• Karar No: 2007/UY.Z-1191
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :26
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1191
Şikayetçi:
 Koğulu İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av.Melih Şahin Metinkasapoğlu Cad. Ayhan Kadam Apt. No:52/8 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Valiliği İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2007 / 8546
Başvuruya konu ihale:
 2004/46743 İKN|li “Merkez Kültür İlköğretim Okulu 16 Derslikli Ek Bina İnşaatı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2007 tarih ve 06.0217.0085/2007-12 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Valiliği İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 10.05.2004 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merkez Kültür İlköğretim Okulu 16 Derslikli Ek Bina İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Koğulu İnş. Taah. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.03.2007 tarih ve 8546 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Antalya Valiliği İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından ihale edilen “Antalya Merkez Kültür İlköğretim Okulu 16 Derslikli Ek Bina İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Antalya İkinci İdare Mahkeme nezdinde açılan dava ile ilgili olarak idari merci tecavüzü nedeniyle dosyanın Kuruma gönderildiği belirlenmiştir.

        

        Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; Antalya Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 10.05.2004 tarihinde ihale edilen 2004/46743 İKN’li “Antalya Merkez Kültür İlköğretim Okulu 16 Derslikli Ek Bina İnşaatı Yapım İşi” nin 21.05.2006 tarihinde iptal edildiği, ihalenin iptaline ilişkin olarak Ankara İkinci İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada Mahkemece 2006/2318 Esas No’lu ve 2006/1652 sayılı Karar ile idari merci tecavüzüne karar verildiği, bu kararın Kuruma bildirimi üzerine idareye başvuru yapılmadan Kuruma başvurunun yapıldığının tespit edildiği ve ilgili idareye dosyanın 01.12.2006 tarihli yazı ekinde gönderildiği, bunun üzerine tekrar Kuruma başvuru yapılarak idareye gönderilen dosyanın ihaleyi yapan idareye gönderildiği yazının tebliğ tarihinin sorulduğu, Kurumca tebligat alındısının geri dönmemiş olduğunun belirtildiği, bunun üzerine idareye başvuru yapılarak Kurumun yazısının idareye ne zaman tebliğ edildiğinin bildirilmesinin istendiği, idare tarafından verilen cevapta 05.12.2006 tarihinde söz konusu yazının idareye tebliğ edildiğinin belirtildiği, ancak bu tarihten itibaren idarenin yasal cevap verme süresi olan 30 günlük süre dolmasına rağmen idarenin başvurularına cevap vermediği, 14.03.2007 tarihli idarenin yazısından idarenin başvuruları ile ilgili olarak İl Özel İdaresi’ne bilgi verildiğinin öğrenildiği, bu yazının da 16.03.2007 tarihinde firmalarına bildirildiği, bunun üzerine Kuruma başvuru yapıldığı, ihalenin iptal edilme gerekçesinin uygun olmadığı iddia edilerek konunun tekrar Kurumca değerlendirilmesi talep edilmiştir.

 

          Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak Mahkeme Kararının ve anılan Kararın ekinde Kuruma gönderilen başvuru dilekçesinin birlikte incelenmesi neticesinde; başvuru konusu ihalenin 21.05.2004 tarihinde iptal edildiğini bildiren 28.05.2004 tarih ve 2584 sayılı iptal karar yazısı sonrasında başvuru sahibi tarafından 28.05.2004 tarihinde ihalenin iptal edilme gerekçelerinin açıklanmasının istenildiği, gerekçelerin açıklandığı 02.06.2004 tarih ve 2658 sayılı yazının başvuru sahibi tarafından 03.06.2004 tarihinde tebellüğ edildiği, başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan doğrudan 08.06.2004 tarih ve 34966 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile Kuruma başvurulduğu, 2004/06.00.111 nolu dosyaya ilişkin olarak anılan dilekçe ve eki belgelerin idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı gerekçesi ile ilgili idareye gönderildiği, bu arada başvuru sahibi tarafından bila tarihli dilekçe ile ihalenin iptal edilmesine ilişkin Antalya İkinci İdare Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, anılan dava hakkında Mahkemece 13.10.2004 tarih ve 2006/646 Esas No’lu Kararının verildiği, anılan Kararın 03.11.2004 tarihinde idare kayıtlarına alındığı, Mahkeme Kararının uygulanması için idarece başvuru sahibi firma ile 09.02.2005 tarihinde sözleşmenin imzalanarak başvuru konusu işin 09.10.2005 tarihinde geçici kabulünün yapıldığının idareden gelen 15.12.2006 tarih ve 6302 sayılı yazıdan anlaşıldığı, daha sonra Antalya İkinci İdare Mahkemesi tarafından verilen 13.10.2006 tarih ve 2006/646 Esas No’lu Kararının Danıştay 13. Dairesinin 20.02.2006 gün ve 2005/9289 Esas, 2006/1055 sayılı Kararı ile bozulması üzerine aynı Mahkemece verilen 2006/2318 Esas, 2006/1652 sayılı Kararı uyarınca; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-e maddesinde, “idari yargı yerlerinde dava açılmadan önce idari bir kuruluşa başvurulması yasa ile öngörülmesi durumunda, bu başvuru yerine getirilmeden dava açılması durumunda idari merci tecavüzünden söz edileceği, bu durumda da dava dilekçesinin görevli idari kuruluşa gönderilmesine karar verileceği, yargı yerine başvuru tarihi, merciine başvuru tarihi olarak kabul edileceği” hüküm altına alınmış olması nedeni ile idari merci tecavüzü nedeniyle Kuruma gönderildiği ve 28.11.2006 tarihinde Kuruma tebliğ edildiği, iptal işlemi sonrası başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunup bulunmadığının belli olmaması nedeni ile Kuruma gönderilen idari merci tecavüzü Kararının ekinde yer alan başvuru dilekçesinden idareye başvuru sürecinin tüketilmeden doğrudan Kuruma başvurulduğunun anlaşılması üzerine anılan dilekçe ve eki belgelerin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili idareye gönderildiği ve başvuru sahibine de bilgi verildiği, anılan yazımızın 05.12.2006 tarihinde idare kayıtlarına alındığı, 13.10.2006 tarih ve 2006/646 Esas No’lu Mahkeme Kararının uygulanması için idarece başvuru sahibi firma ile 09.02.2005 tarihinde sözleşmenin imzalanarak başvuru konusu işin 09.10.2005 tarihinde geçici kabulünün yapıldığının idareden gelen 15.12.2006 tarih ve 6302 sayılı yazıdan anlaşıldığı, başvuru sahibi tarafından ihalenin iptaline ilişkin olarak süresi içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet tarihini izleyen 30 gün içinde şikayet başvurusuna cevap verilmediği, 30 günlük sürenin 04.01.2007 tarihinde dolduğu, bu tarihi izleyen onbeş günlük sürenin aşılarak 20.03.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu tespit edilmiştir.

         

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul