En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1190
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :25
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1190
Şikayetçi:
 Göçen Zafer İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., 1202/1 Sok. No:69 K:8/806 İnşaatçılar İş Hanı Yenişehir/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği,855 Sok. No:40 Konak/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.03.2007 / 8861
Başvuruya konu ihale:
 2007/11109 İKN|li “Bergama İlçesi Asklepion Örenyeri 2007 Yılı Çevre Düzenleme ve İnşaat İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.03.2007 tarih ve 06.02.23.0194/2007-6 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

                İzmir Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 14.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bergama İlçesi Asklepion Örenyeri 2007 Yılı Çevre Düzenleme ve İnşaat İşi” ihalesine ilişkin olarak Göçen Zafer İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.03.2007 tarih ve 8861 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından, başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; firmalarınca sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş kriterini sağlamadığı gerekçesiyle kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

          4734 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (i) bendinde “21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları” bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır.

 

            Başvuru konusu ihale ile ilgili olarak, İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne yazılan 22.03.2007 tarih ve 546-4096 sayılı Kurum yazısı ile, söz konusu işe konu olan ‘Asklepion Örenyeri’nin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bir kültür varlığı olup olmadığı sorulmuştur. İdarece Kuruma gönderilen 22.03.2007 tarih ve 707 sayılı cevap yazısı ve eklerinin incelenmesinden, söz konusu işin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu görülmüştür.

 

Bu itibarla, başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul