En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1385
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :81
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1385
Şikayetçi:
 15.03.2007 Tarihli Başkanlık İstemi,
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eminönü / İSTANBUL Milli Savunma Bakanlığı İnş. Emlak ve Nato Enf. İstanbul Bölge Başkanlığı İSTANBUL 3. Kolordu Komutanlığı Maslak/levent/İSTANBUL Harp Akademileri Komutanlığı Yeni Levent/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 1. İstanbul İç tedarik Bölge Başkanlığı 4 nolu ihale komisyonu Başkanlığı tarafından 15.11.2006 tarihinde gerçekleştirilen “Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Baştabipliği Erat Pavyonu Binası Onarım İşi”, 2. 2006/162047 İKN’li 3. Kolordu Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından 15.11.2006 tarihinde gerçekleştirilen “3. Mot P. Tb. Erat Pavyonu Binası Bakım Onarım İşi”, 3. 2006/165036 İKN’li Harp Akademileri Komutanlığı İhale Komisyonu tarafından 22.11.2006 tarihinde gerçekleştirilen “Harp Akademileri Binası A, B, C, E Blokları Çatı Onarımı İşi”, 4. 2006 /143267 İKN’li M. S. B. İstanbul İnş Emlak ve NATO Enf. Bölge Başkanlığı İhale Komisyonu tarafından 20.10.2006 tarihinde gerçekleştirilen “Hv. Savunma Okulu ve Eğt. Merkez Komutanlığı 271 Albüm Nolu Eğitim Tabur Komutanlığı Er Pavyon Binası WC lerinin Zemin Kata Alınarak Onarımı ve 192 Albüm Nolu Er Pavyon Binası ile Birlikte Dış Cephe Bakım Onarım İşi”, 5. 2006/166392 İKN’li İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından 30.11.2006 tarihinde gerçekleştirilen “Fatih İlçesi Ahmet Rasim Lisesi Büyük Onarım İşi”,
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 06.01.68.0075/2007-9 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığınca yapılan “Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Baştabipliği Erat Pavyonu Binası Onarım İşi”, “3. Mot P. Tb. Erat Pavyonu Binası Bakım Onarım İşi”, “Harp Akademileri Binası A, B, C, E Blokları Çatı Onarımı İşi”,  “Hv. Savunma Okulu ve Eğt. Merkez Komutanlığı 271 Albüm Nolu Eğitim Tabur Komutanlığı Er Pavyon Binası WC lerinin Zemin Kata Alınarak Onarımı ve 192 Albüm Nolu Er Pavyon Binası ile Birlikte Dış Cephe Bakım Onarım İşi” ve “Fatih İlçesi Ahmet Rasim Lisesi Büyük Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak 15.03.2007 Tarihli Başkanlık İstemi´nde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Sahte iş deneyim belgesi ile ilgili olarak, söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen ve kullananlar hakkında  Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

 

            Sahte olduğu tespit edilen iş deneyim belgesi ile ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi gereğince idarelerin işlem tesis etmesini teminen konunun idarelere bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başkanlık istemine konu İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 22.01.2007 tarih ve 99 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve 26.01.2007 tarih ve 2860 sayı ile kayda alınan Estaş İnş.Ltd. Şti’nin imzasız dilekçesinde; Esler Müh. İnş. Ltd. Şti.’nin 30.11.2006 tarihinde yapılan “Fatih İlçesi Ahmet Rasim Lisesi Büyük Onarım” işinde sunmuş olduğu iş bitirme belgesinin sahte olduğu, sahte iş bitirme belgesi ile, isimleri de belirtilmek suretiyle bazı ihaleleri aldığı ve benzeri iddiaların yer aldığı belirtilmiştir.

 

İncelenen ihalede,

 

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 30.11.2006 tarihinde yapılan “Fatih İlçesi Ahmet Rasim Lisesi Büyük Onarım İşi” ihalesinde Elser Müh. İnş. Ltd. Şti.’nin verdiği teklif kapsamında anahtar teknik personele ait SSK belgesinin eksik olduğu ve bu nedenle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale yapan idareye gönderilen isimsiz bir dilekçede Elser Müh. İnş. Ltd. Şti.’nin söz konusu ihalede sunduğu iş bitirme belgesinin sahte olduğunun ihbar edildiği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bahse konu iş deneyim belgesini düzenleyen Manisa Soma Devlet Hastanesi Baştabibliği’ne bu şirkete ihale verilip verilmediği, verilmiş ise iş bitirme belgesinin asıl olup olmadığının kendilerine bildirilmesini istediği,Manisa Soma  Devlet Hastanesinin 27.12.2006 tarihli yazı ile iş bitirme belgesinin sahte olduğunu bildirdiği tespit edilmiştir.

 

             Başkanlık İstemine konu olan Estaş İnş. Ltd. Şti.’ye ait imzasız dilekçede yer alan iddialara ilişkin olarak, 22.03.2007 tarihli yazılarla, iddia konusu edilen ihalelerde   Elser Müh. İnş. Sağl. Hizm. San.Ltd. Şti.’nin ihaleye katılıp katılmadığı ve katıldı ise kesinleşen ihale kararı ve adı geçen isteklinin teklifi kapsamında sunmuş olduğu belgeler istenmiştir.

 

             1- İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  26.03.2007 tarihli yazı ekinde gönderilen belge ve bilgiler incelendiğinde, 30.11.2006 tarihinde yapılan “Fatih İlçesi Ahmet Rasim Lisesi Büyük Onarım İşi” ihalesine Elser Müh. İnş. Sağl. Hizm. San.Ltd. Şti.’nin iş deneyimini tevsik eder belge olarak  Soma Devlet Hastanesi tarafından düzenlenmiş olan  “Hastane Büyük Onarım İşi”’ne ait iş bitime belgesini sunmuş olduğu, 11.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile   Elser Müh. İnş. Sağl. Hizm. San.Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personel listesinde yer alan İnşaat Mühendisinin SSK belgesi olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmış olduğu tespit edilmiştir. 

           

            2- Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı tarafından 27.03.2007 tarihli yazı ekinde gönderilen belge ve bilgiler incelendiğinde, 20.10.2006 tarihinde yapılan, “Hv. Savunma Okulu ve Eğt. Merkez Komutanlığı 271 Albüm Nolu Eğitim Tabur Komutanlığı Er Pavyon Binası WC lerinin Zemin Kata Alınarak Onarımı ve 192 Albüm Nolu Er Pavyon Binası ile Birlikte Dış Cephe Bakım Onarım İşi” ihalesinde 20.10.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak ihalelerde   Elser Müh. İnş. Sağl. Hizm. San.Ltd. Şti.’nin belirlendiği ve ihalenin bu istekli üzerine bırakıldığı, teklifi ekinde iş deneyimini tevsik eder belge olarak, bahse konu  Soma Devlet Hastanesi tarafından düzenlenmiş olan  “Hastane Büyük Onarım İşi”’ne ait iş bitirme belgesini sunmuş olduğu tespit edilmiştir.

 

            3- Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı tarafından 27.03.2007 tarihli yazıda, “Gümüşsuyu Askeri Hastanesi Baştabipliği Erat Pavyonu Binası Onarım İşi” ihalesinin kendileri tarafından yapılmadığı bildirilmiştir.

 

            4- Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3 ncü Kolordu Komutanlığı tarafından gönderilen 27.03.2007 tarihli yazı ekinde gönderilen belge ve bilgiler incelendiğinde, 15.11.2006 tarihinde yapılan “3. Mot P. Tb. Erat Pavyonu Binası Bakım Onarım İşi” ihalesinde, Elser Müh. İnş. Sağl. Hizm. San.Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, teklifi kapsamında sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin Soma Devlet Hastanesi tarafından düzenlenmiş olan  “Hastane Büyük Onarım İşi”’ne ait iş bitime belgesinin olduğu görülmüştür.

 

            5- Genelkurmay Başkanlığı Harp Akademileri Komutanlığı tarafından 29.03.2007 tarihli yazı ekinde gönderilen belge ve bilgiler incelendiğinde, 21.11.2006 tarihinde yapılan “Kademe Binası A, B, C, E Blokları Çatı Onarımı İşi”, ihalesinde Elser Müh. İnş. Sağl. Hizm. San.Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, belirlendiği ve söz konusu ihalede de Elser Müh. İnş. Sağl. Hizm. San.Ltd. Şti.’nin iş deneyimini tevsik eder belge olarak Soma Devlet Hastanesi tarafından düzenlenmiş olan  “Hastane Büyük Onarım İşi”’ne ait iş bitime belgesini sunmuş olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu durumda, başkanlık isteminde yer alan iddialar karşısında, söz konusu ihalelerde Elser Müh. İnş. Sağl. Hizm. San.Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik eder belge olarak sunulan belgenin sahte olduğu anlaşılmış olup, 4734 sayılı Kanunun 17. ve 58. maddeleri uyarınca idarelerce değerlendirme yapılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

2- Sahte olduğu tespit edilen iş deneyim belgesi ile ilgili olarak ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleştirilmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve /veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlıklarına bildirilmesine

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Soma Devlet Hastanesi tarafından Elser Müh. İnş. Ltd. Şti. adına düzenlenen “Hastane Büyük Onarım İşi”ne ait İş Deneyim Belgesinin sahte olduğu belirlenmiştir.

 

            Elser Müh. İnş. Ltd. Şti. bu belge ile; aşağıdaki belirtilen ihalelere iştirak etmiş ve bu ihaleleri kazanmıştır.

 

a)      Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı 271 Albüm no’lu er pavyon binası WC’lerinin zemin kata alınarak onarımı,

b)      192 albüm no’lu er pavyon binası ile dış cephe bakım onarım işi,

c)      Kademe binası A,B,C,E blokları çatı onarım işi,

 

            İncelenen ihaleler, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince yukarıda belirtilen ihalelerin iptal edilmesi görüşüyle Kurul Kararının bu bölümüne katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

                                                                                                    

 

       K.  Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                 

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul