En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1313
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :148
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1313
Şikayetçi:
 MÇK Tekstil İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Av.Nilgün Dağgeçen Akdeniz Caddesi Dede İşhanı No:10 K.5 Pasaport/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İ.S.K.İ. Genel Müdürlüğü, İnkılap Cad. No:34-38 34410 Aksaray/Fatih/İSTANBUL(AVR)
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2007 / 8740
Başvuruya konu ihale:
 2006/122154 İhale Kayıt Numaralı “Kağıthane Laboratuar Binası İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2007 tarih ve 06.02.21.0198/2007-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İ.S.K.İ. Genel Müdürlüğü tarafından 24.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kağıthane Laboratuar Binası İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Mçk Tekstil İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.03.2007 tarih ve 8740 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvuruya konu ihalenin, 22.02.2007 tarih ve 2007/108 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile idare tarafından iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 21.03.2007 tarihli müracaatlarının İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 22.02.2007 tarihli ihalenin iptali işlemine ilişkin olmadığı, bu hususun dilekçelerinde bilgi olarak verilmiş olduğu, itirazen şikayet başvurusunun sadece söz konusu ihalede tekliflerinin değerlendirme dışı tutulmasına dair idare kararına karşı yapılmış olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin başvuru konusu ihalede değerlendirme dışı bırakıldığını belirten 17.01.2007 tarih ve 360/186 sayılı gerekçeli kesinleşen ihale kararının başvuru sahibi tarafından 29.01.2007 tarihinde tebellüğü sonucunda değerlendirme dışı bırakılma kararına ilişkin olarak 07.02.2007 tarihinde süresi içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu arada aynı ihale hakkında Kamu İhale Kurulu tarafından verilen 15.01.2007 tarih ve 2007/UY.Z-63 sayılı Karar göz önüne alınarak başvuru konusu ihalenin 22.02.2007 tarih ve 2007/108 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile iptal edildiği, buna ilişkin 01.03.2007 tarih ve 29756 sayılı iptal kararı ile şikayet başvurusunun cevaplandırıldığı, 01.03.2007 tarih ve 29772 sayılı yazının başvuru sahibi tarafından 08.03.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, ihalenin iptal işlemine ilişkin olarak başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi olarak 29.01.2007 tarihinin belirtilmesine rağmen idareden alınan faks iletisinden anılan tarihin 08.03.2007 olarak kabul edilmesi gerektiği, bu tarihten sonra başvuru sahibi tarafından 22.03.2007 tarihinde süresi içinde ihalenin iptaline ilişkin idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, ancak anılan şikayet başvurusuna cevap almadan veya 30 gün beklenilmeden Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğunun anlaşılması üzerine iptale ilişkin olarak 21.03.2007 tarih ve 8740 sayı ile kayda alınan dilekçe ve eki belgelerin 23.03.2007 tarih ve 552-4114 sayılı yazımız ile İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili idareye gönderildiği ve başvuru sahibine de 23.03.2007 tarih ve 550-4112 sayılı yazımız ile vekiline de aynı tarih ve 551-4111 sayılı yazımız ile bilgi verildiği, ancak başvuru sahibinin 04.04.2007 tarih ve 10108 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde 21.03.2007 tarihli başvurunun iptale karşı yapılan bir başvuru olarak değil, değerlendirme dışı bırakılma işlemine karşı yapılan bir başvuru olduğunun belirtildiği tespit edilmiştir.

 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde; "… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." hükmü bulunmaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihalenin, 22.02.2007 tarih ve 2007/108 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile idare tarafından iptal edildiği anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul