En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1260
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :68
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1260
Şikayetçi:
 Erk İnş. Taah. Haz. Bet. Tur. San. ve Tic. A.Ş. vekili Av.Akın BALCI-Av.Mehmet ÇUHADAR Sağlık Sok. 10/7 Sıhhiye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C.Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, Etlik Cad. 39 06110 Dışkapı Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.02.2007 / 5779
Başvuruya konu ihale:
 2006/132558 İhale Kayıt Numaralı “Ankara-Polatlı-Sivrihisar Yolu Km:30+600-74+380 Arası Kavşaklarda Toprak Tesviye Sanat Yapıları,Üst Yapı,Köprü ve Kavşak Düzenleme İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.03.2007 tarih ve 06.01.29.0111/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C.Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’nce 16.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara-Polatlı-Sivrihisar Yolu Km:30+600-74+380 Arası Kavşaklarda Toprak Tesviye Sanat Yapıları,Üst Yapı,Köprü ve Kavşak Düzenleme İşleri”  ihalesine ilişkin olarak Başöz İnş. Nak. Tur. San. Tic. Ltd .Şti.’nin 28.12.2006  tarihinde yaptığı şikayet başvurusu sonucunda idarenin 18.01.2007 tarihli işlemi ile şikayetçiyi  değerlendirme dışı bırakması üzerine, başvuru sahibi Erk İnş. Taah. Haz. Bet. Tur. San. ve Tic. A.Ş.’nin  20.02.2007 tarih ve 5779 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararıyla ihalenin firmaları üzerinde kaldığı, şikayet üzerine ihale yetkilisince alınan karara göre firmalarının iş deneyim belgesinin ihale dokümanında yer alan benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, iş deneyim belgelerinin benzer iş tanımıyla birebir uyumlu olduğu, işin adında bitümlü sıcak karışım kaplama yapılmasından bahsedilmediği, eğer böyle bir şart isteniyorsa bunun idari şartnamede, işin tanımında ve ilanda yer alması gerektiği, ayrıca aynı idare tarafından yapılan “Ankara-Polatlı Yolu -Polatlı Şehir İçi Geçişi Bıyıktay Caddesi Alt Geçidi Yapım İşi” ihalesinde bitümlü sıcak karışım yapımına ilişkin maddeler yer aldığı, aynı iş deneyim belgesi ile bu işi aldıkları, aynı idarenin şikayete konu ihalede iş deneyim belgelerini kabul etmemesinin başka şeyleri çağrıştırdığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanun’unun 10 uncu maddesinin (b) bendinin (2) nolu alt bendinde mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,”in isteneceği  düzenlemesi ,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde “Benzer iş : İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine,  teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle  benzer özellikteki  işleri,” düzenlemesi,

 

İşe ait idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan (A) VIII. Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir, ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.” düzenlemesi,

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’in (A) VIII. Grubunda “VIII.GRUP: BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM YENİ YOL YAPIMI İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

 

1. Otoyol/Devlet /il yolu yapımı işleri

2. Devlet ve/veya il yolu yapımı işleri

3. Köy yolu/Belediye/cadde/sokak yapımı işleri

4. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler” düzenlemesi  yer almaktadır.

 

Şikayetçi tarafından sunulan 26.06.2006 tarih ve 22169 sayılı iş deneyim belgesinin ihaleyi de düzenleyen Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, “Eskişehir-Kütahya Yolu (Kümbet Ayr.) Km : 6+900 -20+000 arası Toprak Tesviye Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri Yapımı İşine” ait olduğu, uygulanan yapı tekniği olarak toprak tesviye, sanat yapıları ve üstyapı işleri yapımı olarak belirlendiği, bu iş deneyim belgesine ait hak edişler incelendiğinde işin sıcak bitümlü karışıma yönelik bir imalatı kapsamadığı, dolayısıyla iş deneyim belgesinin idari şartnamede belirlenen benzer iş tanımına uygun olmadığı ve şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2006/68607 Ankara-Polatlı Yolu -Polatlı Şehir İçi Geçişi Bıyıktay Caddesi Alt Geçidi Yapım İşi ihalesini aynı iş deneyim belgesi ile aldığına yönelik iddiasına ilişkin olarak bu ihalede ihale ilanına göre benzer iş tanımının “4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yeralan (A) IX . Grubu işler veya Kavşak Yapım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir  şeklinde yapıldığı, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’in “IX.GRUP: SATHİ KAPLAMA VEYA DİĞER YENİ YOL YAPIMI İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)” başlığı altında

“1. VIII. Grup İşler

2. Otoyol/Devlet /il yolu yapımı işleri

3. Devlet ve/veya il yolu yapımı işleri

4. Belediye/cadde/sokak yapımı işleri

5. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler”in sayıldığı, ve her iki ihalede benzer iş tanımı farklı olduğundan şikayetçinin bu iddiasının da yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca şikayetçi tarafından 05.04.2007 tarihli dilekçe ekinde sunulan iş deneyim belgesi, şikayetçi tarafından ihale teklif dosyasında sunulmadığı için değerlendirilmesi mümkün olmamıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Mehmet Yusufoğulları Ltd. Şti. ihale komisyonu kararıyla taşıma yetki belgesi olmadığı ve belgeleri yetkisiz personel tarafından onaylandığı gerekçeleri ile değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 üncü maddesinde  “1                          Ekskavatör               En az 30 Tonluk

1      Lastik Tekerlikli Silindir kendi yürür 80-100 HP gücünde 35 ton Statik Ağırlıkta

1      Greyder                   80 Ton HP den yukarı güçte

1      Arazöz                      En az 5 Ton Kapasiteli

       Yeterince Damperli Kamyon

1     Lastik Tekerlikli Yükleyici 1.5 Yd3 taşıma gücü, 80 DHP muadilli

1     Silindir  13-15 Ton Statik, 26-30 Ton Dinamik

1     Beton Santrali

1     Finişer  Elektronik duyargalı-yaklaşık 60-100 Hp 200 Ton Saat Kapasiteli

    İstekli kendi malı olması halinde yapı araçları bildirisi veya kiralamak suretiyle temin edileceği durumunda noterden Yapı Araçları Taahhütnamesi vermek zorundadır.

Ayrıca istekli Ulaştırma Bakanlığından alınmış yapılacak işi kapsayan TAŞIMA BELGESİ’nin aslını veya noter onaylı suretini vereceklerdir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 7.1. maddesinin (p) bendinin dipnotunda “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler bulunması halinde, bu belgeler bu bentte sayılacak, aksi halde bu bent boş bırakılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait idari şartnameye göre istekliler istenilen makine ve ekipmanı Yönetmeliğe uygun olarak kiralama yoluyla da temin edebilecekler ve bu durumda noter onaylı yapı araçları taahhütnamesi vereceklerdir. Tip idari şartnamede yer alan hüküm ile ihaleye ait idari şartnamede yer alan düzenleme bir arada değerlendirildiğinde,  isteklilerin kiralama yoluyla da temin edebilecekleri anlaşılan makine ve ekipman için taşıma yetki belgesi sunmalarının mümkün olmadığı, ayrıca taşıma yetki belgesinin “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler” kapsamında yer almadığı ve idari şartnamede yapılan bu düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu ve ihaleye katılımı engellediği ve bu aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Şikayet konusu ihalenin belgelerin sunuluş şeklini düzenleyen idari şartnamenin 7.6 ıncı maddesinin 3 üncü bendinde; “İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.” hükmü bulunmaktadır. İdari şartnamenin bu maddesi isteklilerce ihalelerde teklifleri kapsamında yeterlik ve katılıma ilişkin belgelerin nasıl sunulacağına ilişkin matbu hükümleri içermektedir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde de, belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin yanında, ihaleden önce belgelerin aslının görülerek “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerinin de teklifin ekinde sunulabileceğine dair hüküm bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 1.1 inci maddesinde şikayet konusu ihale için Yapım Başmühendisliği Kesin Hesap Mühendisi Ceyhan Aksoy ilgili personel olarak gösterildiği belirlenmiştir.

 

Mehmet Yusufoğulları Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu belgelerden bazılarının (iş deneyim belgesi ve hak edişler) Malzeme Şubesi Müdür Yrd. Ünal Öcek tarafından imzalanarak ve “Aslı Görülmüştür.” kaşesi vurulmak suretiyle onaylandığı görülmüştür. İdarenin kendi idari yapısı içerisinde  görev alanı içerisinde yer almamasına rağmen belirtilen personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülerek onaylanan belgenin ihale komisyonunca geçersiz sayılmasının uygun olmadığı, zira isteklinin belgenin aslını görerek onaylayan kişinin bu konuda yetkisinin olup olmadığı hususunda isteklinin bilgi sahibi olmasının beklenemeyeceği, zaten bilgi sahibi olsa o kişiye onaylatmayacağı, böyle bir durumda ihale komisyonunca belgenin aslının görülerek konunun bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi ve belgenin uygunluğunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Şikâyet başvurusuna konu edilmemiş olmakla birlikte, Kurum incelemesi sırasında tespit edilen, idarenin ihale dokümanında isteklilerden “Ulaştırma Bakanlığından alınmış yapılacak işi kapsayan taşıma belgesinin aslı veya noter onaylı suretini” istemesi hususu mevzuata aykırı görülerek ihalenin iptaline karar verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme” başlıklı 56 ncı maddesinde, başvuru sahiplerinin;

- Bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, Kanunun 55 inci maddesinde belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği,

- Kurulun, itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle;

a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlem,

 b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerini iptali,  

c) İtirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

kararlarından birini verebileceği hükme bağlanmış, böylece maddede geçen; “iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla”, “itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak”, “itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı” ifadelerinin getirdiği açık engel dolayısıyla bahse konu kararların verilebilmesi şikayet konularıyla sınırlandırılmıştır. 

Öte yandan 17.01.2003 tarih ve 24996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Re’sen inceleme” başlıklı 15 inci maddesinde;

“İhale sürecine ilişkin başvurular üzerine başvuranın iddialarından bağımsız olarak idareler ve Kurum tarafından re’sen inceleme yapılır. Re’sen inceleme; ihale sürecinin şikayet tarihine kadar gerçekleşmiş kısmına ilişkin ve iddialardan bağımsız incelemeyi ifade eder.”

Şeklinde bir düzenleme varken bahse konu hüküm Kanunun yukarıda ifade edilen düzenlemelerine uygunluk sağlamak amacıyla;

“İtirazen şikayet başvurularında şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelemesi yapılır.”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmelikte geçen “şikayete konu aşama veya aşamaların ve bu aşamayla bağlantılı işlemler” den amaçlanın ise; şikayet konusunun ilgili olduğu aşama veya aşamalarda (ihale dokümanına veya teklif değerlendirme aşamasına) gerçekleşen ve şikayet konusuyla bağlantılı olan işlemlerin de mevzuata uygunluk ve özellikle eşit muamele ilkesinin gözetilip gözetilmediği noktalarından incelenmesine yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Böylece örneğin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki bir idari işleme itiraz eden isteklinin bu talebi yanında bu aşamada gerçekleşen aynı ve benzer nitelikli işlemlere bakılabilecek, ya da teklif değerlendirilmesine yönelik bir başvuruda bu başvuruyla ilgili ve başvurunun mevzuata uygun biçimde sonuçlandırılabilmesi için belirleyici olan önceki aşamalardaki işlemler de incelenebilecektir.

Kuşkusuz Kurum incelemeleri sırasında şikayet konuları dışında kalan hususlarda da mevzuata aykırılıklar tespit edebilecektir. Bu tür durumlarda iddiaların incelenmesi yönteminde olduğu gibi idaresine veya ilgili mercilere yazılması gerekecektir.

Nitekim Kurum itirazen şikayet biçiminde başvuru konusu yapılmayan veya bu şekilde yapılmakla birlikte usulüne uygun olmayan başvurularda tespit ettiği aykırılıklar için, Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisini vermemekte, idaresine veya ilgili mercilere bildirilmesine karar vermektedir.

Açıklanan gerekçelerle, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik bir başvuruda, şikayet konuları içerisinde yer almayan ve ihalenin bulunduğu aşamayla da bağlantısı olmayan aykırılık tespitinin iptal gerekçesi sayılmayarak ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul