• Karar No: 2007/UY.Z-1267
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :77
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1267
Şikayetçi:
 Güngör Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti, 6.Cadde 37.Sokak 44/1-2-3 06500 Bahçelievler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ Genel Müdürlüğü Trafo Merkezleri Proje Tesis ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı 27 06100 Bahçelievler/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2007 / 7845
Başvuruya konu ihale:
 2006/181305 İhale Kayıt Numaralı “İTM 47, 5 Adet 154 Kv Trafo Merkezi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 06.0162.G020/2007-15 sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ Genel Müdürlüğü Trafo Merkezleri Proje Tesis ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nca 24.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İTM 47, 5 Adet 154 Kv Trafo Merkezi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Güngör Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 08.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet  başvurusuna idarece 30 gün içerisinde cevap verilmemesi üzerine 13.03.2007 tarih ve 7845 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece 2006/181305 İKN´li İTM 47 Referanslı 5 Adet 154 Kv Trafo Merkezi Yapım İşi ihalesinin 24.01.2007 tarih ve saat: 16.45 de, 2006/181293 İKN´li İTM 46 Referanslı 5 Adet 154 Kv Trafo Merkezi Yapım İşi ihalelerinin ise 24.01.2007 tarih ve saat: 14.00 de yapıldığı, ihaleye teklif veren isteklilerden Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş tarafından (TEMSAN A.Ş)  2006/181305 İKN´li İTM-47 ihalesine teklif ekinde, 2006/181293 İKN´li İTM-46 ihalesine ait teklif mektubu, teminat mektubu ve diğer belgeler sunulduğu, idarece söz konusu firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerektiği halde mevzuata aykırı olarak; “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda düzeltme yapıldığı, yanlış olan belgelerin anılan tutanakta “Var, Uygun“ olarak gösterildiği, iddialarına yer verilmiştir.

  

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşagıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesi 2 nci fıkrasında “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü yer almaktadır.

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; 2006/181293 İKN´li “İTM 46 Referanslı 5 Adet 154 Kv Trafo Merkezi Yapım İşi” ihalesinin 24.01.2007 tarih ve saat: 14.00 de, şikayete konu 2006/181305 İKN´li “İTM 47 Referanslı 5 Adet 154 Kv Trafo Merkezi Yapım İşi” ihalesinin ise 24.01.2007 tarih ve saat: 16.45 de yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu 24.01.2007 tarih ve saat: 16.45 de ihalesi yapılan ve şikayete konu “İTM 47 Referanslı 5 Adet 154 Kv Trafo Merkezi Yapım İşi” ihalesine 10 adet isteklinin teklif sunduğu, anılan istekliler arasında TEMSAN Türkiye Elektromekanik   Sanayi A.Ş’nin de bulunduğu tespit edilmiştir.

İdarece gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde; TEMSAN Türkiye Elektromekanik   Sanayi A.Ş’ne ait teklif zarfı ekinde şikayete konu ihaleye aynı gün ihalesi yapılan 2006/181293 İKN´li “İTM 46 Referanslı 5 Adet 154 Kv Trafo Merkezi Yapım İşi” ihalesine ait belgeler sunulduğu, ihale komisyonunun “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak (Standart Form-KİK011.0/Y)”ın da; TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş’nin teklifinin uygun sayılmama gerekçesi olarak; “İTM 46 Referanslı ihale için verilen teklif dosyasının içerisinden İTM 47 Referanslı ihalenin teklif dosyası ve diğer belgeler çıkmıştır. Söz konusu belgeler incelenmiş olup fiyatlar huzurda okunmuştur. Karabük TM için verilen geçici teminat mektubunun bedelinin firmanın teklifi için yeterli olmadığı görülmüştür.” Şeklinde belirlenmiştir.

 

İhale dosyasının incelenmesinden; ihale komisyonunun aldığı teklifler ile ilgili olarak nihai değerlendirme yapmadığı, sadece Standart Form KİK011.0/Y tutanağını düzenlediği, bu tutanakta İTM 46 Referans no’lu ihale için verilen teklif dosyasının içerisinden İTM 47 Referans no’lu ihaleye ait diğer belgelerin çıktığının belirtildiği, dolayısıyla durumun idarece belirlendiği anlaşılmaktadır. Tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin bu tespitin dışında ihale komisyonunun İTM 46 Referans no’lu ihaleye ait nihai kararı bulunmadığından bu haliyle bir değerlendirme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla idarenin bu tespiti dikkate alarak mevzuata uygun bir şekilde ihale işlemlerine kaldığı yerden devam etmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul