• Karar No: 2007/UY.Z-1393
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :89
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1393
Şikayetçi:
 Dor Yapı Cem BİLGİNPERK, M. Esat Bozkurt Cad. Nu:2 Kat:3 D:6 Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü, M. Nezihi Özmen Mah. Keresteciler Sit.Kasım Sok. Nu: 62 34010 Merter/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2007 / 8754
Başvuruya konu ihale:
 2006/193151 İhale Kayıt Numaralı “Eminönü Şerefiye Sarnıcı ve Beşiktaş Tarihi Su Deposu Restorasyon İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 06.02.20.0019/2007-32 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 30.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Eminönü Şerefiye Sarnıcı ve Beşiktaş Tarihi Su Deposu Restorasyon İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Dor Yapı Cem BİLGİNPERK’in 21.03.2007 tarih ve 8754 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendine göre süre yönünden reddine ve iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayete konu ihaleye en düşük teklifi kendilerinin verdiği ve idarece tekliflerinin aşırı düşük kapsamında değerlendirilerek açıklama istendiği ve süresi içinde açıklamayı vermiş olmalarına rağmen, kesinleşen ihale kararının bildirildiği yazıda, 10 uncu. madde taahhütnamesinde “ihale tarihi itibarıyla” ibaresi yer almadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, oysa bu eksikliğin tamamlanabilir nitelikte olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin 23.02.2007 tarihli dilekçeyle idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 05.03.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik hükümleri gereği,  İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 21.03.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendine göre süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İddiaların İncelenmesi” bölümünün “Kabul Koşulları” başlıklı 28 inci maddesinde;

“İddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesi için, sırasıyla aşağıdaki koşullar aranır:

a) Başvuruda ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin gösterilmesi,

b) Başvurudaki iddiaların somut ve ciddi nitelikte olması,

c) Aynı ihalede ve aynı konuda esas incelemesi sonucu verilen ret kararıyla sonuçlanmış bir şikayet başvurusunun olmaması veya şikayet başvurusu üzerine alınan karara karşı Kuruma itiraz edilmemiş olması veya itirazın esasının incelenmemiş olması,

d) İhale süreci tamamlanmış ve aynı konuda bir şikayet ve/veya itirazen şikayet başvurusu olmamışsa; iddiaların niteliği ve konusuna göre, yapılacak idari denetimden elde edilecek kamu yararının ihale edilen işin sürdürülüp tamamlanmasıyla sağlanacak yarardan daha yüksek olması.”

Hükümleri yer almaktadır.

İncelenen ihalede başvuru konusu yapılan hususlar “somut ve ciddi” nitelikli görüldüğünden, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

                                                                                     

 

 

Yaşar GÖK                                      

                          Kurul Üyesi   

 

 

 

 

KARŞI OY

 

           

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28’inci maddesi uyarınca bahse konu ihalenin, “İddiaların incelenmesi” kapsamında incelenmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

                                                                           

 

 

 

       K.  Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                 

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul