale yetkilisinin 28.11.2006 tarihli onayı ile ihale komisyonu oluşturulmuştur. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 29 Kasım 2006 tarih ve 4760 sayılı yazısı ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü teknik elemanlarından asil üye olarak inş. mühendisleri Celalettin Kaya, İlhan Tozlu ve makine mühendisi Banu Hekimoğlu’nun, yedek üyeler olarak inş. müh. Suat Gemici, mak. müh. İbrahim Yüce ve inş. Tek. Mutlu Arslan’ın görevlendirildiği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmiş olup, ihale komisyonu teşkiline ait Olurda, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından yedek üye olarak bildirilen makine mühendisi İbrahim Yüce yerine makine mühendisi Kemal Üçler’in görevlendirildiği ve asil üye Banu Hekimoğlu’nun ihale tarihinden itibaren izne ayrılması üzerine ihale komisyonunda görev yaptığı belirlenmiştir.

Şikayete konu ihalede, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personelin isimleri bildirilmeden ihale komisyonunun teşkiline dair onay alındığı anlaşılmakla birlikte; İhale komisyonunun görevlendirilmesinde yetki ve sorumluluk ihale yetkilisine ait olup; incelenen ihalede ihale yetkilisinin 28.11.2006 tarihli onayı ile ihale komisyonunda İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nden 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere 6 personel, İl Özel İdaresinden 1 asil ve 1 yedek üye olmak üzere 2 personel görevlendirildiği, ihale yetkilisinin onayı ile başka idarelerden komisyona üye alınması işleminde mevzuatın yukarda aktarılan hükümlerine aykırılık bulunmadığı, ihale komisyonu kararlarında isim ve imzası bulunan personelin, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen personel olduğu dolayısıyla ihale komisyonunun 4734 sayılı kanunun 6 ncı maddesi uyarınca teşekkül ettiği anlaşıldığından şikayetçinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhalelere Karşı Yapılacak İdarî Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İdareye Şikayet” başlıklı 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

İhalelere ilişkin olarak adaylar, istekli veya istekli olabilecekler tarafından öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayette bulunulur.

İhale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre, şikayetle ilgili kararını verir.” hükmü ile ,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “İdarece yapılacak işlemler ve inceleme” başlıklı dördüncü maddesinin (a) bendinin birinci ve ikinci fıkralarında;

İhale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurularının ihale yetkilisince sonuçlandırılması gerektiğinden, başvuru konusu hususlara ilişkin ihale komisyonunun ihale yetkilisi yerine karar alması mümkün bulunmamaktadır.

Şikayet dilekçelerinde ileri sürülen iddialarla ilgili olarak ihale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre görevlendireceği bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre kararını verir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan hükümler uyarınca, idareye bir şikayet başvurusunda bulunulması halinde, ihale yetkilisinin bizzat kendisinin veya görevlendireceği raportörün yapacağı incelemeye göre başvuru hakkında nihai kararı vereceği açıktır.

 

Şikayete konu ihalede, başvuru sahibinin 29.01.2006 tarihli, Pak İnş. Ltd. Şti.’nin 31.01.2006 tarihli ve Yılmaz Eser’in 31.01.2006 tarihli şikayet başvuruları üzerine ihale yetkilisi olan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri tarafından bir karar verilmesi gerekmekte iken, başvurunun İl Milli Eğitim Müdürü tarafından cevaplandığı dolayısı ile, yukarıda aktarılan hükümlere aykırı işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak Kolca İnşaat Tic. San.ve Turz. A.Ş.’nin 09.02.2007 tarihinde Kuruma yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 22.03.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1118 sayılı kararıyla;

 

“…

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,” karar verilmiştir. Dolayısıyla bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul