• Karar No: 2007/UY.Z-1309
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :126
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1309
Şikayetçi:
 İntes İnşaat Tesis Tic. Ltd. Şti, İnönü Bulvarı Liman Karşısı No:122/B RİZE
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ 22. Bölge Müdürlüğü 224. Şube Müdürlüğü, İslampaşa Mah. Zincirli Cad. 53100 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.02.2007 / 6612
Başvuruya konu ihale:
 2006/149323 İhale Kayıt Numaralı “Rize Fındıklı Abuçağlayan Deresi Taşkın Koruma (İkmal) İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 06.01.38.0187/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ 22. Bölge Müdürlüğü 224. Şube Müdürlüğü’nce 24.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Rize Fındıklı Abuçağlayan Deresi Taşkın Koruma (İkmal) İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak İntes İnşaat Tesis Tic. Ltd. Şti’nin 01.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.02.2007 tarih ve 6612 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Tekliflerinin aşırı düşük bulunarak açıklama istendiği, sundukları açıklamaların idarece yetersiz bulunarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,idarece aynı işin daha önce %73 tenzilatla yatırıldığı, kendilerinin ise yaklaşık maliyete göre % 55 tenzilatla tekliflerini sundukları ve bu fiyatlarla işin yapılabileceği,

 

Aşırı düşük sorgulaması sonucu verdikleri cevabın idarece değerlendirilmesinde, ocak taşı için alınan fiyatın piyasa fiyatlarını yansıtmaması ve fiyatın alındığı firmanın ocak sahibi olmadığının belirtildiği, ancak bu fiyatı veren firmanın ocağı işleten firma olduğu, ihaleye katılan hiçbir firmanın ocak sahibi olmadığı, aynı işin 1 ve 2 nci kısımlarının daha önce aynı ocak ve işletmeci firmadan alınan ocak taşı ile ikmal edildiği, şu anda idarenin bölgedeki işlerinde Karayollarına ait ocaklardan karşılıklı protokol ile taş temin edildiği, ayrıca Rize-Fındıklı-Arhavi güzergahında bulunan 3 adet taş ocağında idarenin işletme ruhsatının olmadığı,

 

2) Kendi malları araçlarla nakliye yapılacağından nakliye formülünde amortisman düşülmeden k katsayısının 87 alındığı, sundukları analiz fiyatları piyasa teklifleri ile desteklendiği halde idarece dikkate alınmadığı,

 

3) Beton imalatı için beyan edilen negatif kar tutarının teklif toplamının % 1,20’si gibi çok düşük bir tutar olduğu, beton imalat firmasından aldıkları fiyat ile idarenin aynı firmadan aldığı fiyat arasındaki 5,00 Ytl/m³ farkın bu firma ile devamlı iş yapmalarından kaynaklandığı, idareye sundukları proforma faturalar ve fiyatların piyasa fiyatlarına uygun olduğu, kendi malları makine parkına sahip olmalarının komisyonca avantaj olarak kabul edilmediği,

 

İhalenin kamu yararı gözetilmeden sınır değerin üzerindeki teklife bırakıldığı, teklifleri ile bu teklif arasında 7 teklif olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; idarece aşırı düşük sınır değer tespiti yapıldıktan sonra sınır değerin altında kalan başvuru sahibinden teklifinin yapılabilirliğine ve imalatlarına yönelik analizlerin ve bu analizlerde yer alan fiyatları kanıtlayan fatura, proforma fatura, ticari sözleşme fiyat listesi veya resmi kuruluşların rayiç listesinin istendiği, başvuru sahibince birim fiyat cetvelinde yer alan iş kalemleriyle ilgili analizlerin ve analizlerde yer alan birim fiyatların dayanağı olan proforma faturaların gönderildiği, ocak taşı ile istifli tahkimat  iş kaleminin analizinde ocak taşının bir tonunun fiyatının 2.00 YTL olmak üzere Arhavi Ortacalar Taş Ocağından alınacağının belirtildiği, analizde yer alan fiyatla ilgili olarak Cengiz – Mapa – Makyol Ortak Girişimi, Bilgin İnş. ve Adsel İnş.’tan Arhavi Ortacalar Taş Ocağından temin edilmek üzere fiyat alındığı, idarece ocak taşı için alınan fiyatın piyasa fiyatlarını yansıtmadığı ve fiyat alınan şirketin ocak sahibi olmadığı gerekçesiyle aşırı düşük açıklamasının kabul edilmediği tespit edilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde idareden Arhavi Ortacalar mevkiinde kamuya ve özel şirketlere ait olan taş ocaklarıyla ilgili bilgi istenmiş, idarenin 02.04.2007 tarihli cevabında bu mevkide Karadeniz Sahilyolu Projesinde kullanılmak üzere Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü adına hammadde üretim izni olan Güneşli Dikyamaç Taşocağı ile DLH Bölge Müdürlüğü adına ruhsatlı bir taş ocağının mevcut olduğu, üçüncü şahısların kullanım hakkına ve mülkiyetine sahip diğer herhangi bir taş ocağının bulunmadığı belirtilmiştir.

 

 Üçüncü şahısların kendilerine ait olmayan, kamuya ait olan bu ocaklardan satış yapabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla başvuru sahibinin analizinde yer alan fiyatlarla ilgili olarak sunduğu proforma faturalar gerçeği yansıtmadığından, idarenin bu gerekçesinde mevzuata aykırı bir hususa rastlanmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; başvuru sahibinin kazıdan veya ocaktan alınan her türlü malzemenin taşınması iş kalemiyle ilgili olarak verdiği analizde F = 0,00017 × K × √M × Y × A taşıma formülünü kullandığı, idarenin başvuru sahibinin analizini (K) katsayısının 87,  kazı malzemesinin ise sert küskülük olarak alındığı, dere yatağında kayaların olduğunun dikkate alınmadığı gerekçesiyle kabul etmediği, formülde geçen (K) katsayısının Bayındırlık Bakanlığı’nın rayiç listesindeki 02.017 poz nolu her cins ve tonajda motorlu araç için taşıma katsayısı olduğu ve 2006 yılı için 110 olarak belirlendiği, ancak idarenin aynı iş kalemi için yaklaşık maliyet hesabında birim fiyatı 1,47 YTL olarak belirlediği, başvuru sahibinin birim fiyatının ise 2,00 YTL olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, başvuru sahibinin idareden daha yüksek birim fiyat verdiği bu durumda idarenin ilgili analizi kabul etmemesi mevzuata uygun olmamakla birlikte idarece aşırı düşük teklif açıklamalarında tespit edilen diğer eksikler nedeniyle bu husus esasa etkili görülmemiştir.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; başvuru sahibinin hazır beton harcı için sunduğu proforma faturalarda bir firmanın C16 hazır beton için 76,00 YTL, diğer bir firmanın nakliye dahil 75,00 YTL fiyat verdiği, idarenin 75,00 YTL fiyat veren firmadan Kurumca 80,00 YTL teklif alınırken isteklice 75,00 YTL teklif alınmasını gerçekçi bulmadığından analizleri kabul etmediği tespit edilmiştir. Aynı firmanın farklı kişilere aralarındaki iş ilişkisi nedeniyle farklı fiyatlar vermesinin iş hayatının olağan akışında normal olduğu dikkate alınırsa idarenin bu gerekçesi mevzuata uygun görülmemiştir.

 

Ancak başvuru sahibinin satın alınan ve pompayla basılan C35 hazır beton için sunduğu analizde birim maliyeti 91,73 YTL bulduğu, bu rakam üzerinden kar ve genel masrafı – 1,73 YTL negatif değer olarak göstererek birim fiyatı 90.00 YTL olarak gösterdiği, idarenin satın alınan ve pompayla basılan C35 hazır beton için verilen analizde negatif kar gösterildiği ve satın alınan ve pompayla basılan C16 hazır beton için verilen analizde işçiliklerin eksik bırakıldığı gerekçesiyle analizleri kabul etmediği, satın alınan ve pompayla basılan hazır betonlar için idarece verilen birim fiyat tariflerinde, hazır beton harcının satın alınması, inşaat sahasına taşınması, döküm yerine beton pompasıyla basılması, serilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, her türlü işçilik ve makine, araç, gereç giderlerinin birim fiyata dahil olduğunun belirtildiği tespit edilmiştir. Verilen analizlerde işçilik maliyetlerinin dikkate alınmadığı göz önüne alınırsa idarenin analizleri kabul etmemesinde mevzuata aykırı herhangi bir husus bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul