• Karar No: 2007/UY.Z-1384
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :80
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1384
Şikayetçi:
 13.03.2007 Tarihli Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Alaçatı Belediye Başkanlığı, Menderes Mahallesi Atatürk Bulvarı No:19 35950 Alaçatı/Çeşme/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2007/2361 İhale Kayıt Numaralı “Kilit Beton Parke Yol Kaplaması Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 06.01.64.0198/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Alaçatı Belediye Başkanlığı’nca 16.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kilit Beton Parke Yol Kaplaması Yapılması” ihalesine ilişkin olarak 13.03.2007 tarihli Başkanlık İsteminde ihale mevzuatına aykırılık iddialarının yer aldığı , İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

13.03.2007 tarihli Başkanlık İstemine konu dilekçede  özetle; söz konusu ihalede en ucuz teklifi veren Teknikel Firması ile ikinci sıradaki Balaban İnşaat arasında 574.000 YTL fark olduğu ancak buna rağmen ihalenin Balaban İnşaat üzerinde bırakıldığı,

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamede K1 Karayolları Taşımacılık Yetki Belgesinin sunulmasının istenildiği ancak ihalenin hazırlandığı sırada bu belgenin yalnızca Balaban İnşaat’ta bulunduğu; isteklilerce nakliye işlerinin yapılabilmesi için bu belgeye sahip olunması zorunlu olmadığı ve 5000 YTL değerindeki bu belgeye sahip olmayan firmaların ihaleye katılamadıkları,

 

Balaban İnşaat firmasının sahibi tarafından ihaleye katılımın azaltılmaya çalışıldığı,

 

İhaleye en düşük teklifi veren Teknikel Firmasının daha sonra ihaleden çekildiği ve ihaleden çekilmek için Balaban İnşaat’tan en az 50.000 YTL aldığı iddialarının bölgede konuşulduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

13.03.2007 Tarihli Başkanlık İstemine ilişkin iddialarla sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde yer alan “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler:

ISO 9001: KALİTE BELGESİ

ISO 14001: KALİTE BELGESİ

K1 YETKİ BELGESİ” düzenlemesi uyarınca isteklilerden yeterlik kriteri olarak K1 taşıma yetki belgesi sunmalarının istenildiği, 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık ve benzeri faaliyetleri yapanlar ile taşıma işlerinde çalışanları, taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerlerini kapsar.

Ancak, özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,  genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadi teşebbüslerine ait taşıtlarla yapılan ticari olmayan taşımalar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar, lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan  taşımalar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları ile belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi yolcu taşımaları, bu Yönetmeliğin kapsamı dışında olup; bunlar için Bakanlıkça çıkarılacak Yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar, il sınırları içinde yapılan yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklerce, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehir içi yolcu taşımaları il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili belediyelerce, bu Yönetmeliğin taşımacılar için getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler dikkate alınarak düzenlenir.

Uluslararası anlaşmalar ile sıkıyönetim, savaş hali ve olağanüstü hal durumlarında uygulanacak hükümler saklıdır.” hükmü, “Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu” başlıklı 6 ncı maddesinde yer alan “Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin;

a) Taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, dağıtım işleri, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği ve benzeri faaliyetleri yapabilmeleri için Bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur.

b) Yetki belgesi alınabilmesi için, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen genel şartlar ile 13 üncü maddesinde belirtilen özel şartlara sahip olunması şarttır.

 

Yetki belgesi alınmadan, muhtevası bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir faaliyette bulunulamaz.” hükmü ve “Yetki Belgesi Türleri” başlıklı 11 inci maddesinde yer alan “K Yetki belgesi: Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

Kl Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın  eşya taşımacılığı yapacaklara,

K2 Yetki belgesi: Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı  yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

K3 Yetki belgesi: Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara,

verilir.” hükmü dikkate alındığında K1 yetki belgesinin Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 7.1. maddesinin (p) bendinin dipnotunda yer alan “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler bulunması halinde, bu belgeler bu bentte sayılacak, aksi halde bu bent boş bırakılacaktır.” düzenlemesi kapsamında yer almadığı ve  yapım müteahhitlerince edinilmesi zorunlu bir belge olmadığı, kaldı ki ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.3. maddesine göre isteklilerden makine ve ekipman olarak söz konusu işte kullanılmak üzere 1 adet kendi malı minimum 15 ton statik ağırlıklı vibrasyonlu lastik tekerlekli silindir ile 1 adet kendi malı lastik tekerlekli ekskavatör istendiği ve bu araçların taşıma aracı olmaması nedeniyle söz konusu taşıma yetki belgesine konu olamayacakları göz önüne alındığında ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak K1 yetki belgesi istenmesinin ihaleye katılımı daraltıcı ve mevzuata aykırı olduğu görüldüğünden başvuru dilekçesinde yer alan bu husustaki iddianın yerinde olduğu kanaatine varılmıştır.

Ayrıca, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 42 nci maddesinde “İdare, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri belirleyebilir (standart formlar KİK041.0/Y, KİK042.0/Y).

 

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman  fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya  yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde ise isteklilerden makine ve ekipman olarak söz konusu işte kullanılmak üzere 1 adet kendi malı minimum 15 ton statik ağırlıklı vibrasyonlu lastik tekerlekli silindir ile 1 adet kendi malı lastik tekerlekli ekskavatör istendiği, ancak anılan yönetmelikte yer alan düzenleme uyarınca ihaleye katılım kriteri olarak işte kullanılacak makine ve ekipmanın isteklilerin kendilerine ait olma zorunluluğu olamayacağı; ayrıca idari şartnamede yer alan bu hususun ihale komisyonu tarafından Ogün İnşaat Taah. Haf. Süleyman Artun, Teknikel Elektrik Ltd. Şti., Yılmazay İnşaat Taahhüt Turizm San. Tic. Ltd.Şti.’nin değerlendirme dışı bırakılmalarında  gerekçe olarak kullanıldığı; ayrıca ihale üzerinde bırakılan Balaban Hafriyat İnş. Taah. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında kendi malı vibrasyonlu lastik tekerlekli silindir için kendi malı olduğunu gösterir satış faturası sunduğu ancak kendi malı lastik tekerlekli ekskavatör için herhangi bir belge sunulmamış olduğu, bunun  yerine kendi malı lastik tekerlekli ekskavatör için ruhsat fotokopisi sunmuş olduğu ve bu nedenle bu isteklinin de teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği de dikkate alındığında, söz konusu düzenlemenin ihaleye katılımı daraltıcı bir düzenleme olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

 

 

       K.  Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                 

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul