• Karar No: 2007/UY.Z-1266
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :74
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1266
Şikayetçi:
 As-Pen Madencilik İnşaat Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti. Fatih Mahallesi 72. Sokak No:4 Mezitli/MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü İnönü Bulvarı Liman Yanı Akdeniz/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7842
Başvuruya konu ihale:
 2006/155258 İhale Kayıt Numaralı “Mersin Merkez Yusuf Bayık İlköğretim Okulu 7 Derslik Ek Bina İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2007 tarih ve 06.01.61.0065/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mersin İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nce 15.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mersin Merkez Yusuf Bayık İlköğretim Okulu 7 Derslik Ek Bina İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak As-Pen Madencilik İnşaat Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 07.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.03.2007 tarih ve 7842 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin üzerlerinde kaldığı halde ihale yetkilisi tarafından, yeterli rekabetin oluşmadığı, verilen tekliflerin birbirine yakın olduğu, yapılan tenzilatın diğer ihalelerle karşılaştırıldığında çok düşük olduğu gerekçeleriyle ihalenin iptal edildiği, ihale şartnamesinde ihalenin en düşük teklife verileceğinin belirtildiği, ihalede en düşük teklifin de kendileri tarafından verildiği, ihalenin yılın ikinci yarısında yapılması ve ana malzemelerde oluşan fiyat artışları dikkate alındığında teklif fiyatlarının uygun olduğu, belirtilen bu nedenlerle ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İdare tarafından söz konusu ihalenin iptaline ilişkin belirtilen gerekçe ile sınırlı olarak ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

İhale komisyonunun 20.11.2006 tarihli kararı ile, ihalenin şikayetçi üzerinde bırakıldığı ve ihale kararının ihale yetkilisinin onayına sunulduğu, ancak ihale yetkilisinin ihale kararını onaylamadığı ve ihalenin iptal edilmesine karar verdiği, şikayetçinin idarenin ihalenin iptal işlemine karşı Kamu İhale Kurumuna yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 22.01.2007 tarih ve 2007/UY.Z-240 sayılı kararıyla;

“…

İhale yetkilisince ihalenin iptaline ilişkin olarak alınan 24.11.2006 tarihli ihale kararında, iptal edilen ihale kararının isteklilere bildiriminde ve idareye yapılan şikayet başvurularının uygun bulunmadığı idari işlemlerinde ihalenin iptaline ilişkin herhangi bir gerekçenin belirtilmediği görülmüş olup, ihale yetkilisince 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan hükme aykırı olarak gerekçe belirtilmeden ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

İhale kararının iptal edilmesine ilişkin ihale yetkilisinin 24.11.2006 tarihli işleminin iptaline” karar verildiği, Mersin il Özel İdaresi’nin 23.02.2007 tarih ve 1814 sayılı yazısında;

 

Kamu İhale Kurulunun 2007/UY.Z-240 sayılı kararı ile iptal edilen 24.11.2006 tarihli ihalenin iptali işleminin gerekçesiz olmadığı, şikayetçinin teklifinde yer alan kalite yönetim sistemi belgesinin Türk Akreditasyon Kurumundan onayının bulunmadığı, dolayısıyla ihalenin üzerinde bırakılmasının mümkün olmadığı, doküman satın alan 17 istekliden 12’sinin ihaleye katılmadığı, geçerli tekliflerin tenzilatlarının %8,59, %6,25 ve %3,13’e tekabül ettiği, yapılan araştırmada ve edinilen (ve hiçbir zaman ispatlanması mümkün olmayan ancak birkaç kaynaktan teyit edilen) istihbari bilgiden ihalenin anlaşmalı olduğu kanaatine varıldığı, yıl içinde yapılan yeni bina veya ek bina inşaatlarından elde edilen tenzilatların sırasıyla, %37, %32, %42, %20, %41, %36, %20, %40, %39, %31, %52 ve %51 olduğu, sadece bir işin (Mut Cumhuriyet İÖO Ek Derslik inşaatı) %15 tenzilatla verildiği, belge eksikliği ve teklif edilen tenzilatın yetersizliği ile yeterli rekabetin oluşmaması nedeniyle ihalenin şikayetçiye verilemeyeceği, şikayetçinin belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihale komisyonu tarafından bu hususun dikkate alınmadan ihalenin üzerinde bırakılması işleminin de yerinde olmadığı, sonuç olarak teklif bedellerinin uygun olmadığı ve yeterli rekabet oluşmadığı” hususları ifade edilmek suretiyle ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir...” hükmü bulunmaktadır. Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği açıklanmıştır.

 

            Anılan Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında ise; “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükümleri yer almaktadır.

 

Kanunun yukarıda aktarılan hükümleri uyarınca, ihale yetkilisinin ihalenin iptali konusunda kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olmak kaydıyla takdir yetkisinin bulunduğu açık olup; incelenen ihalede, ihale yetkilisinin iptal işlemi bu takdir yetkisi dahilinde olduğundan, iptal işleminde mevzuata aykırılık görülmemektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İhale yetkilisinin 40. maddeye dayanarak ihaleyi iptal etmesi ancak kamu yararının gerektirdiği hallerde mümkündür. Kamu yararı kavramının izahı ise idarenin koyduğu gerekçeyle mümkündür. Söz konusu ihalenin iptal gerekçesi ihalede anlaşmanın olduğu bilgisinin istihbar edilmesi ve idarenin diğer ihalelerinde daha yüksek kırım yapılmış olmasıdır.

İdarenin bu yönde bir istihbarat edindiğine ilişkin dosyada emniyet veya Cumhuriyet Savcılığınca düzenlenmiş bir belgeye rastlanmadığı gibi böyle bir tespit varsa idarenin 4734 sayılı yasanın cezai düzenlemeleri gereğince isteklilere müeyyide uygulaması ve TCK hükümleri çerçevesinde C.Savcılığına suç duyurusunda bulunması gerekirdi. İdare bahsettiği istihbaratın diğer gereklerini yerine getirmek yerine sadece ihaleyi iptalle yetinmesi tereddüt yaratmaktadır.

Bununla birlikte kırım oranlarının iptal nedeni yapılması da yasaya aykırı bir durumdadır. Her ihale kendi koşulları içerisinde değerlendirilmek durumundadır. Kamu İhale Kurulu bugüne kadarki tüm kararlarında bu tür gerekçeleri hukuka aykırı kabul etmiştir. Bu nedenle idarenin ihaleyi iptal kararının iptali gerekmektedir.

 

            Bu nedenle Kurulun çoğunluk kararına katılmamaktayım.

               

             

              

                                                                                                                      Bilal KARACA

                                                                                                                         Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul