• Karar No: 2007/UY.Z-1263
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :71
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1263
Şikayetçi:
 Güngör Ticaret- İnşaat Mühendisi Cihangir Güngör, Barbaros Bulvarı No:129 Günaydın 1 Apt. Kat.2 D.3 80700 Balmumcu-Beşiktaş/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü,Abdülhakhamit Caddesi No: 79 80090 Beyoğlu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2007 / 7282
Başvuruya konu ihale:
 2006/193121 İhale Kayıt Numaralı “Sefaköy İşletme Müdürlüğü Muhtelif Elektrik Tesisi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 06.01.53.0132/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 24.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sefaköy İşletme Müdürlüğü Muhtelif Elektrik Tesisi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Güngör Ticaret- İnşaat Mühendisi Cihangir Güngör’ün 26.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.03.2007 tarih ve 7282 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihalede en düşük teklif sahibi olmalarına rağmen idarece idari şartnamenin 32.2.1 maddesi gereğince iş hacmini gösteren belgeler kapsamında sunulması zorunlu belgelerin sunulmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, oysaki idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde istenilen mali müşavirce imzalanmış gelir tablosuna ilişkin istenilen şartların sağlandığını gösteren standart formun sunulduğu, eksiklik olsa dahi bunun idari şartnamenin 32.1 maddesi gereğince tamamlatılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonu tarafından 09.02.2007 tarihli karar ile başvuru sahibinin ihale dosyasında idari şartnamenin 7.2.3. maddesinde istenilen Ek standart form TED.30.3.Y belgeyi düzenlediği ancak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde yer alan  “Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.” hükmü gereğince son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerden herhangi birini vermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.2.3. maddesinde; “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 38 inci maddesindeki esas ve usullere uygun nitelikte olacak ve ayrıca Ek standart form TED.30.3.Y düzenlenecektir.” düzenlemesi,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler istenebilir. Bu durumda isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı hesabında, isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir.

            Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler dikkate alınarak, belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden  asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki belgeler sunulabilir ve bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden  asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Sunulan gelir tablosu ile taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin yapım işi gelirini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir….” düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

İdarece düzenlenmiş, isteklilere satılan ihale dokümanı içerisinde idari şartname eki olarak yer alan “Ek standart form TED.30.3.Y” olarak adlandırılmış ve Ciro Özeti (Toplam ve Yapım İşine Ait) başlıklı içeriğinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde istenilen koşulları gösteren tabloların yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde yukarıda yer alan idari şartname maddesi gereğince idari şartname eki olarak isteklilere verilen Ek standart form TED.30.3.Y olarak adlandırılmış son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren rakamları içeren belgeyi sunduğu ancak teklif dosyası içerisinde yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü gereğince sunulması zorunlu , ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerden birisinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu durumda idarece düzenlenip isteklilere verilen ve başvuru sahibi tarafından da teklif dosyası ile sunulan ve içeriğinde başvuru sahibinin son üç yıla ilişkin toplam cirosuna ilişkin bilgiler yer alan “Ek standart form TED.30.3.Y” nin tek başına sunulmuş olması yeterli olmayıp, başvuru sahibinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesi gereğince son üç yıla ilişkin toplam cirosunu gösterir gelir tablolarını teklif dosyası içerisinde sunması gerektiği ve sözkonusu eksikliğin belge eksikliği niteliğinde olduğu ve tamamlatılamayacağı görüldüğünden idarenin başvuru sahibini bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakma işleminin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede, Galdesan A.Ş nin teklifli kapsamında sunmuş olduğu 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile ilgili taahhütnamede (Standart Form- KİK027.0/Y) “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin eksik olması değerlendirme dışı bırakılma nedeni kabul edilmiştir.

Söz konusu standart form 08/06/2004 tarihli Yönetmelik değişikliği ile getirilmiş, 22/06/2005 tarihli değişiklikle ise standart formun ikinci fıkrasına isteklilerin ihale dışı bırakılma sebeplerini taşımadıklarına ilişkin belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumlarını gösterir biçimde sunmalarına açıklık getirmek amacıyla “ihale tarihi itibariyle” ifadesi eklenmiştir. Dolayısıyla iki standart form arasındaki fark bu ifadeyle sınırlıdır.

İhalelerde eski standart formun sunulmasının taşıdığı bahse konu ifade eksikliği dolayısıyla, isteklinin bu belgeleri ihale tarihi itibariyle durumunu gösterir biçimde sunma zorunluluğu açısından zafiyet oluşturacağı gibi bir düşünce akla gelebilirse de, bu düşüncenin yerinde olmadığı aynı hususu düzenleyen idari şartnamenin 42 nci maddesindeki hükümden açıkça anlaşılmaktadır. Zira Şartnamenin söz konusu maddesinde;

“İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.”

Denilmek suretiyle isteklinin bu belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumunu göstermek üzere sunacağı tereddüde meydan vermeyecek biçimde kurala bağlanmış durumdadır.

İhale dokümanının bir bütün olduğu, isteklinin teklif mektubunda “ihale dokümanını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve  çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.” İfadesiyle dokümandaki tüm hükümleri kabullenerek teklif verdiği gerçeği dikkate alındığında eski standart formdaki eksikliğin idari şartnamedeki açıklık karşısında önemini ve anlamını yitirdiği görülmektedir.

İşlevi ve sonuçları bakımından önemsiz olan söz konusu ifade eksikliğine rağmen taahhütnamenin mevcut haliyle kabulünde hukuki bir mahzur görülmemekle birlikte, yeni formata uygunluğun sağlanması amaçlanıyorsa bu hususun bilgi eksikliği kapsamında isteklilere tamamlattırılması da mümkün bulunmaktadır.

Açıklanan gerekçelerle, söz konusu isteklinin de değerlendirmeye tabi tutularak ihalenin sonuçlandırılması yönünde düzeltici işlem kararı verilmesi gerektiği oyuyla çoğunluğun itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı şeklindeki görüşüne katılmıyorum.

 

                          Yaşar GÖK                                      

                          Kurul Üyesi   

 

KARŞI OY

           

           

İhaleye teklif veren isteklilerin vermeleri gereken belgelerden birisi “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”dir.

 

            Bu taahhütnameye ilişkin standart formda, taahhüdün “imza tarihi” itibariyle verilmesi öngörürken Kamu İhale Kurumunca, taahhüdün “ihale tarihi” itibariyle verilmesi yolunda standart formda değişikliğe gidilmiştir. Ancak bazen idareler hazırladıkları dokümanlara eski formu koymakta, bazen istekliler eski formu kullanmakta olup, salt bu nedenle ihalelerden değerlendirme dışı kalanların sayısında zaman içinde bir azalma olmamış, ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifini sunan bir çok isteklinin teklifi yalnızca bu nedenle  değerlendirilmemektedir.

 

            Bu gibi durumlarda;

 

            1.Yöntem : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini içeriyor, taahhütnamede imza tarihi yer alıyorsa ve bu tarih “ihale tarihi” ile aynı ise maksadın hasıl olduğundan hareketle bu taahhütnameyi doğrudan geçerli kabul etmek gerekmektedir.

 

            2.Yöntem : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini taşıyor ancak taahhütnamede imza tarihi yoksa veya ihale tarihinden önceki bir tarihi belirtiyorsa bunu bilgi eksikliği kapsamında değerlendirerek 4734 sayılı kanunun 37.maddesi uyarınca bu eksikliğin giderilmesinin istenmesi yoluna gidilmelidir.

 

            Somut ihalede; ihaleye teklif veren isteklilerden Galdesan A.Ş.’nin teklifi, yukarıda belirtilen taahhütnamenin usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Yukarıda açıklanan yöntemlerle bu taahhütnamedeki bilgi eksikliğinin giderilmesi mümkün olduğundan bu teklifin değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

 

            Bu itibarla; incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( a ) bendi uyarınca “Düzeltici İşlem”e karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

          K.Nejat ÜNLÜ                                                         Bilal KARACA

            Kurul Üyesi                                                              Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

KARŞI OY

           

İhale üzerinde bırakılan firmadan daha düşük teklif sunan bir istekliye ait teklifin sadece 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasına ilişkin sunduğu taahhütnamede (KİK 027) “ihale tarihi itibarıyla” ibaresinin bulunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

İsteklilerce sunulan 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasına ilişkin taahhütnamede (KİK 027) “ihale tarihi itibarıyla” ibaresinin bulunmaması teklifin esasına etkili bir eksiklik olmadığından, bu gerekçe ile herhangi bir teklifin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği görüşü ile karara katılmıyorum.

 

                                                                                              Muzaffer EREN       

                                                                                                              Kurul Üyesi                           

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul