En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1125
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :86
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1125
Şikayetçi:
 Özen İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Atatürk Cad. Kozacıoğlu Apt. No:13 Kat:4 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, İncilipınar Mah.4 No.lu Cad. 27090 Şehitkamil / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4037
Başvuruya konu ihale:
 2006/161209 İhale Kayıt Numaralı “Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2007 tarih ve 06.00.77.0120/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü’nce 07.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yağmursuyu Şebeke Hattı Döşenmesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özen İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.02.2007 tarih ve 4037 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Söz konusu ihalede firmalarının en düşük ikinci fiyat teklifini verdiği halde iş deneyim belgelerinin Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen A/V Grubu İşlere uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idareye yapılan şikayet başvurusunda iş deneyim belgelerinin benzer işe ait olduğuna dair kesin hakediş raporu ve faturaların sunulduğu, benzer işlere ilişkin pozların işaretlendiği ve iş deneyim belgesinin ihale dokümanında istenilen tutarı karşıladığının belgelendirildiği, ancak idarenin şikayete verdiği cevapta iş deneyim belgesinin A/V Grubu işlere ilişkin olmayıp A/II ve A/III Grubu işlere ait olduğunu belirttiği, idarece yapılan işlemin mevzuata uygun olmadığı,

 

 

            2) İdareye yapılan şikayet başvurularına verilen cevap yazısı ekinde, ihale komisyonunda yer alan ve ihale komisyon şefi olan Nazmiye ORAL’ın raporu tanzim ettiği ve imzaladığının görüldüğü, ayrıca kimlerin raportör olarak görevlendirildiğinin bilinmediği, bu durumun ise idari başvurudan beklenen yararı ortadan kaldıracağı ve şikayetin tarafsızlıkla değerlendirilmesini engelleyeceği için mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

           

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde “İsteklilerin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.” düzenlemesi,

 

            Anılan şartnamenin 7.4 maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V Grubu İşler kabul edilecektir.”,

 

            7.5 maddesinde “İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Bölümü’dür.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin teklif dosyasında yer alan iş deneyim belgesi incelendiğinde; 26.09.2003 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Tefken-Impresit iş ortaklığı için verilen iş deneyim belgesinde işin adının (Tarsus-Pozantı) Ayrımı-Adana-Toprakkale-Gaziantep (TAG) Otoyolu (Km. 44+600-Km. 302+065 Arası) olduğu, başvuru sahibinin alt yüklenici olarak TAG Otoyolu, Km. 219+500-Km. 224+400 arası drenaj işleri (Ek Protokol ile ilave edilen telçit, menfez, kablo kanalı, hendek, şev koruma yapıları, işçilik vb. işler) yaptığının belirtildiği, 19.03.1987 tarihli ilk sözleşme bedelinin 360.000.000,00 ABD Doları, toplam sözleşme bedelinin 1.331.762.216,00 ABD Doları ve alt yüklenici tarafından yapılan işin belge tutarının Ek Protokol hariç 141.042,12 ABD Doları ve son keşif tutarının ise 4.010.055,00 ABD Doları olduğu görülmüştür.

 

            08.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin ihale dokümanında istenilen A/V Grubu işler sınıfında yer almadığı, sunulan belgenin Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/III Grubu işler sınıfında yer aldığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu iş deneyim belgesi irdelendiğinde; iş deneyim belgesinde belirtilen işin adının idari şartnamede düzenlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı ancak başvuru sahibinin alt yüklenici olarak yaptığı işlerin kapsamında ihale konusu işe benzerlik gösteren işlerin olduğu, ayrıca başvuru sahibinin şikayet ve itirazen şikayet dilekçesi ekinde söz konusu iş deneyim belgesine ait kesin hesap ve hakediş raporunda benzer işe tekabül eden işlerin yer aldığı görülmüştür.

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri ifade eder.”,

 

            Anılan Yönetmeliğin 55 inci maddesinin (g) bendinde “İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının asgari yüzde yetmişlik kısmı ile iş denetleme ve yönetme belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının asgari yüzde ellilik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda; o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, hakediş raporlarının ve ödeme cetvelinin zorunlu nedenlerle verilemediği durumlarda, son on beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.” hükmü mevcuttur.

 

            Diğer taraftan anılan Yönetmeliğin “Komisyonların İnceleme Yetkisi” başlıklı 57 nci maddesinde; “İhale komisyonları isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacıyla;

 

            İş bitirme belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, geçici kabul tutanağı, kesin hakediş raporu ve işin niteliğine göre varsa tasfiye tutanağı, keşif artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi, alt yüklenici ile yüklenici arasında düzenlenmiş noter onaylı sözleşme, alt yüklenicinin iş için yükleniciye düzenlediği fatura suretleri, alt yüklenicilerde çalışanların vergi ve sosyal sigorta prim ödemelerini gösterir belgeler,

 

            İş durum belgesinin ekinde; sözleşme, hakediş raporları, varsa tasfiye tutanağı, devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi,

 

            (Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 29 md.) İş denetleme belgesi ile ilgili olarak; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu, özel sektörde görev yapanlar için bu sayılanlara ek olarak, işin başında idareye vermiş olduğu taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler,

 

            İş yönetme belgesinin ekinde; mezuniyet belgesi, meslek odası belgesi, görevlendirme yazısı, geçici kabul tutanağı, hakediş raporları, varsa kesin hakediş raporu,

 

            Özel inşaatlara ait işin sahibiyle yüklenici arasında noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi,

 

            gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş veya görev yapanlardan da yukarıda sayılanların muadili belgeler isteyebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından teklif ekinde sunulan iş deneyim belgesi ile şikayet ve itirazen şikayet dilekçesi ekindeki kesin hesap ile hakediş raporunda yer alan işlerin benzer iş tanımına uygun olduğu anlaşıldığından, söz konusu iş deneyim belgesinin ihale dokümanında öngörülen asgari iş deneyim tutarını sağlayıp sağlamadığı yönünde ihale komisyonunca değerlendirme yapılmadan başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminin anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği görüldüğünden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

           

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İdareye Şikayet” başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında; ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurularının ihale yetkilisinin bizzat kendisi veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre şikayetle ilgili kararını vereceği hükme bağlanmış ve bu hususa aynı şekilde İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğde de yer verilmiştir.

 

            18.10.2006 tarihinde GASKİ Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan ihale komisyonu Olur’unda Nazmiye ORAL’ın ihale komisyonu yedek üyesi olarak atandığı, kesinleşen ihale kararına karşı başvuru sahibinin yaptığı şikayet başvurusunu incelemek ve rapor tanzim etmek üzere tayin edilen iki kişiden birinin Nazmiye ORAL olduğu görülmüştür. Nazmiye ORAL’ın ihale komisyonu yedek üyesi olarak atanmasına rağmen 07.12.2006 tarihli komisyon tutanaklarında ve 08.01.2007 tarihli ihale komisyonu kararında isminin ve imzasının yer almadığı anlaşıldığından adı geçen şahsın şikayet başvurusunu incelemek üzere raportör olarak görevlendirilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            07.12.2006 tarihli İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatların yer aldığı ihale komisyon tutanağında Mehmet Ramiz AK ve Ömer SARAÇOĞLU’nun teklif fiyatlarının yer almadığı, 08.01.2007 tarihli ihale komisyonu kararında ise anılan isteklilerden Mehmet Ramiz AK’ın geçici teminat mektubunun Genel Müdürlüğe hitaben yazılmadığı, birim fiyat teklif mektubu ile birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yer alan rakamların birbiriyle uyuşmadığı ve Ömer SARAÇOLU’NUN teklif zarfı içerisinde banka referans mektubunun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve bu isteklilerin fiyatının açıklanmadığı belirtilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü mevcuttur.

 

            Anılan hüküm doğrultusunda ihale komisyonu tarafından ilk oturumda isteklilerin ve tekliflerin açıklanması gerekmekte olup, incelemeye konu ihalede teklifleri değerlendirme dışı bırakılan yedi istekliden ikisinin teklif fiyatının açıklanmaması hususu mevzuata açık aykırılık olup, usulüne uygun ilk ihale oturumu yeniden ihya edilemeyeceğinden Kanunun yukarıda yer verilen hükmüne ve aynı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan şeffaflık ilkesine aykırılık taşımaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul