En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1400
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :96
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1400
Şikayetçi:
  Tepe İnşaat Sanayi A.Ş., Beytepe Köyü Yolu N0:5 06800 Bilkent/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Gevher Nesibe 06100 Sıhhiye / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.03.2007 / 8814
Başvuruya konu ihale:
 2007/17161 İhale Kayıt Numaralı “Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesine Hizmet Veren B1 Blok’un Tamamı ile B3 Blok’un Z, A, 5 ve Teras Katlarının Tadilat ve Büyük Onarımı” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 06.02.22.0176/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 23.02.2007 tarihinde Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan 2007/17161 İhale Kayıt Numaralı “Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesine Hizmet Veren B1 Blok’un Tamamı ile B3 Blok’un Z, A, 5 ve Teras Katlarının Tadilat ve Büyük Onarımı” yapım işi  ihalesine ilişkin olarak Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.’nin 15.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.03.2007 tarih ve 8814 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ön yeterlik değerlendirmesi için sunulması gereken belgeler arasında sayılan ISO 14001:2004 (Çevre Yönetim Sistemi) belgesinin sunulmadığı gerekçesiyle başvurularının değerlendirmeye alınmadığı, halbuki dosya kapsamında, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen Akredite Belge İnceleme Formunun sunulduğu, bu belgeden şirketlerinin ISO 14001:2004 belgesine sahip olduklarının açıkça anlaşıldığı, dolayısıyla söz konusu eksikliğin 4734 sayılı Kanunun 37. ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62. maddesi gereğince tamamlattırılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ‘İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler’ başlıklı 41 inci maddesinin son fıkrasında;

 

“İdareler ayrıca işin niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından  akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan isteklilerde, ihale konusu işin kalite belgesi istenen kısmına teklif veren konsorsiyum ortaklarının bu belgeleri sunması gerekir.” hükmü;

 

Başvuru konusu işe ilişkin hazırlanan Ön Yeterlik Şartnamesinin 9.3.2/c maddesinde;

 

“ihaleye başvuran isteklilerin, Türk Akreditasyon Kurumunca akredite edilmiş TS EN ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), TS EN ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) belgelerinin noter onaylı suretini, ön yeterlik belgeleri ile birlikte sunmak zorundadır. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon markası taşıyan belge ve sertifikalar için, Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir.” Düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 62 nci maddesinde ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve eklerinin sonradan idarelerce tamamlatılamayacağı hüküm altına alınmış, Kamu İhale Genel Tebliğinin ‘Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi’ başlıklı XIII bölümünün L maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiş, aynı Tebliğde, idarece tamamlatılabilecek belgelerin neler olduğuna ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Bu kapsamda, adaylarca sunulan başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin tamamlama işleminin yapılacağı düzenlenmiştir.

 

            Şikayetçi Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. tarafından sunulan ön yeterlik başvuru dosyası kapsamında, ihale dokümanında sunulması istenen ve bir yeterlik kriteri olarak öngörülen TS EN ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) belgesinin noter onaylı suretinin sunulmadığı, bu belge yerine, belgenin Türk Akreditasyon Kurumundan alınan Akredite Belge İnceleme Formunun sunulduğu, sunulmuş olan bu belgenin, sunulması gereken asıl belgenin teyidine ilişkin olduğu,

 

            Ön yeterlik başvuru belgeleri içerisinde asıl belge olan TS EN ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) belgesi sunulmadığından, bu belgenin varlığının başka bir belge üzerinden tespit edilerek, sonradan tamamlatılmasının da mümkün bulunmadığı, dolayısıyla idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Şikayet konusu ihalede, 18 adayın ön yeterlik başvurusunda bulunduğu, bu başvurulardan 10 adedinin yeterli görülerek 04.04.2007 tarihinde yeterlik değerlendirmesi için davet edildikleri ihale komisyonunca tanzim edilen tutanaklardan anlaşılmıştır.

 

Ancak, ön yeterlik değerlendirmesinin gerçekleştirildiği gün tanzim edilen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının, ön yeterlik başvurusuna 18 aday katılmışken, 17 aday üzerinden doldurulduğu, adaylardan birine ait belge kontrolünün, bu tutanakta yer almadığı, söz konusu adayın ise Değerlendirmeye Alınan Adayların Ön Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağına göre yeterli görüldüğü anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun ‘Tekliflerin alınması ve açılması’ başlıklı 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında;

 

            “İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

            Aynı Kanunun ‘Tekliflerin Değerlendirilmesi’ başlıklı 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında;

 

            “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ‘Başvuruların ve Tekliflerin  Alınması, Açılması, Değerlendirilmesi’ başlıklı İkinci Bölümünün ‘Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması’ başlıklı 62 nci maddesinde;

 

“Bu Yönetmelikteki esaslara göre idarelerce düzenlenen ön yeterlik ve ihale dokümanı ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adaylar ve isteklilere bedeli karşılığında verilir (standart form KİK005.0/Y).

 

Ön yeterlik değerlendirmesi veya ihale tarih ve saatine kadar verilen başvurular (standart form KİK017.0/Y) ve tekliflerin alınması ve açılması işlemleri 4734 sayılı Kanun ve Tip İdari Şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde ve aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir.

 

1- Ön yeterlik Başvurusu / Yeterlik Başvurusu / İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi (standart form KİK006.0/Y).

2- Alınan Ön Yeterlilik Başvuru Belgelerinin/Yeterlik Başvuru Belgelerinin / İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak (standart form KİK007.0/Y).

3- Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun / Yeterlik Başvurusunun / İhale Teklif Mektubunun Alınış Zamanına İlişkin Tutanak (standart form KİK008.0/Y).

4- Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Ön Yeterlik Başvuru / Yeterlik Başvuru / Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyon Tutanağı (standart form KİK009.0/Y).

5- Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (standart form KİK010.0/Y).

 

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

 

Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday ve isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/Y) düzenlenir. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.1/Y).

 

İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, adaylarca veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

 

…”

 

Hükmü ile,

 

      Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi ile söz konusu işe ait ön yeterlik şartnamesinin ‘Ön Yeterlik Başvurularının Alınması ve Açılması’ başlıklı 25 inci maddesinde;

 

            “25.2-İhale komisyonunca, ön yeterlik başvurularının alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:

 

            25.2.1-İhale komisyonu tarafından öncelikle son başvuru saatine kadar kaç ön yeterlik başvurusu yapılmış olduğu bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulur ve hemen değerlendirmeye başlanır.

 

            25.2.2-İhale komisyonu başvuru zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde adayın adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, başvurunun hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan İdarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin aday tarafından imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan başvuru zarfları, bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

 

            25.2.3-Daha sonra başvuru zarfları adaylarla birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. Adayların belgelerinin eksik olup olmadığı ve belgelerin  usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya usulüne uygun olmayan adaylar bir tutanakla tespit edilir. Başvuru zarfları açılan adaylar açıklanır; bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.

 

            25.2.4- 25.2.3 maddesine göre düzenlenecek tutanağın ihale komisyon başkanı tarafından onaylanmış bir sureti imza karşılığı isteyenlere verilir. Bu aşamada hiçbir başvurunun reddine veya kabulüne karar verilmez; başvuruyu oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Başvurular ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”

 

            Hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükümler uyarınca, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan bir ihalede, adaylarca sunulan başvuru dosyalarına ilişkin incelemenin adaylarla birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre yapılacağı, adayların belgelerinin eksik olup olmadığı ve belgelerin  usulüne uygun olup olmadığının yine hazirun önünde bir tutanakla tespit edileceği hüküm altına alınmışken, ön yeterlik başvurusunda bulunan bir adaya ilişkin Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında satır açılmamış olmasının, bu adayın belge kontrolünün hiç yapılmadığı anlamına gelebileceği gibi, adayın sunmuş olduğu belgelere ilişkin var/yok kontrolünün ne zaman yapıldığı, bu belgelerin ne zaman sunulduğu, sunulan belgelerin sonradan değiştirilip değiştirilmediği vb. hususlarda tereddüt yaratacağı değerlendirilmiştir.

 

Bu itibarla, yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı gerçekleştirilen bu oturuma göre değerlendirme yapılması ve/veya oturumun yeniden ihyası mümkün bulunmamaktadır.

 

İncelenen ihalede; ihale komisyonunca, ilk oturumda hazır bulunanlar önünde doldurulması gereken Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağına göre, adaylardan birinin belgelerinin tam olarak sunulup sunulmadığı hususlarında söz konusu tutanakta herhangi bir tespit bulunmaması, Kanunun 5 inci maddesindeki saydamlık, güvenirlik, kamuoyu denetiminin sağlanması  ve eşit muamele ilkelerine aykırı olarak değerlendirilmiştir.

 

            2- 4734 sayılı Kanunun ‘Belli İstekliler Arasında İhale Usulü’ başlıklı 20 nci maddesinin birinci fıkrasında;  “Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

            Hükmüne yer verilmiştir.

            Anılan hüküm uyarınca, işin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamayacağı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde, belli istekliler arasında ihale usulünün seçilebileceği, şikayete konu ihalenin ise, hastanenin tadilat ve onarımına ilişkin olduğu, ileri teknoloji veya uzmanlık gerektiren bir iş niteliğinde olmadığı anlaşılmıştır.

            Dolayısıyla, söz konusu ihalenin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilmemiş olmasının, anılan Kanunu ilgili hükmüne  aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale; “Belli istekliler arasında” usulü ile yapılmış olup Kurumun inceleme safhasında mali teklifler alınmamıştır.

 

Belge ve bilgi eksikliği nedeniyle ön yeterlilik aşamasında elenen isteklilere, bu belge ve bilgi eksikliklerinin tamamlanmasına olanak tanınması halinde ihaleye daha çok isteklinin teklif verebileceği açıktır.

 

Açıklanan nedenle incelenen ihale hakkında; belge ve bilgi eksikliği nedeniyle ön yeterlik aşamasında elenen isteklilere, bu eksikliklerini tamamlayabilmeleri için fırsat tanınabilmesi amacıyla “Düzeltici İşlem”e karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

                                                                           

 

       K.  Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                 

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul