• Karar No: 2007/UY.Z-1401
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :98
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1401
Şikayetçi:
 Karacan İnşaat Tic. Nak. Turz. Ltd. Şti. Vekili Av. Fatma Tıraşoğlu, Barbaros Cad. No:38 Kat:2 Daire:3 Köksal Apt. Bahçelievler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Kağıthane / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2007 / 7267
Başvuruya konu ihale:
 2006/182887 İhale Kayıt Numaralı “Kağıthane Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçerisinde Su, Kanal ve Yağmursuyu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon Yapım İşi (1)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 06.01.50.0120/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’nce 23.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kağıthane Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçerisinde Su, Kanal ve Yağmursuyu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon Yapım İşi (1)” ihalesine ilişkin olarak Karacan İnşaat Tic. Nak. Turz. Ltd. Şti. Vekili Av. Fatma Tıraşoğlu’nun 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.03.2007 tarih ve 7267 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı ile 01.03.2007 tarihinde iptal edildiği ve anılan kararın 08.03.2007 tarihinde İSKİ Yönetim Kurulunca onaylandığı anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale dosyası ile birlikte verilen projelerin daha önce tanımlanan işlere ait projeler olduğu, bu projelerden hangi hatların yenileneceği, onarılacağı veya rehabilite edileceğinin anlaşılamadığı, bu projelerin sadece kanal işlerini kapsadığı, içmesuyu ve yağmursuyu hatlarını içermediği,

 

            2) Mahal listelerinde içmesuyu hatları ile ilgili bilgi olmadığı, bu nedenle yeni yapılacak içmesuyu hatlarının güzergahının bilinmediği, ayrıca atıksu hatların da mahal listeleri ile metraj listelerinin birbirini teyit etmediği,

 

            3) Mahal listesinde verilen içmesuyu hatlarının metrajı ile metraj cetvelindeki hatların uzunluğunun birbirini tutmadığı,

 

            4) İdari şartnamede iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunacaklar için inşaat mühendisliği diploması yanında ayrıca bir iş deneyim belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) İdari şartnamede 3 adet binek aracının kontrol amacı ile idareye verileceğinin, tüm giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağının ve bu iş için ayrıca bir bedel ödenmeyeceğinin belirtildiği, bu düzenlemenin işin yapım maliyetini artırdığı ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını engellediği,

 

            6) İhale dosyasında A grubu olarak belirtilen temizlik ve görüntüleme hizmeti işlerinin yapım işleri ile doğrudan ilişkisi bulunmadığından hizmet alımı olarak ayrı ihale edilmesi gerektiği, ayrıca B grubundaki rehabilitasyon işleri de onarım işi olduğundan bu işin de hizmet alımı işi olduğu,

 

            7) İhale dosyası ile ihale ilanı arasında farklar olduğu, idari şartnamenin diğer hususlar bölümündeki 58 inci maddede konsorsiyum olunması halinde istenenler ile ihale ilanının diğer hususlar bölümünün 2 nci maddesinde belirtilen “İhaleye konsorsiyum oluşturmadan katılacak isteklilerin ilanın 4.4 Maddesinde belirtilen iş deneyim belgesi yanında 11.2 Maddesinde belirtilen benzer işlere ait iş deneyim belgelerini de sunmaları gerekmektedir.” düzenlemesi arasındaki çelişkinin ihaleye katılmak isteyenleri tereddüde düşüreceği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

            Söz konusu ihalenin 01.03.2007 tarihli ihale komisyonu kararında; Kamer İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Lanes Group PLC (UK) Konsorsiyumunun teklif fiyatında 1.216.303,23 YTL lik aritmetik hata olduğunun anlaşıldığı ve idari şartnamenin 32.2.3 maddesi gereğince anılan isteklinin teklifinin res’en düzeltildiği, istekliye bildirildiği ve isteklinin komisyon tarafından yapılan res’en düzeltmeyi kabul ettiği, Kamer İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Lanes Group PLC (UK) Konsorsiyumunun teklif fiyatı incelendiğinde A, B ve C gruplarındaki pozların tamamında hata bulunmamakla beraber D grubunda bulunan 119 adet pozun hepsinde hata yapıldığının görüldüğü, isteklinin teklif birim fiyatı ile idarenin düzelttiği teklif birim fiyatlar arasındaki farkın 0.854 çarpanına tekabül ettiği, istekli tarafından D grubundaki 119 pozun tamamında belirli bir oranda hata yapılması ve hatanın bir katsayıyla giderilmesi nedeniyle ihale öncesinde firmaların birbirlerinin tekliflerinden haberdar olabileceği şeklinde bir tereddütün ortaya çıktığı, bu nedenle Kamer İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Lanes Group PLC (UK) Konsorsiyumu tarafından diğer isteklilerin tekliflerinin bilinmesi ve işlem hatasının bilinçli olarak yapılması ihtimalinin bulunduğu, idarece yapılan diğer ihalelerde teklif fiyatlarının yaklaşık maliyete göre %40-66 oranında daha düşük olmasına rağmen bu ihalede teklif fiyatlarının yaklaşık maliyete göre %25 oranında düşük olması hususu dikkate alındığında yapılan hatanın bilinçli ve verilen teklif fiyatların yüksek olmasının komisyonunun tereddütlerini arttırdığı, ayrıca anılan isteklinin aritmetik hata düzeltmesi sonucunda teklif fiyatında 1.216.303,23.-YTL lik düşüş olması karşısında işin yapılabilirliği konusunda bir itirazı veya açıklamasının olmamasının da manidar bulunduğu belirtilerek idari şartnamenin “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği” başlıklı 35 inci maddesince ihalenin iptaline karar verildiği ve anılan kararın İSKİ Yönetim Kurulunca 08.03.2007 tarihinde onaylandığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme yapılmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı ile 01.03.2007 tarihinde iptal edildiği ve anılan kararın 08.03.2007 tarihinde İSKİ Yönetim Kurulunca onaylandığı anlaşıldığından, bu aşamada, bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığından, idarece iptal edilen ihaleye ilişkin başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul