En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1392
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :88
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1392
Şikayetçi:
 Ali Kayabaş, 1.Cadde 17.Sokak No:73 Bahçelievler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Nalçacı Caddesi Belediye Sarayı Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4567
Başvuruya konu ihale:
 2007/12017 İKN’li “2007 Yılı Meram Taşkın Koruma Kanalı Islah Çalışması İnşaatı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2007 tarih ve 06.01.03.0176/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce 08.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/12017 İKN’li “2007 Yılı Meram Taşkın Koruma Kanalı Islah Çalışması İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ali Kayabaş’ın, 09.02.2007 tarih ve 4567 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bildirilmesine,

            Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru sahibi tarafından, şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-II listesinin 27 nci maddesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 2872 sayılı Çevre Kanunun 10 uncu maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak idareden 14.02.2007 tarih ve 310-2246 sayılı yazımız ile;

            1) İhale sürecinin bulunduğu aşama,

            2) Bu süreçte idareye yapılan bir şikayet başvurusu olup olmadığı, varsa alınan kararlar, yapılan işlemler ve süren incelemeler,

            3) Başvuruya konu ihalenin, ilgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna tabi olup olmadığı hususunda gerekli belgeler ile, tabi olması halinde, Belediye Başkanlığınca konuyla ilgili yürütülen işlemlere ilişkin belge ve bilgiler istenilmiş, idarenin 20.02.2007 tarih ve 5683 sayı ile kayıtlarımıza alınan cevabında özetle;

 

            Söz konusu işin, şehri taşkınlara karşı koruma amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 1960’lı yıllarda Altınapa Barajı taşkınlarının mevcut Meram Deresi vasıtasıyla bertarafı için yapılan dere yatağında oluşturulan kanalın temizlenmesi ve kanal cidarlarının betonla kaplanması işi olduğu, ÇED raporu gerektirmediği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;

 

“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin ‘Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları’ başlığı altında yer alan 21 nci maddesinin (d) bendinde ise;

 

“Taşkın önleme veya başka amaçla akarsu yataklarının düzenlenmesi” hususuna yer verildiği görüldüğünden,

 

            Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğüne 27.02.2007 tarih ve 390-2905 sayılı yazımız ile;

 

            Şikayete konu iş için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmasının zorunlu olup olmadığı hususunda görüş talep edilmiş, anılan Genel Müdürlüğün 19.03.2007 tarih ve 8376 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.03.2007 tarih ve 2531-14690 sayılı cevabi yazısında özetle;

 

            Meram Taşkın Koruma Kanalı Islah Çalışması İnşaatı projesinin 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-2 Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin 21 nci maddesinin (d) bendi kapsamında değerlendirildiği, faaliyet sahibi tarafından, anılan Yönetmeliğin Ek-IV’ünde yer alan Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme Eleme Kriterlerine göre hazırlanacak dosyanın ilgili Valiliğe sunulmasının gerektiği belirtilmiştir.

 

            İdarenin 15.02.2007 tarih ve M.42.0.KBB.5.01.11.100/175-479 sayılı yazısı ile, başvuru konusu ihalenin ÇED raporu gerektirmediği yönündeki beyanı, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili görüşü ve ihale konusu işin niteliği göz önüne alındığında; Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bahse konu iş için proje tanıtım dosyası hazırlanmadan, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadan ihaleye çıkılmasının anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu dolayısıyla başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere konunun ihaleyi yapan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

 

 

       K.  Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                 

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul