• Karar No: 2007/UY.Z-1264
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :72
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1264
Şikayetçi:
 Veysel İnş. Elek. Tem. Güv. Hizm. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., Azizmahmutoğulları Cad. Hisar Apt. 1/4 Yenişehir Merkez DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü, Fevzi Çakmak Bulvarı GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5784
Başvuruya konu ihale:
 2006/169543 İhale Kayıt Numaralı “Gaziantep Jandarma Subay - Astsubay Lojmanı (20 Daire) İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.03.2007 tarih ve 06.01.31.0026/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gaziantep Jandarma Subay - Astsubay Lojmanı (20 Daire) İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Veysel İnş. Elek. Tem. Güv. Hizm. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2007 tarih ve 5784 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,


Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin 20.12.2006 tarihli yazısıyla aşırı düşük bulunan fiyat tekliflerine ilişkin açıklama istediği, istenen açıklamaların 28.12.2006 tarihinde sunulduğu, daha sonra 30.01.2007 tarihinde tebellüğ edilen 26.01.2007 tarihli kesinleşen ihale kararında, anahtar teknik personelin ihale tarihi itibariyle şirket bünyesinde çalışmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, yapılan işlemin 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı olduğu, Tip İdari Şartnamenin 34.1 inci maddesinde; “İhale komisyonu, verilen teklifleri bu Şartnamenin 32 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.” denildiği, idarenin anılan şartnamenin 34 üncü maddesine göre işlem yapmasının firmalarının söz konusu işte yeterliği olduğunun ispatı anlamına geldiği, anahtar teknik personelin ihale tarihi itibariyle firmaları bünyesinde bulunduğuna dair SSK belgeleri ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin başvurularını reddettiği iddialarına yer verilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşin ilanında, Anahtar Teknik Personel olarak 1 adet inşaat mühendisi veya mimar ile 1 adet elektrik veya makine mühendisi istenilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesindeki “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” hükmü uyarınca, isteklilerin anahtar teknik personellerinin ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalıştığını, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik etmeleri istenmektedir.

 

            Yapılan incelemede, başvuru sahibinin teklifi ekinde Anahtar Teknik Personel olarak Selahaddin Kuzucu ve Süleymen Yıldız’ın beyan edildiği, anılan kişilere ait SSK Sigortalı İşe Giriş Bildirgelerinde işe başladıkları tarihlerin sırasıyla 17.01.2006 ve 13.06.2006 olarak belirtildiği, ancak bu belgeler ile birlikte ihale tarihine kadar olan aylara ait ilgililer adına prim ödendiğini gösteren ödeme belgelerinin sunulmadığı görülmüştür. Bundan dolayı anılan kişilerin ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıp çalışmadığının öğrenilmesi amacıyla Diyarbakır Sigorta İl Müdürlüğünden yazılı olarak sorulduğu, gelen cevapta Süleyman Yıldız’ın 30.06.2006 tarihinde istekli firmadan ayrıldığının ve ihale tarihinden sonra 19.12.2006 tarihinde tekrar işe girdiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin iddia ettiği gibi, 4734 sayılı Kanuna göre aşırı düşük teklif sorgulaması, tekliflerin değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra geçerli bulunan ve teklif fiyatı aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olan tüm tekliflere yapılmaktadır. Bu nedenle, başvuru sahibinden aşırı düşük bulunan teklifine yönelik açıklama istenmesi teklifinin geçerli bulunduğunu düşündürmekle birlikte, tekliflerin değerlendirilmesi süreci nihai olarak ihale komisyonu kararı ile tamamlandığından ve ihale komisyonunun nihai kararını verinceye kadar fark ettiği mevzuata uyumsuzlukları düzetme hakkı ve olanağı bulunduğundan ve ihale komisyonu tarafından anahtar teknik personelinin ihale tarihi itibariyle başvuru sahibi firmada çalışmadığının aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra anlaşılması üzerine mevzuata uyumsuzluğun giderildiği görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi tarafından teklifi ekinde iş deneyimini tevsiken Mete Öztan adına düzenlenmiş İş Denetleme belgesi sunulmuştur.

 

İşin ilanının 4.1.10 uncu maddesinde ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler arasında, tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulan iş deneyim belgesinin başka bir
tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname verilmesi istenilmektedir. Bu nedenle istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgesinin %50 den fazla hisseye sahip şirket ortaklarına ait olması halinde, iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin noter onaylı taahhütnamenin (Standart  Form ― KİK027.2/Y) de teklif ekinde verilmesi gerekmektedir. Somut olayda, iş deneyim belgesi olarak başvuru sahibi tarafından şirketin %80 hissesine sahip ortağı Mete Öztan’a ait İş Denetleme belgesi sunulmakla birlikte, noter onaylı anılan taahhütname verilmediğinden, ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılan teklifinin bu nedenle de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul