En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1144
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :19
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1144
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Üsküdar Belediye Başkanlığı Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/168484 İhale Kayıt Numaralı “Üsküdar Belediyesi Evlendirme Sarayı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.03.2007 tarih ve 06.01.45.0065/2007-12 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Üsküdar Belediye Başkanlığı’nca 10.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile edilen “Üsküdar Belediyesi Evlendirme Sarayı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak 01.03.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan “Cumhuriyet Halk Parti Üsküdar Belediye Meclis Kurulu” adına 27.02.2007 tarihli imzasız bir dilekçe üzerine, Başkanlık Makamının 02.03.2007 tarihli Olur’u ile konunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca incelemeye alınmasının uygun görüldüğü,

           

Yapılan incelemede; iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başkanlık istemine konu imzasız dilekçede; Üsküdar Belediyesi Evlendirme Sarayı Yapım İşi ihalesinin 2007 Ocak ayında yapıldığı ve Hisar İnşaat Şirketi ile sözleşme imzalandığı, inşaatın yapılacağı parselin mülkiyetinde gayrimüslim şahıslara ve diğer hissedarlara ait hisselerin belediye adına geçirilmeden projenin tasdik edildiği ve ruhsat alındığı, Üsküdar Belediye Başkanı ve Belediye Teknik Başkan Yardımcısının 4734 sayılı Kanunun 62/c maddesi ve 3194 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve İstanbul İmar Yönetmeliğinin 14.02 maddesinin (a) bendine aykırı işlem tesis ederek görevi ihmal ve kötüye kullanma suçu işledikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

 

 

 

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul