• Karar No: 2007/UY.Z-1262
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :70
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1262
Şikayetçi:
 Indeks Elektirik, Elektronik Mak. İnş. ve Malz. Turz. Otom. Nak. San. Tic. A. Ş. Kemalpaşa Caddesi No:31 Işıkkent/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Genel Müdürlüğü, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı,Atatürk Bulvarı No:21 Opera/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2007 / 8576
Başvuruya konu ihale:
 2007/8192 İhale Kayıt Numaralı “Avşa (Balıkesir) İçmesuyu Amaçlı Deniz Suyundan Ters Ozmoz Yöntemi ile Arıtma Tesisi Projelendirmesi Yapımı ve İşletilmesi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2007 tarih ve 06.02.13.0075/2007-7 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

                İller Bankası Genel Müdürlüğü, İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından 13.03.2007 tarihinde Pazarlık Usulü  ile yapılan “Avşa (Balıkesir) İçmesuyu Amaçlı Deniz Suyundan Ters Ozmoz Yöntemi ile Arıtma  Tesisi Projelendirmesi Yapımı ve İşletilmesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Indeks Elektirik, Elektronik Mak. İnş. ve Malz. Turz. Otom. Nak. San. Tic. A. Ş.’nin 20.03.2007 tarih ve 8576 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun reddine,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İller Bankası Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından 13.03.2007 tarihindeyapılan “Avşa (Balıkesir) İçmesuyu Amaçlı Deniz Suyundan Ters Ozmoz Yöntemi ile Arıtma  Tesisi Projelendirmesi Yapımı ve İşletilmesi Yapım İşi” ihalesine ait ihale dokümanını 22.02.2007 tarihinde satın aldıkları, yaptıkları inceleme neticesinde, işe ait idari şartnamenin 14. Maddesinin “Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.” Şeklinde düzenlenmiş olduğu ancak 25.4 maddesinde ise, “Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için talep ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun  toplam teklif bedelini oluşturacaktır.” hükmünün bulunduğu, bu durumda söz konusu şartnamenin hangi maddesine göre teklif verileceği konusunda tereddüte düştükleri için itiraz dilekçelerini ihale tarihinden önce 07.03.2007 tarihinde Ekspres İadeli Taahhütlü posta  yolu ile idareye gönderdikleri ve ayrıca faksladıkları, 12.03.2007 tarihinde de idareye elden teslim ettikleri ve ihaleye teklif vermedikleri halde idare tarafından  itirazın süresinde yapılmadığı gerekçesi ile işleme alınmadığının kendilerine bildirildiği, kendilerinin itirazı usulüne uygun olarak yapmış oldukları ve ihale tarih ve saatinden önce yapılan itirazların  müracaat süresi nedeni ile işlem dışı bırakılmasının 4734 sayılı Kanuna    aykırı olduğu ve başvuruya konu ihalenin iptalinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 22.02.2007 tarihini (doküman satın alınan tarih) izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 12.03.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği,  ayrıca Kuruma yapılan  başvuru dilekçesinin ekinde, temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmediği, bu haliyle başvuru dilekçesi ve eki belgelerin İhalelere   Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

            Bu itibarla; ihale işlem dosyası içinde bulunan ve dosyanın incelenmesiyle anlaşılabilecek hususların dilekçede belirtilmemiş olmasına dayanılarak başvurunun reddedilmemesi gerekmektedir.

 

            Belirtilen nedenlerle; 4734 sayılı Kanunda belirlenen usul ve sürelere uygun olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

          K.Nejat ÜNLÜ                                                         Bilal KARACA

            Kurul Üyesi                                                              Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul