En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1126
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :87
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1126
Şikayetçi:
 Aydın İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti, Reşatbey Mah. 15. Sokak Ceren Apt. No: 16/1 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Valiliği İl Özel İdaresi, Adana Valiliği Batısı 01130 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4278
Başvuruya konu ihale:
 2006/158276 İhale Kayıt Numaralı “Adana Yüreğir Şehit Gaffar Okan 28 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 06.00.96.0132/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 12.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Adana Yüreğir Şehit Gaffar Okan 28 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Aydın İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 17.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.02.2007 tarih ve 4278 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Birsan İnş. Tic. Taah. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunda ifade edilen “firmalarında kadrolu olarak çalışan ve bilgileri dışında başka bir firmalar tarafından da anahtar teknik personel olarak gösterildikleri anlaşılan İnşaat Mühendisi Cevdet Orkun, Makine Müh. Şakir Yüceer ve Elektronik Müh. Bilal Karatoruk’ un bu olayın ortaya çıkması üzerine, ihale günü idareye yazılı müracaatta bulunarak firmalarında çalıştıklarını beyan ettikleri, ayrıca SSK Adana İl Müdürlüğüne de sadece Birsan Ltd. Şti. merkez bürosunda çalıştıklarını, ihaleye teklif veren diğer firma ve şahıslarla herhangi bir bağlarının bulunmadığını beyan ettikleri, bu hususta SSK Adana İl Müdürlüğünün gerekli incelemeyi başlattığı, firmaları personelini kendi personelleri olarak gösteren diğer firmaların mesleki ahlaka aykırı hareket ettikleri” yönündeki iddia ile ilgili olarak, başvuru dilekçesi ve eklerinin bu yönüyle soruşturulmak üzere Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

 

İhaleyi yapan idare yetkileri hakkında 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle aynı Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca işlem yapılması hususunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmaları tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen İnşaat Mühendisi Cevdet Orkun’ un bilgileri olmadığı halde başka bir firmada da anahtar teknik personel olarak gösterilmesi nedeniyle her iki firmanın teklifinin de geçersiz sayıldığı, firmalarının teklifinin en avantajlı teklif olduğu, Kamu İhale Kanunu ve SSK Kanununa göre bir anahtar teknik personelin iki ayrı firmada çalışmasında bir sakınca bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir..

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

28.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile şikayetçinin Anahtar Teknik Personel olarak gösterilen İnş. Müh. Cevdet Orkun’ un Birsan Ltd. Şti. tarafından da Anahtar Teknik Personel olarak gösterilmesi gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

İdari Şartnamenin 7.3.2 (a) maddesi ile 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Mimar, 1 adet Makine Mühendisi ve 1 adet Elektrik Mühendisi olmak üzere 4 adet anahtar teknik personel istenildiği,

 

İdarece gönderilen teklif dosyaları incelendiğinde Aydın Ltd. Şti.’ nin Anahtar Teknik Personel olarak gösterdiği İnş. Müh. Cevdet Orkun’ un Birsan Ltd. Şti. tarafından da Anahtar Teknik Personel olarak gösterildiği,

 

Birsan Ltd. Şti.’ nin Anahtar Teknik Personel olarak gösterdiği İnş. Müh. Cevdet Orkun’un ve Elektrik Müh. Bilal Karatoruk’ un Aydın Ltd. Şti. ve Cem Ltd. Şti tarafından da Anahtar Teknik Personel olarak gösterildiği,

 

Cem İnş Tur. Tic. San. Ltd. Şti’nin Anahtar Teknik Personel olarak gösterdiği Elektrik Müh. Bilal Karatoruk’ un Birsan Ltd. Şti. tarafından da Anahtar Teknik Personel olarak gösterildiği,

 

Makine Müh. Şakir Yüceer’in başvuru sahibi Birsan Ltd. Şti. ve Anka İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Anahtar Teknik Personel olarak gösterildiği, ancak Anka İnş. San. Tic. Ltd. Şti. nin idare tarafından aynı durumda olan diğer istekliler gibi değerlendirme dışı bırakılmayarak ekonomik açıdan birinci avantajlı teklif olarak belirlendiği,

 

Tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y)

 

Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.…” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükümde yer alan “anahtar teknik personel olarak öngörülen kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış olması ve ihale tarihi itibariyle istekli bünyesinde çalışıyor olması şartlarının aranması zorunluluğu” ifadesi, bir mimar veya mühendisin birden fazla firmada anahtar teknik personel olarak istihdam edilemeyeceği veya bir firmada anahtar teknik personel olarak istihdam edilen bir kişinin ilgili firmanın bünyesinde tam gün mesaî yapma zorunluluğunun bulunduğu ve buna bağlı olarak da aynı anda serbest meslek erbabı da olamayacağı anlamında değerlendirilmemiştir.

 

Dolayısıyla, bir mimar veya mühendisin aynı ihaleye teklif veren birden fazla istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilmesinde Kamu İhale Mevzuatına aykırılık teşkil eden bir husus bulunmadığından başvuru sahibi Aydın İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı, keza başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibi Aydın İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yılmaz İnş. Tur. Taah Tic. Ltd. Şti. ve Erçağ İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti ’nin teklif dosyaları içerisinde yer alan İdari Şartnamenin 7.1 maddesi gereğince sunulması gerekli ihale dışı bırakılacak veya ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında bulunmadığına ilişkin taahhütnamenin 22.07.2005 tarihinden itibaren geçerli olan ve idari şartname ekinde yer alan KİK 027.0/Y standart forma uygun olmadığı, standart formun 2 nci bendinde ifade edilen “ihale tarihi itibarıyla” ibaresinin bulunmadığı,

 

2) Başvuru sahibi Aydın İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti teklif dosyası içerisinde idari şartnamenin 7.3.2 maddesi gereğince istenilen Anahtar Teknik Personel olarak gösterdiği Mimar Ela Güler ESKİYENENTÜRK’ün Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde öngörülen şirketin bünyesinde bulunuyor olduğu hususunu gösteren ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgelerin sunulmadığı, bu kişinin 25.04.2005 tarih ve 6289 sayılı teklif dosyasında yer alan şirketin durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinden şirkete ortak olduğu anacak müdürlük görevini yürüten ortaklardan olmadığı,

 

3) Ali Eraslan İnş. Müh. Taah. Tic.nin teklif dosyası içerisinde idari şartnamenin 7.3.2 maddesi gereğince istenilen Anahtar Teknik Personel olarak Makine Mühendisi Ahmet BARAN’ın, Elektrik Mühendisi Necdet ÇEKİCİ’nin ve Mimar Mustafa KÜTÜK’ün gösterildiği, anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerin isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususunun sigortalı işe giriş bildirgeleri tevsik edildiği ancak bu bildirgelerde anılan  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde öngörülen ”… Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur” düzenlemesine aykırı olarak işe başlayacağı/başladığı tarih olarak ihale tarihi olan 12.12.2006 tarihinin belirtildiği,

 

Tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan tespitlerde belirtilen gerekçelerle Aydın İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yılmaz İnş. Tur. Taah Tic. Ltd. Şti. ve Erçağ İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti ’nin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

4) İdarece Anahtar Teknik Personel olarak gösterdiği Elektrik Müh. Bilal Karatoruk’ un Birsan Ltd. Şti. tarafından da Anahtar Teknik Personel olarak gösterildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan Cem İnş Tur. Tic. San. Ltd. Şti’nin bir mimar veya mühendisin aynı ihaleye teklif veren birden fazla istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilmesinde Kamu İhale Mevzuatına aykırılık teşkil eden bir husus bulunmaması nedeniyle teklifinin değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

 

5) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 (f) maddesinde; “İsteklinin başka iş ortaklıklarında gerçekleştirdiği iş nedeniyle elde ettiği iş deneyimi, o iş ortaklığındaki hissesi oranında dikkate alınır…” hükmüne yer verilmiştir. 

 

Birsan Ltd. Şti.’ nin  sunmuş olduğu Adana Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından düzenlenen 03.10.2006 tarih ve 3535 sayılı iş deneyim belgesinde yüklenicinin “Rıza Şahin + Birsan Ltd. Şti. ortak girişimi” olarak belirtildiği, söz konusu ortak girişimi oluşturan Birsan Ltd. Şti.’ nin ortak girişim içerisindeki hisse oranı ile bu hisse oranına göre sahip olacağı iş deneyim belgesi tutarının belirtilmediği, dolayısıyla bahse konu iş deneyim belgesinin Birsan Ltd. Şti. adına olmadığı, “Rıza Şahin + Birsan Ltd. Şti. ortak girişimi” adına olduğu, Birsan Ltd. Şti.’ nin iş deneyim belgesine konu işteki hisse oranının belli olmadığı, ayrıca Yılmaz İnş. Tur. Taah Tic. Ltd. Şti.teklif dosyası içerisinde yer alan iş deneyim belgesinin 01/01/2003 tarihinden önce alınmış olduğu ve belge tutarının belirtilmediği anlaşılmış olup bu tür durumlarda, iş deneyim belgesini düzenleyen idareden söz konusu eksikliklerin tevsik edilmesi gerekmektedir. 

 

            6) - Kamu İhale Genel Tebliğinin, “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü maddesinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirilmesi” başlıklı (H) fıkrasında yapım işleri ihalesinde ihale komisyonu geçerli teklifleri tespit ettikten sonra aşırı düşük sorgulamasında kullanacağı sınır değeri tespit etmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

           

Yukarıda yer alan tespitler neticesinde; geçerli teklifler üzerinden hesaplanan sınır değerin altında kalan Ahmet Sevgi + Al-Tu Ltd. Şti. Ortak Girişiminden idarece 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince aşırı düşük açıklaması istenildiği, bu isteklinin açıklamaya cevap vermediği için değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihale komisyonunca belirlenen ekonomik açıdan birinci ve ikinci avantajlı tekliflerin değişmediği, dolayısıyla tespit edilen aykırılıkların ihale sonucuna etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

7) Makine Müh. Şakir Yüceer’in başvuru sahibi Birsan Ltd. Şti. ve Anka İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Anahtar Teknik Personel olarak gösterildiği, ancak Anka İnş. San. Tic. Ltd. Şti. nin idare tarafından aynı durumda olan Aydın Ltd. Şti., Birsan Ltd. Şti. ve Cem İnş Tur. Tic. San. Ltd. Şti. gibi değerlendirme dışı bırakılmayarak ekonomik açıdan birinci avantajlı teklif olarak belirlendiği, bu durumun 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesine aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun Görevlilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 60 ıncı maddesinde “İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler.

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar.

(Değişik: 4964/ 36 md.) 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesine aykırı olarak işlem yapan ihale yetkilileri hakkında yukarıda yer alan hüküm gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan eşit muamele ilkesine aykırı hareket eden idare yetkilileri hakkında değerlendirme yapılarak bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumlu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Adana Valiliği’ne bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İhaleye teklif veren isteklilerden; Aydın Ltd. Şti., Yılmaz İnş. Ltd. Şti. ve Erçağ Ltd. Şti.’nin teklifleri, “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”de yer alması gereken “İhale tarihi” ibaresinin bulunmadığı gerekçesiyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Bahse konu eksiklik bilgi eksikliği kapsamında olup tamamlanabilecek bir eksiklik olduğundan bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmaması gerekmektedir. Bu tekliflerin değerlendirmeye alınması durumunda ise “sınır değer” değişmektedir.

 

            Bu nedenle tekliflerin yeniden değerlendirilmesini teminen incelenen ihale hakkında “Düzeltici işlem”e karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

                                                            KARŞI OY

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y)…

…Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez…” hükümleri yer almaktadır.

İsteklinin “organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” kapsamında istenen anahtar teknik personelin, işin doğası gereği bünyesinde görev yaptığı isteklinin  teklif hazırlama işlemi de dahil olmak üzere, diğer idari ve teknik konulardaki karar alma süreçlerine katıldığı kabulüyle, aynı ihalede birden fazla istekli tarafından beyan ve tevsik edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan aynı ihalede birden fazla istekli bünyesinde anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerin bir firma bünyesinde çalıştıkları, diğer isteklilerin, bilgileri dışında kendilerini anahtar teknik personel olarak gösterdikleri yönünde beyanları bulunmaktadır.

Dolayısıyla söz konusu kişilerin bu beyanlarının SSK kayıtlarındaki diğer bilgiler ve isteklilerle yapmış oldukları çalıştırma sözleşmeleri gibi belgelerle de teyit edilerek dikkate alınması, bu belirleme sonucunda bu kişileri gerçekte çalıştıran isteklinin değerlendirmeye alınması, diğerlerinin ise değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Ayrıca, kararda Aydın Ltd. Şti. nce sunulan 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile ilgili taahhütnamede (Standart Form- KİK027.0/Y) “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin eksik olması değerlendirme dışı bırakılma nedeni olarak kabul edilmiştir.

Söz konusu standart form 08/06/2004 tarihli Yönetmelik değişikliği ile getirilmiş, 22/06/2005 tarihli değişiklikle ise standart formun ikinci fıkrasına isteklilerin ihale dışı bırakılma sebeplerini taşımadıklarına ilişkin belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumlarını gösterir biçimde sunmalarına açıklık getirmek amacıyla “ihale tarihi itibariyle” ifadesi eklenmiştir. Dolayısıyla iki standart form arasındaki fark bu ifadeyle sınırlıdır.

İhalelerde eski standart formun sunulmasının taşıdığı bahse konu ifade eksikliği dolayısıyla, isteklinin bu belgeleri ihale tarihi itibariyle durumunu gösterir biçimde sunma zorunluluğu açısından zafiyet oluşturacağı gibi bir düşünce akla gelebilirse de, bu düşüncenin yerinde olmadığı aynı hususu düzenleyen idari şartnamenin 42 nci maddesindeki hükümden açıkça anlaşılmaktadır. Zira Şartnamenin söz konusu maddesinde;

“İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.”

Denilmek suretiyle isteklinin bu belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumunu göstermek üzere sunacağı tereddüde meydan vermeyecek biçimde kurala bağlanmış durumdadır.

İhale dokümanının bir bütün olduğu, isteklinin teklif mektubunda “ihale dokümanını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve  çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.” İfadesiyle dokümandaki tüm hükümleri kabullenerek teklif verdiği gerçeği dikkate alındığında eski standart formdaki eksikliğin idari şartnamedeki açıklık karşısında önemini ve anlamını yitirdiği görülmektedir.

İşlevi ve sonuçları bakımından önemsiz olan söz konusu ifade eksikliğine rağmen taahhütnamenin mevcut haliyle kabulünde hukuki bir mahzur görülmemekle birlikte, yeni formata uygunluğun sağlanması amaçlanıyorsa bu hususun bilgi eksikliği kapsamında istekliye tamamlattırılması da mümkün bulunmaktadır.

Dolayısıyla söz konusu isteklinin, taahhütnamenin taşıdığı eksiklik sebebiyle değerlendirme dışı bırakılması yerinde değildir.

Açıklanan gerekçelerle, yukarıda ifade edilen tahkik ve tespitler yapıldıktan sonra ihalenin sonuçlandırılması ve bu yönde düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

 

 

KARŞI OY

 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y)…

 

…Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez…” hükümleri yer almaktadır.

 

Bu hükümler gereğince, bir istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen bir mimar veya mühendisin, isteklinin işleri ile ilgili olarak idari, mali, teknik konular ve bu kapsamda teklifin hazırlanmasına ilişkin de görevleri bulunduğu dikkate alındığında, o isteklinin bünyesinde tam gün olarak çalışması gerektiği ve bu haliyle anahtar teknik personel olarak gösterildiği istekliden başka bir isteklide teknik personel olarak veya anahtar teknik personel olarak çalışamayacağı düşünülmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede; bir mimar veya mühendisin aynı ihaleye teklif veren birden fazla istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilme olanağı bulunmadığından Aydın Ltd Şti, Birsan Ltd Şti, Cem İnş Lt-Şti ile ihale üzerinde kalan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması hususunun düzeltici işlem olarak bildirilmesi yönünde karar alınması gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul