• Karar No: 2007/UY.Z-1189
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :24
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1189
Şikayetçi:
 Ali Dinç-İnşaat Müteahhidi, Zübeyde Hanım Cad. No:30 MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mardin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Konağı Yenişehir / MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5525
Başvuruya konu ihale:
 2006/141242 İhale Kayıt Numaralı “Mardin-Savur İlçesi Yeşilalan Beldesi Çok Programlı Lise Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2007 tarih ve 06.01.25.0120/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mardin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 14.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mardin-Savur İlçesi Yeşilalan Beldesi Çok Programlı Lise Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ali Dinç’in 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.02.2007 tarih ve 5525 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede 1.599.900,00 YTL miktarındaki tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olması gerekirken ihalenin aşırı düşük teklif sahibi Kılay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, aşırı düşük teklif sahiplerinin sorgulamalara verdikleri açıklamaların 4734 sayılı Kanununun 38 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII bölümünün H maddesinin (a) bendinde belirtilen esas ve usullere uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihaleye 13 isteklinin teklif verdiği, geçerli olduğu belirlenen 13 teklife ilişkin olarak; ihale komisyonu kararı ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yayımlanan formüle göre aşırı düşük teklif sınır değerinin tespit edildiği, teklif fiyatları sınır değerin altında kalan 6 istekliden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükmü gereğince aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına ve belgelendirmek suretiyle yazılı açıklama istenilmesine karar verildiği, 1.469.000,00 YTL teklif veren Özçiftçiler İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.-Murat AKTAŞ iş ortaklığı ve 1.489.000,00 YTL teklif veren Özyücel İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin idarece verilen tarihe kadar sorgulama yazısına cevap vermedikleri,

 

            1.399.000,00 YTL tutarında en düşük teklifi veren Kılay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde idareye; inşaat işleri, mekanik tesisat işleri, elektrik işleri, KİK payı, sözleşme giderleri (gider vergisi, karar pulu, noter payı), SSK gideri, all risk gideri, ruhsat giderleri, şantiye giderleri ve %5 yüklenici karı dahil olmak üzere teklifini ayrıştırdığı, inşaat, mekanik ve elektrik iş gruplarına ilişkin iş kalemleri miktarlarının fiyatlandırıldığı ve her üç iş grubuna ilişkin proforma faturaları sunduğu, 12.01.2007 tarihli ihale komisyonu kararı teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek ihalenin anılan firma üzerinde oy çokluğu ile bırakıldığı ve komisyon kararının ihale yetkilisince onaylandığı tespit edilmiştir.

 

            12.01.2007 tarihli ihale komisyonu kararında, mimar ve inşaat mühendisi unvanlı komisyon üyelerinin Kılay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifine ilişkin yazılı açıklamasında; alüminyum doğrama imalatı yerine PVC doğrama imalatının fiyatlandırıldığı ve çatı imalat miktarının daha düşük olarak belirlendiği ve fiyatlandırıldığı gerekçeleriyle karşı oy kullandığı görülmüştür.

 

            Komisyon kararında yer alan karşı oy gerekçeleri değerlendirildiğinde; yaklaşık maliyet eki hesap cetvelinde inşaat iş grubunda 3.809,65 kg. ısı yalıtımsız, 5.389,60 kg. ısı yalıtımlı alüminyum doğrama olmak üzere toplam 9.199,25 kg. olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yazılı açıklamasında doğrama imalatına ilişkin olarak ısı yalıtımsız alüminyum doğrama ve PVC doğrama olmak üzere toplam 11.030,20 kg. karşılığı 57.040,05 YTL fiyat verdiği, yüklenicinin sözleşmenin yürütülmesi sırasında bu iş kalemine ilişkin imalatları projesine göre yapılacağı, çatı imalat miktarını eksik metraj olarak fiyatlandırılmakla birlikte birçok iş kalemine ilişkin metrajların idarece belirlenen metrajlardan daha yüksek olduğu, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınarak yapılan ihalelerde, bazı iş kalemlerinin niteliği itibariyle diğer bir iş kaleminin kapsamında olabileceği, bu nedenle bazı iş kalemlerinin grup halinde değerlendirilmesinin uygun olacağı hususu ile isteklinin fiyat teklifinde %5 kar öngördüğü,

 

 

Ayrıca, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan bir ihalede “imalat miktarlarının ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilememesi sebebiyle” istekliler tarafından hesaplanan miktarların idare tarafından hesaplanan miktarlarla birebir uyuşmamasının ve isteklilerin birbirlerinden farklı miktarlar önermesinin olağan olduğu, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulanmasında ve ihalenin sonuçlandırılmasında esas olanın toplam teklif rakamı olması gerektiği hususu dikkate alındığında ihalenin Kılay İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırı bir işlem olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan Öz Bingül İnş. Tic. A.Ş., İpek Pet. Ürn. İnş. Turz. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Öz-Dü İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yaptıkları açıklamalar değerlendirildiğinde; üç isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasındaki açıklamalarında ortaya koyduğu hususları belgelendirdikleri görüldüğünden bu haliyle de ihale komisyonunca aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak yapılan işlemin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Üzerine ihale bırakılan isteklinin “Aşırı Düşük Bedel” sorgulamasına verdiği cevap ve ekleri incelenmiş olup bu açıklamada; alüminyum doğrama imalatı yerine PVC doğrama imalatının fiyatlandırıldığı ve çatı imalat miktarının projeye göre oldukça düşük belirlendiği ve fiyatlandırıldığı görülmüştür. Bu nedenle üzerine ihale bırakılan isteklinin teklifinin “Aşırı Düşük Bedel” olarak değerlendirilip bu teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği görüşüne varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenle; idarenin aşırı düşük bedel sorgulamasına tabi tuttuğu geçerli tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( a ) bendi uyarınca “Düzeltici işlem”e karar verilmesinin gerektiği oyu ile karar katılmıyoruz.

 

 

 

                        K.Nejat ÜNLÜ                                  Hakkı USTAÖMER            

                          Kurul Üyesi                                           Kurul Üyesi                                

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul