• Karar No: 2007/UY.Z-1383
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :79
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1383
Şikayetçi:
 Abdullah Uzun, Yüksel Caddesi No:36/2 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman Belediye Başkanlığı, Hocaömer Mah. Gölebatmaz Cad. No:2 ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2007 / 4989
Başvuruya konu ihale:
 2007/12064 İKN’li Göksu Ocağından Eleküstü Malzeme Temini, İdare Malı Konkasöre Nakli, İdare Malı Konkasörün İşletilmesi ve Kırmataş Malzemenin Nakli
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2007 tarih ve 06.01.14.0176/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman Belediye Başkanlığınca 05.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/12064 İKN’li “Göksu Ocağından Eleküstü Malzeme Temini, İdare Malı Konkasöre Nakli, İdare Malı Konkasörün İşletilmesi ve Kırmataş Malzemenin Nakli” ihalesine ilişkin olarak Abdullah Uzun’un, 13.02.2007 tarih ve 4989 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibi tarafından, şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-II listesinin 27 nci maddesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 2872 sayılı Çevre Kanunun 10 uncu maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak idareden 14.02.2007 tarih ve 308-2248 sayılı yazımız ile;

 

            1) İhale sürecinin bulunduğu aşama,

            2) Bu süreçte idareye yapılan bir şikayet başvurusu olup olmadığı, varsa alınan kararlar, yapılan işlemler ve süren incelemeler,

            3) Başvuruya konu ihalenin, ilgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna tabi olup olmadığı hususunda gerekli belgeler ile, tabi olması halinde, Belediye Başkanlığınca konuyla ilgili yürütülen işlemlere ilişkin belge ve bilgiler istenilmiş, idarenin 19.02.2007 tarih ve 5561 sayı ile kayıtlarımıza alınan cevabında özetle;

 

            Şikayete konu ihalede, konkasör şantiyesi ruhsatının 29.05.2002 tarihinde alındığı, ruhsatın süresinin 29.05.2007 tarihinde dolacağı, 29.05.2002 tarihinde ruhsat alınırken Adıyaman İl Çevre Müdürlüğünce doğal yapıyı bozmamak kaydıyla, ilgili Kurumların olumlu görüşleri doğrultusunda, projenin uygulanmasında mevzuat açısından bir sakınca olmadığının belirtildiğinin ifade edildiği, konkasöre alınan eleküstü malzemenin ayrı bir ihale yolu ile temin edildiği, başvuru konusu ihale kapsamında herhangi bir ocağın kullanılmadığı, sadece eleküstü malzemenin kırılması işinin yapıldığı, 29.05.2007 tarihinden önce yeni ruhsat başvurusu yapıldığında, İl Çevre Müdürlüğü tarafından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna tabi olduğunun belirtilmesi halinde, bahse konu işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;  “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesinin 26 ncı sırasında;  “ Taşocakları Nizamnamesine göre,

            a) 25 hektar ve üzeri alandan hammadde çıkarılması

            b) Çıkarılan hammaddenin her türlü işlemden geçirilmesi  projelerinden 100.000 m3/yıl ve üzeri kapasitede olanlar.”

 

            EK II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin ‘Madencilik’ başlığı altında yer alan 35 nci sırasının (e) ve (f) bendlerinde ise;         “e) Taşocakları Nizamnamesi’ne göre bir hammaddenin çıkarılması (Ek-I de yer almayanlar)

            f)Taş Ocakları Nizamnamesine göre çıkarılan bir hammaddenin her türlü işleme sokulması (25.000 m3/yıl ve üzeri)” düzenlemelerine yer verildiği görüldüğünden,

 

            Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğüne 27.02.2007 tarih ve 3989-2906 sayılı yazımız ile;

 

            Şikayete konu iş için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmasının zorunlu olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiş, anılan Genel Müdürlüğün 19.03.2007 tarih ve 8373 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.03.2007 tarih ve 2543-14705 sayılı cevabi yazısında;  “16.12.2004 tarih ve 25672 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik gereğince;

            Eleküstü malzemenin alınması ile ilgili olarak çalışma alanı esas alınarak; EK-I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi 25 (a) bendi “25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler,” veya EK- II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler 35 (a) bendi “Her türlü madenin çıkarılması (EK-l´de yer almayanlar), hükmü yer almaktadır.

 

            Konkasör tesisi ile ilgili olarak da tesisin 23.06.1997 tarihinden sonra kurulduğu belirlendiğinden, kapasitesine bakılarak; EK-I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi 4 (d) bendi “4/6/1985 tarihti ve 3213 sayılı Maden Kanununun değişik 2 nci maddesinde yer alan 1 inci ve 2 nci grup madenlerin her türlü işlemden geçirilmesi (kırma, eleme, öğütme, yıkama vb) projelerinden 100.000 m3/yıl ve üzeri kapasitede olanlar.” veya EK- II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi 5.(e) bendi " Maden Kanununun değişik 2 nci maddesinde yer alan 1 inci ve 2 nci grup madenlerin her türlü işleme sokulması (kırma, eleme, öğütme, yıkama ve benzeri) (25.000 m3/yıl ve üzeri), hükmü yer almaktadır.

            Bu itibarla, söz konusu “Göksu Ocağından Eleküstü Malzeme Temini, İdare Malı Konkasöre Nakli, İdare Malı Konkasörün İşletilmesi ve Kırmataş Malzemenin Nakli” projesi ile ilgili olarak Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması ve ÇED Yönetmeliği kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.” denildiği görülmüştür.

 

Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen faks iletisinde PPM Kirlilik Önleme ve Yönetimi Danış. Müh. San. Ltd. Şti.’nin proje tanıtım dosyası hazırlamak üzere 19.03.2007 tarihinde yetkili kılındığı, adı geçen firmanın Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğüne 29.03.2007 tarihinde hazırlanmış olan proje tanıtım dosyalarını sunduğu, 15.03.2007 tarihinde işin sözleşmesinin imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            Her ne kadar, sözleşme imzalandıktan sonra, proje tanıtım dosyası hazırlanarak, ilgili Genel Müdürlüğe sunulmuş olsa da, idarenin 15.02.2007 tarih ve D.1/12 sayılı yazısı ile, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili görüşü ve ihale konusu işin niteliği göz önüne alındığında; Adıyaman Belediye Başkanlığı tarafından bahse konu iş için proje tanıtım dosyası hazırlanmadan, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadan ihaleye çıkılması ve sözleşme imzalanması anılan mevzuat hükümlerine aykırı olup, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiası yerindedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

 

       K.  Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                 

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul