• Karar No: 2007/UY.Z-1140
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :14
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1140
Şikayetçi:
 Şerif Ünal ve Cevat Aydın İş Ortaklığı, Özelidare İşhanı 49 K.4 Merkez GÜMÜŞHANE
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 22.Bölge Müdürlüğü 223.Şube Müdürlüğü, GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2007 / 3717
Başvuruya konu ihale:
 2006/148405 İhale Kayıt Numaralı “Gümüşhane Merkez Harşit Çayı ve Yan Dereler Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.03.2007 tarih ve 06.00.60.0026/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 22.Bölge Müdürlüğü 223.Şube Müdürlüğü’nce 09.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gümüşhane Merkez Harşit Çayı ve Yan Dereler Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Şerif Ünal ve Cevat Aydın İş Ortaklığı’nın 27.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2007 tarih ve 3717 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; teklif mektuplarında “Söz konusu işi, bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam..........(para birimi belirtilerek rakam ve yazıyla).............bedel karşılığında yapmayı  kabul ve taahhüt ederiz” ibaresinde doldurulması gereken kısmın doldurulmadığı, teklif mektubunun üzerinde herhangi bir boşlukta rakam ve yazıyla birbirinin aynı olmayan (2.547.839,04 İki milyon beş yüz kırk yedi bin sekiz yüz otuz dokuz YTL sıfır dört YKr) ibaresinin yer aldığı, bu ibarede rakamla yazılan kısımda para biriminin yazılmadığı, KDV’nin hariç olup olmadığının belirtilmediği, yazı ile yazılan kısımda virgülden sonra yazı ile “dört YKr” yazılması gerekirken “sıfır dört YKr” yazıldığı, ayrıca eki birim fiyat cetveli ile ilişkilendirilmediğinden teklifin birim fiyat teklif olup olmadığının anlaşılamadığı ve yazılan rakam ve yazının teklif edilen toplam bedel olduğunun yazılmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif tutarının yazıldığı ibarenin rakam kısmında para birimi belirtilmese de yazı kısmında belirtildiği, virgülden sonraki “sıfır dört YKr” nin “dört YKr” ile aynı anlama geldiği, teklif mektubunda rakam ve yazı ile yazılan tutarın, teklif mektubunun değişmez bir parçası olan eki birim fiyat teklif cetvelindeki KDV hariç toplam bedelin aynısı olduğundan “teklif ettiğimiz bedel” olarak belirtilmemesinin tereddüt oluşturmadığı, zaten teklif mektubunun standart birim fiyat teklif mektubu olduğu, teklif edilen tutarın birinci maddedeki boşluğa sığmayacağı düşünüldüğünden bu madde üzerindeki satıra yazıldığı, anılan hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca teklifin esasını değiştiren zorunlu unsurlar olmadığından, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin teklif mektubunda, teklif tutarının rakamla “2.547.839,04” olarak, yazıyla “İki milyon beş yüz kırk yedi bin sekiz yüz otuz dokuz YTL sıfır dört YKr” olarak yazıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında, “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.”  hükmü ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 59 uncü maddesinde,   

 

“Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır. (standart formlar KİK018.0/Y, KİK019.0/Y).

 

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur :

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)  Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

 

Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmü,

 

4734 sayılı Kanun’un 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü  bulunmaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması teklif mektuplarının kanunen taşıması zorunlu unsurlarındandır. Başvuru sahibinin teklif mektubunda teklif tutarının kuruş bölümünün yazıyla “dört yeni kuruş” yazılması gerekirken “sıfır dört yeni kuruş” yazıldığı, bu nedenle rakam ve yazıyla yazılan teklif tutarlarının birbirinden farklı olduğu gerekçesi, teklif tutarının kuruş bölümünün yazıldığı ifadede “sıfır” sözcüğünün bulunması halinde anlamı değişmediğinden,

 

Başvuru sahibi tarafından teklif tutarı teklif mektubunda doldurulması gereken yere yazılmamakla birlikte, idarenin, bu nedenle rakam ve yazı ile yazılan tutarın teklif edilen toplam bedel olup olmadığının ve teklifin KDV hariç verilip verilmediğinin bilinmediği, eki birim fiyat cetveli ile ilişkilendirilmediğinden teklifin birim fiyat teklif olup olmadığının anlaşılamadığı yönündeki diğer gerekçeleri ise, başvuru sahibinin teklif birim fiyatlı işlere ait standart teklif mektubunu doldurularak teklif verdiği, teklif mektubunun içeriğinin bir bütün olduğu ve anılan mektubun birinci paragrafının birinci bendinde teklif mektubunun eki olan birim fiyat teklif cetveline gönderme yapıldığı göz önüne alındığında,

 

İdarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. Söz konusu ihalede başvuru sahibi tarafından teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazıldığı ve teklif mektubunun kanunen taşıması gereken zorunlu unsurları taşıdığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayet konu ihalenin ilanında benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/I,A/II ve A/III gurubu işlerin kabul edileceği belirtilmiştir. Ancak, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Kınay İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin “Ana ve tali dalgakıran, istinat duvarı, çekek yeri, sondaj, elektrik ve su tesisatı işleri” içeren balıkçı barınağı inşaatına ait olduğu görülmüştür. Söz konusu işlerin anılan tebliğde yer alan A/I,A/II ve A/III gurubu işlerden olmadığı ve aynı tebliğin  Demiryolu, Raylı Sistemler, Havalimanı, Deniz Yapıları İşleri” bölümü altındaki “III.Grup: Deniz Yapıları” işlerine ait olduğu göz önüne alındığında, söz konusu belge kapsamındaki işlerin benzer iş kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Gerekçede oyçokluğu, esasta
   Oybirliği ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalede en düşük teklifi sunan AN-KA İnş. Tur. San. ve Ticaret Ltd. Şti. nin “Ortaklık Hisse Beyanı” na ilişkin standart formu (KİK027.03/Y) ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini gösterir şekilde düzenlemek yerine, kendi ortaklık yapısını gösterir şekilde doldurmuş olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir.

Söz konusu hata formun gerçek amacının istekliler tarafından bilinmemesinden kaynaklanmakta ve bir çok ihalede benzer şekilde tekrarlanmaktadır. Esas itibariyle form isteklinin yeterlik durumunun belirlenmesine yönelik bir işlev de taşımamaktadır. Dolayısıyla standart formun kendisi ve taşıdığı bilgiler ihalenin esasını etkileyecek önem ve ağırlıktan uzak bulunmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 37 nci maddesinin uygulanmasına açıklık getiren Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesinde ve aynı düzenlemeleri içeren İdari Şartnamede;

“Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

Verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.”

Hükümleri bulunmaktadır.

İncelenen ihalede istekli ortaklık hisse beyanına ilişkin belgeyi sunmuş, ancak belgenin düzenleniş amacında düştüğü hata dolayısıyla eksik ve yanlış bilgiler vermiştir.

Yukarıya alınan mevzuat hükümleri çerçevesinde söz konusu hatanın tamamlattırılabilecek bir bilgi eksikliği olarak mütalaa edilmesi ve anılan istekliye ait teklif de değerlendirmeye tabi tutulmak suretiyle ihalenin sonuçlandırılması gerektiği ek gerekçesiyle karar katılıyorum.

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi  

 

FARKLI GEREKÇE

           

            Hakkında  kamu davası açılan kişinin verdiği teklifle ilgili olarak idarece tesis edilen işlemde kamu ihale mevzuatına herhangi bir aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Belirtilen gerekçeyle kararın bu kısmına katılıyorum. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Adnan ZENGİN                                                                                                                                Kurul Üyesi                          

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul