• Karar No: 2007/UY.Z-1265
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :73
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1265
Şikayetçi:
 Selime Ererdem Güvenevler Mahallesi 1903 Sokak Tuba Apt. 7/2 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İnönü Bulvarı Liman Bitişiği No:6 33100 Akdeniz/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 10023
Başvuruya konu ihale:
 2006/155258 İhale Kayıt Numaralı “Mersin Merkez Yusuf Bayık İlköğretim Okulu 7 Derslik Ek Bina İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.04.2007 tarih ve 06.02.53.0065/2007-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Mersin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 15.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mersin Merkez Yusuf Bayık İlköğretim Okulu 7 Derslik Ek Bina İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Selime Ererdem’in 03.04.2007 tarih ve 10023 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idare tarafından ihalenin iptal edilmesi işleminin Kamu İhale Kurulunun 2007/UY.Z-240 sayılı kararı ile iptal edildiği, bu durumda ihale işlemlerine devam edilmesi ve ihale üzerinde kalan isteklinin belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin ikinci teklif sahibi olarak kendisinde bırakılması gerekirken, ihale yetkilisi tarafından, yeterli rekabetin oluşmadığı, verilen tekliflerin birbirine yakın olduğu, yapılan tenzilatın diğer ihalelerle karşılaştırıldığında çok düşük olduğu gerekçeleriyle ihalenin tekrar iptal edildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 13.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 15.03.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 03.04.2007 tarihinde başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul