• Karar No: 2007/UY.Z-1159
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :50
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1159
Şikayetçi:
 Süleyman Seçkin - İnşaat Mühendisi, Kültür Mahallesi Aydın Arslan Cad. 34 Merkez Batman
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Valiliği İl Özel İdaresi, Adana Valiliği Batısı 01130 Seyhan ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2007 / 3612
Başvuruya konu ihale:
 2006/158246 İhale Kayıt Numaralı “Adana Ceyhan Gaziosmanpaşa 28 Derslikli İ.Ö.O. İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 06.00.56.0026/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Valiliği İl Özel İdaresi’nce 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana Ceyhan Gaziosmanpaşa 28 Derslikli İ.Ö.O. İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Süleyman Seçkin’in 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2007 tarih ve 3612 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sundukları, kendi firmaları ile birlikte dört istekliden aşırı düşük tekliflerine ilişkin açıklama istendiği, ancak hiçbir isteklinin açıklamalarının uygun görülmediği, oysa aynı idareden alınan benzer iki projenin henüz yeni bitirildiği ve açıklamalarının 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine uygun olduğu, ihalenin inşaat mühendisi Cabbar Tatlı üzerinde bırakıldığı, bu kararın kanaate dayalı  olarak kamu yararı gözetilmeden verildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayete konu ihalede başvuru sahibinin fiyat teklifinin aşırı düşük olduğunun tespiti üzerine, ihale komisyonunun 22.12.2006 tarihli yazısında başvuru sahibinin, ihale konusu işi hangi şartlarda yapacağı, teknik çözümler ve işi yaparken kullanacağı avantajlı koşulların neler olduğu ve söz konusu işi dosyasındaki şartnamelere göre yaparken işin özgünlüğü bakımından nasıl yapacağı hususlarında açıklayıcı ve tatmin edici yazılı bilgi vermesi istenmiştir. Buna karşılık, başvuru sahibi özetle piyasadan malzemeleri peşin alacağından %10-15 ek bir indirim avantajı olduğunu, Doka kalıp sistemi kullanarak daha hızlı ve az işçilikle maliyeti düşüreceğini, Batman ilinde Seçkin A.Ş. bünyesinde inşaat malzemeleri ve her türlü hırdavat malzemeleri ile birlikte Polisan boya ve parlak boya bölge dağıtıcılığının olduğunu ve inşaatla ilgili bir çok kalemin stoklarında hazır bulunduğunu, ayıca taahhüdü altında yeni bitirdiği benzer iki işlerinin olduğunu, bunların; (1) Seyhan kanal üstü bağlar toros mahallesi 28 derslikli ilk öğretim okulu inşaatı, (2) Yüreğir kışla mahallesi 28 derslikli ilk öğretim okulu inşaatı olduğunu, bu işlerden arta kalan malzemeler ile yakın zamanda tamamladıkları diğer işlerden kalan pek çok malzemenin depolarında bulunduğunu, tüm bunların firmalarına fiyat avantajı sağladığını belirten yazılı açıklamasını ve ekinde birim fiyat cetvelini, metrajları, hazır beton ve inşaat demiri teklif mektuplarını, firma iştiraklerine ait tapu senetleri ve araç belgeleri ile kalite ve çevre yönetim belgelerini idareye sunmuştur. Ancak, başvuru sahibinin açıklamaları, sadece fiyat taahhüdü içerdiği, ihale konusu işin imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması veya seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar yada teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü şeklinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirileceği yönünde bir açıklama ve tevsik edici bilgi yada belge içermediği gerekçeleriyle ihale komisyonunca yeterli görülmemiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan yazılı açıklamada firmanın fiyat avantajı sağladığı maliyet düşürücü unsurlar açıklanarak teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar belirtilmekle birlikte, bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ile yalnızca iki imalat kalemi dışında gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektuplarının verilmediği ve maliyet düşürücü unsurların belgelendirilmek suretiyle açıklanmadığı görülmüştür. Bu haliyle, başvuru sahibinin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamaları yetersiz olduğundan, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşe ilişkin idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde;

 

Bu iş için asgari yeterlilik kriteri olarak Dört (4) adet anahtar teknik personel istenmektedir. Bu Dört adet Anahtar teknik personelden 1 Adeti İnşaat Mühendisi, 1 Adeti Mimar, 1 Adeti Makine Mühendisi, ve 1 Adeti Elektrik Mühendisi olacaktır…. düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Şikayete konu ihalede, aynı kişinin birden fazla istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilmesi nedeniyle aynı kişiyi anahtar teknik personel olarak gösteren tüm isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. Bu çerçevede, Cem İnş. Tur. İth. İhr. Tic. Ve San. Ltd. Şti. ve Martı Konut San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin, her iki istekli tarafından elektronik mühendisi Bilal Karatoruk’un anahtar teknik personel olarak gösterilmesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, aynı şekilde Mustafa Serhat Körlü - Serhat Mühendislik ve Güney Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd.Şti.’nin tekliflerinin de, her iki istekli tarafından elektrik mühendisi Bilal Emin Cıngıloğlu’nun anahtar teknik personel olarak gösterilmesi ve anılan kişinin mesleki deneyim süresinin 5 yıldan az olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

 

“Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).”, hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde düzenlenen ve anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış olması ve ihale tarihi itibariyle istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunluluğunun, anahtar teknik personelin münhasıran o istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunluluğu şeklinde anlamamak gerektiği, bir mühendisin birden fazla firmada anahtar teknik personel olarak istihdam edilebileceği, veya bir firmada anahtar teknik personel olarak istihdam edilen bir kişinin aynı anda serbest meslek erbabı da olabileceği anlaşılmakta olup, anahtar teknik personelin ilgili firmanın bünyesinde tam gün mesaî yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 

İhaleye birden fazla firma teklif vermekle birlikte ihale üzerinde kalan isteklinin tek olacağı, ihale sonucunda bir tek firmayla sözleşmenin imzalanacağı hususu göz önüne alındığında bir  mühendisin birden fazla istekli tarafından teknik personel olarak gösterilmesinde Kamu İhale Mevzuatına aykırılık teşkil eden bir husus bulunmamaktadır.

 

Dolayısıyla, bir mimar veya mühendisin aynı ihaleye teklif veren birden fazla istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilmesinde Kamu İhale Mevzuatına aykırılık teşkil eden bir husus bulunmadığından, bu nedenle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Gerekçede ve esasta oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “…Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y)…

…Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez…” hükümleri yer almaktadır.

İsteklinin “organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” kapsamında istenen anahtar teknik personelin, işin doğası gereği bünyesinde görev yaptığı isteklinin  teklif hazırlama işlemi de dahil olmak üzere, diğer idari ve teknik konulardaki karar alma süreçlerine katıldığı kabulüyle, aynı ihalede birden fazla istekli tarafından beyan ve tevsik edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönünde karar verilmesi gerektiği oyuyla çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

          H. Hüseyin GÜRHAN                                           Yaşar GÖK

     Kurul Üyesi                                                      Kurul Üyesi

 

 

           

 

 

KARŞI OY

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, aşırı düşük tekliflerin, ihale komisyonlarınca önce tespit edileceği, daha sonra bunlar hakkında ihale komisyonları tarafından teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili ayrıntılar hakkında yazılı açıklama isteneceği ve anılan hükümde öngörülen, “Yapım yönteminin ekonomik olması”, “Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar” ile “Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü” hususlarında değerlendirme yapılarak ihalelerin sonuçlandırılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında;

 

Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir. Bu belgeler anılan Kanunun 38 inci maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açıklamaların tamamını karşılamadığından, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklif sorgulamalarını, sadece bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmeleri, anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyecek ve bu maddeye aykırı olacaktır. Bu nedenle, söz konusu Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre bilgi ve belge istendiği durumlarda da ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu kapsamda istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede Kamu İhale Genel Tebliğinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesi ile ilgili olarak;

 

Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, şikayete konu ihalenin idari şartnamesinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, isteklilerden tekliflerinin ekinde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler istenmediğinden, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılırken teklif fiyatı aşırı düşük bulunan isteklilerden yalnızca “Yapım yönteminin ekonomik olması”, “Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar” ile “Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü” hususlarında açıklama istenmesinin yeterli olmadığı, ayrıca isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olması için teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarların ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizlerin istenmesi ve belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaların dikkate alınacağının belirtilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan yazılı açıklamada firmanın fiyat avantajı sağladığı maliyet düşürücü unsurlar açıklanarak teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar belirtilmekle birlikte, bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ile yalnızca iki imalat kalemi dışında gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektuplarının verilmediği ve maliyet düşürücü unsurların belgelendirilmek suretiyle açıklanmadığı görülmüştür. Bu haliyle, başvuru sahibinin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamaları yetersiz olmakla birlikte, açıklamaların yetersiz olmasının ihale komisyonunca anılan hükümlere uygun şekilde açıklama talebinde bulunulmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, ihale komisyonunun mevzuata uygun şekilde açıklama talebinde bulunmasını teminen, başvuru sahibinin açıklamalarına ilave olarak birim fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri ve gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektuplarını sunmasını ve açıklamada belirttiği maliyet düşürücü unsurları belgelendirmesini istemesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, ihale komisyonunca eksik açıklama talebinde bulunulduğundan, başvuru sahibinden ilave açıklama istenmesi ve ilave açıklama sunulması halinde tüm açıklamaları birlikte değerlendirilerek sonucuna göre işlem tesis edilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum

 

 

                                                                                            Muzaffer EREN

                                                                                                     Üye

 

 

 

 

EK GEREKÇE

           

            Kamu İhale Kurulunun 26.03.2007 günlü, 2007/UY.Z-1141 sayılı kararında yer alan ek gerekçe yazımızda belirtilen hususlar bu karar içinde geçerlidir.

 

            Karara bu ek gerekçeyle katılıyoruz.

 

 

 

 

  Bilal KARACA                                       Adnan ZENGİN                                               
                Kurul Üyesi                                              Kurul Üyesi  

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul