En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1399
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :95
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1399
Şikayetçi:
 Ace İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. + Akdemir Mad. İnş. Turz. Nak. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. ortak girişimi Vekili Av. Enis Güneyli, İlkiz Sokak No:26/26 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü, M. Nezihi Özmen Mah. Keresteciler Sitesi Kasım Sokak No:62 Merter / STANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.03.2007 / 8350
Başvuruya konu ihale:
 2006/194599 İhale Kayıt Numaralı “Eyüp Bahariye Mevlevihanesi Restorasyon İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 06.0171.0157/2007-14 EK sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından 31.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Eyüp Bahariye Mevlevihanesi Restorasyon İnşaatı” İhalesine ilişkin olarak Ace İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. + Akdemir Mad. İnş. Turz. Nak. İth. İhrc. San. ve Tic. Ltd. ortak girişimi Vekili Av. Enis Güneyli’nin 16.03.2007 tarih ve 8350 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihaleye karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İstanbul Büyükşehir Belediyesi  Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından 31.01.2007 tarihinde yapılan “Eyüp Bahariye Mevlevihanesi Restorasyon İnşaatı Yapım İşi” ihalesinde vermiş oldukları teklifin, teklif kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlendiği, üniversitenin vakıf üniversitesi olduğu, kamu kaynağı kullanılmadığı ve vakfın özel parası harcanarak yapılan bir işe ait olduğu, bu nedenle belgenin geçerli olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Ancak Yüksek Öğrenim Yasası çerçevesinde söz konusu ünivesitenin kamu tüzel kişiliğine haiz  olduğu, Rektörlük makamının Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 50 nci maddesindeki belgeyi düzenleyecek mercii tanımına uygun olduğu, bu durumda hak kaybına uğradıkları ve kamu zararına yol açıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru dilekçesi ve ekleri üzerinde yapılan ilk ön incelemede İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen ön inceleme konuları bakımından herhangi bir aykırılık tespit edilmediğinden, 19.03.2007 tarih ve 06.0171.0075/2007-5 sayılı ön inceleme raporu düzenlenmiş ve 22.03.2007 tarih ve 2007/AK.Y-171.1 sayılı Kurul Kararıyla ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına karar verilmiştir.

 

Ancak, İstanbul     II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından faks iletisi ile gönderilen İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 17.03.2004 tarih ve 15868 sayılı kararından ve ihaleyi yapan idare tarafından Başkanlığımıza faks iletisi ile gönderilen İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.05.2006 tarih ve 645 sayılı yazısı ve ekinden; ihale kapsamında restorasyon inşaatı yapılmak istenen Eyüp Bahariye Mevlevihanesinin 21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarından olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple ihale konusu iş Kamu İhale Kurumunun görev alanında bulunmadığından, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a) bendine aykırılık tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (i) bendinde, “21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımlarıbu kanunun istisnaları arasında sayılmıştır.

            Yukarıda açıklanan nedenle, başvuru sahibinin şikayetinin, istisna kapsamında sayılan bir işe ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (a) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul