• Karar No: 2007/UY.Z-1139
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :13
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1139
Şikayetçi:
 Çiçek İnş. Tic. Ltd. Şti, Demirkırlar İş Merkezi B Blok 16 Merkez TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 22.Bölge Müdürlüğü 223.Şube Müdürlüğü, GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2007 / 4720
Başvuruya konu ihale:
 2006/148405 İhale Kayıt Numaralı “Gümüşhane Merkez Harşit Çayı ve Yan Dereler Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 06.01.09.0026/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 22.Bölge Müdürlüğü 223.Şube Müdürlüğü’nce 09.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gümüşhane Merkez Harşit Çayı ve Yan Dereler Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Çiçek İnş. Tic. Ltd. Şti’nin 19.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.02.2007 tarih ve 4720 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; tekliflerinin ihalede değerlendirme dışı bırakılması üzerine yaptıkları şikayet başvurusuna idarenin verdiği cevapta; ihaleye sunulan yeterlik belgelerinden, İsmail Çiçek’e ait imza sirküleri ekindeki 19.06.2003 tarihli ve 5823 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan firmalarının ortaklar kurulu kararında, anılan kişinin 5 yıl süreyle şirketi temsile yetkili müdür olarak atandığının belirtildiği, imza beyannamesinden teklif mektubundaki ve diğer belgelerdeki imzaların İsmail Çiçek’e ait olduğunun tespit edildiği, anılan kişi hakkında 10.07.2006 tarihinde kamu davası açıldığının Bölge Müdürlüklerince bildirilmesi üzerine, ilgilinin firmalarının %25 hissesine sahip olması ve şirketi temsile yetkili müdür olarak ihaleye katılması sebebiyle firmalarının yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı sonucuna varıldığından firmalarının yasaklı olarak değerlendirildiği ve bu değerlendirmeye göre işlem başlatıldığı, geçici teminatlarının irad kaydedilmek istendiği, konu ile ilgili talepleri üzerine Trabzon Ticaret Mahkemesi tarafından 06.02.2007 tarih ve 2007/36D.İŞ sayılı kararı ile teminat mektuplarının nakde dönüştürülmesi hususunda ihtiyati tedbir kararı verildiği, oysa 25.07.2005 tarih ve 25886 sayılı Kamu İhale Genel Tebliğinin XV inci maddesi uyarınca, “Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirket Ortak veya Ortaklarının Durumu” ile “Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilenler” in durumunun farklı değerlendirilmesi gerektiği, anılan Tebliğde hakkında yasaklama kararı verilen ortaklar için sermayenin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayenin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla tüzel kişilik hakkında yasaklama kararı getirilirken, hakkında kamu davası açılması durumunda ise sadece sermayenin yarısından fazlasına sahip olması halinde tüzel kişiliğin yasaklanmasının istendiği, açıklanan nedenlerle firmalarının yasaklı olarak değerlendirilmesinin 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu iddialarına yer verilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin teklif dosyasında sunduğu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin incelenmesinden, Çiçek İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin bir sermaye şirketi olduğu ve İsmail Çiçek’in şirketin % 25 hissesine sahip olduğu, anılan kişinin 19.06.2003 tarih ve 5823 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde 06.2003/6 tarihli ortaklar kurulu kararıyla 5 yıl süreyle şirketi temsile yetkili müdür olarak atandığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.” hükmü,

“İsteklilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;  Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Haklarında Yasaklama Kararı Verilen Şirket Ortak veya Ortaklarının Durumu” başlıklı maddesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının;

1) Ortağı olduğu şahıs şirketi,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi ,

ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenlerin durumu anılan Kanunun 59 uncu maddesinde açıklanmaktadır. 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında aynı Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrasına yapılan gönderme sebebiyle hakkında kamu davası açılmasına karar verilenlerin de, anılan Kanunun 58 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tabi olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, anılan tebliğ hükmü uyarınca Çiçek İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin hakkında kamu davası açılan ortağı ve temsile yetkili müdürü İsmail Çiçek ile birlikte yargılama sonuna kadar Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacağı sonucuna varıldığından, Çiçek İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Şerif Ünal ve Cevat Aydın İş Ortaklığı’nın teklif mektubunda, teklif tutarının rakamla “2.547.839,04” olarak, yazıyla “İki milyon beş yüz kırk yedi bin sekiz yüz otuz dokuz YTL sıfır dört YKr” olarak yazıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında, “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.”  hükmü ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 59 uncü maddesinde,   

 

“Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır. (standart formlar KİK018.0/Y, KİK019.0/Y).

 

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur :

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)  Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

 

Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmü,

 

4734 sayılı Kanun’un 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü  bulunmaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması teklif mektuplarının kanunen taşıması zorunlu unsurlarındandır. Anılan isteklinin teklif mektubunda teklif tutarının kuruş bölümünün yazıyla “dört yeni kuruş” yazılması gerekirken “sıfır dört yeni kuruş” yazıldığı, bu nedenle rakam ve yazıyla yazılan teklif tutarlarının birbirinden farklı olduğu gerekçesi, teklif tutarının kuruş bölümünün yazıldığı ifadede “sıfır” sözcüğünün bulunması halinde anlamı değişmediğinden,

 

Anılan istekli tarafından teklif tutarı teklif mektubunda doldurulması gereken yere yazılmamakla birlikte, idarenin, bu nedenle rakam ve yazı ile yazılan tutarın teklif edilen toplam bedel olup olmadığının ve teklifin KDV hariç verilip verilmediğinin bilinmediği, eki birim fiyat cetveli ile ilişkilendirilmediğinden teklifin birim fiyat teklif olup olmadığının anlaşılamadığı yönündeki diğer gerekçeleri ise, başvuru sahibinin teklif birim fiyatlı işlere ait standart teklif mektubunu doldurularak teklif verdiği, teklif mektubunun içeriğinin bir bütün olduğu ve anılan mektubun birinci paragrafının birinci bendinde teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetveline gönderme yapıldığı göz önüne alındığında,

 

Söz konusu ihalede anılan istekli tarafından teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazıldığından ve teklif mektubunun kanunen taşıması gereken zorunlu unsurları taşıdığından, idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. 

 

2) Şikayet konu ihalenin ilanında benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/I,A/II ve A/III gurubu işlerin kabul edileceği belirtilmiştir. Ancak, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Kınay İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin “Ana ve tali dalgakıran, istinat duvarı, çekek yeri, sondaj, elektrik ve su tesisatı işleri” içeren balıkçı barınağı inşaatına ait olduğu görülmüştür. Söz konusu işlerin anılan tebliğde yer alan A/I,A/II ve A/III gurubu işlerden olmadığı ve aynı tebliğin  Demiryolu, Raylı Sistemler, Havalimanı, Deniz Yapıları İşleri” bölümü altındaki “III.Grup: Deniz Yapıları” işlerine ait olduğu göz önüne alındığında, söz konusu belge kapsamındaki işlerin benzer iş kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Esasta
   Oybirliği Gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İhalede en düşük teklifi sunan AN-KA İnş. Tur. San. ve Ticaret Ltd. Şti. nin “Ortaklık Hisse Beyanı” na ilişkin standart formu (KİK027.03/Y) ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini gösterir şekilde düzenlemek yerine, kendi ortaklık yapısını gösterir şekilde doldurmuş olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir.

Söz konusu hata formun gerçek amacının istekliler tarafından bilinmemesinden kaynaklanmakta ve bir çok ihalede benzer şekilde tekrarlanmaktadır. Esas itibariyle form isteklinin yeterlik durumunun belirlenmesine yönelik bir işlev de taşımamaktadır. Dolayısıyla standart formun kendisi ve taşıdığı bilgiler ihalenin esasını etkileyecek önem ve ağırlıktan uzak bulunmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesinin uygulanmasına açıklık getiren Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesinde ve aynı düzenlemeleri içeren İdari Şartnamede;

“Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

Verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.”

Hükümleri bulunmaktadır.

İncelenen ihalede istekli ortaklık hisse beyanına ilişkin belgeyi sunmuş, ancak belgenin düzenleniş amacında düştüğü hata dolayısıyla eksik ve yanlış bilgiler vermiştir.

Yukarıya alınan mevzuat hükümleri çerçevesinde söz konusu hatanın tamamlattırılabilecek bir bilgi eksikliği olarak mütalaa edilmesi ve anılan istekliye ait teklif de değerlendirmeye tabi tutulmak suretiyle ihalenin sonuçlandırılması gerektiği ek gerekçesiyle karar katılıyorum.

 

Yaşar GÖK

         Kurul Üyesi     

           

 

FARKLI GEREKÇE

           

            Hakkında  kamu davası açılan kişinin verdiği teklifle ilgili olarak idarece tesis edilen işlemde kamu ihale mevzuatına herhangi bir aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Belirtilen gerekçeyle kararın bu kısmına katılıyorum. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Adnan ZENGİN                                                                                                                                Kurul Üyesi                          

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul