En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1402
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :99
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1402
Şikayetçi:
 Okuyan İnş. Tic. ve San. A.Ş. Mehmet Akif Ersoy Cad. Okuyan Apt. Kat:2 No:3 63300 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Akabe Mah. Otogar Civarı ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2007 / 9806
Başvuruya konu ihale:
 2007/18019 İKN|li “Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Onarım Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 06.0245.0075/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nce 26.02.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Onarım Yapım İşi” ihalesine ilişkin Okuyan İnş. Tic. ve San. A.Ş.’nin 15.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.04.2007 tarih  ve 9806 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Balıklıgöl Devlet Hastanesi tarafından 26.02.2007 tarihinde pazarlık usulüne göre ihale edilen “Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Onarım Yapım İşi” ne 4 adet firmanın katılımının olduğu, tekliflerin açılmasını takiben katılımcılardan son tekliflerinin istendiği, firmalarının söz konusu ihalede 616.000,00 YTL. fiyatla en düşük teklifi sunmuş olduğu, söz konusu ihalenin idari şartnamesinde bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük teklif olacağı  belirtilmesine rağmen, ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca ihalenin iptal edildiği, ihalenin iptal edilmesinin gerekçesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

İdare tarafından, söz konusu ihalenin iptaline ilişkin gerekçeler ile sınırlı olarak  yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

Balıklıgöl Devlet Hastanesi tarafından “Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Onarım Yapım İşi” nin 26.02.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile (21/b) ihaleye çıkarıldığı, söz konusu ihaleye 4 adayın katıldığı belirlenmiştir.

Söz konusu ihalenin pazarlık usulüne (21/b) göre ihaleye çıkarılmasına gerekçe olarak, “hastane poliklinik binasında mevcut asansörlerin sürekli arızalandığı, arızadan dolayı sık sık bakım ve onarım yapılmasının gerektiği, asansörlerden küçük kabinli olanının yaklaşık 2 aydır çalışmadığı, çoğu zaman içinde hasta varken arızalanarak kapalı kaldığı, bu durumun  özellikle yaşlı, özürlü ve sakat hastalar için mağduriyet yarattığı, bu durumun telafi edilmesi için müdahalenin acilen yapılması gerektiği, ayrıca polikliniklerde mevcut tıbbi donanımın artması, yeni birimlerin açılması sonucu değerli tıbbi cihazların varlığı nedeniyle cihazların muhafazası ve güvenliği için ivedi olarak kamera sisteminin kurulması gerektiği” belirtilerek, 04.02.2007 tarihinde ihalenin pazarlık usulüne göre (21/b) yapılması konusunda ihale yetkilisi onayı ile karar alındığı tespit edilmiştir.

Şikayet konusu ihaleye ilişkin olarak idarece 6 firmaya davetiye gönderildiği, 26.02.2007 tarihinde yeterliliği yapılan ihaleye 4 adayın başvuruda bulunduğu, başvuruda bulunan adayların yeterlik değerlendirmesinin ihale komisyonunca yapıldığı ve tüm adayların sunduğu belgelerin kontrolünün yapıldığı, daha sonra ilk oturumun kapatılarak belgelerin detaylı olarak incelendiği ve yeterlik değerlendirmesinin yapıldığı, 4 adayın da yeterli olduğunun belirlenmesi üzerine yeterli olduğu belirlenen adayların fiyat tekliflerini ve geçici teminatlarını sunmalarının istendiği, 4 isteklinin de fiyat tekliflerini sunduğu, teklif fiyatlarının açıklandığı, daha sonra fiyat görüşmesinin yapılarak isteklilerden son tekliflerini sunmalarının istendiği, verilen son teklifler üzerinden ihalede en düşük teklifin başvuru sahibi tarafından sunulduğunun tespit edildiği belirlenmiştir.

Kesinleşen ihale komisyon kararının ilk sayfasında ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak Okuyan İnş. Tic. ve San. A.Ş.’nin belirtildiği, ancak komisyon  kararının diğer sayfasında “ihalede verilen en düşük teklifin ihale komisyonunca ekonomik bulunmadığı, bu nedenle 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince ihalenin iptal edilmesi gerektiğinin ihale yetkilisinin onayına sunulmasına karar verildiği”  ifadesine yer verildiği, 08.03.2007 tarihinde ihale komisyon kararı üzerine ihale yetkilisince ihalenin aynı gerekçe ile iptal edildiği tespit edilmiştir.

İhale iptal kararında, ihale komisyon üyelerinden mali üyenin ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21/b bendi kapsamında olmadığı gerekçesi ile iptali gerektiği şerhi ile ihale kararını imzaladığı görülmüştür.

Gerek ihale komisyon kararında belirtilen gerekçe de, gerekse idareye yapılan başvuru üzerine idarenin cevap yazısında ihalenin “teklif edilen fiyatın ihale komisyonunca ekonomi bulunmaması ve kamu yararı nedeniyle” iptal edildiği ifade edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Ayrıca, anılan Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde, İhale komisyonunun gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunacağı, kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanlarının, teklif edilen bedellerin, ihalenin tarihinin ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığının belirtileceği, ihale yetkilisinin, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylayacağı veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal edeceği, ihalenin; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılacağı da ifade edilmiştir.

 

Şikayet konusu işin yaklaşık maliyeti ile ihalede en düşük teklif veren isteklinin verdiği teklifin karşılaştırılması sonucunda, idarenin söz konusu iş ödeneği göz önüne alındığında, en düşük teklif sahibi olan başvuru sahibinin teklifinin yaklaşık maliyetten düşük olduğu görüldüğünden ihalenin belirtilen gerekçe ile iptal edilmesi uygun bulunmamıştır.

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin b bendinde; doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumlarında ihalenin pazarlık usulüne göre yapılabileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda ihalenin iptal edilmesi irdelendiğinde, ihale komisyon kararında mali üyenin şerh gerekçesinde belirtildiği üzere ihalenin aslında pazarlık usulüne (21/b) göre ihale edilmesinin uygun olmadığı, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin b bendinde belirtilen özel durumların oluşması durumunda ihalenin bu usule göre çıkılabileceği, şikayet konusu işin kapsamının da Kanunun yukarıda belirtilen durumları karşılamadığı anlaşıldığından, ihalenin aslında 21/b pazarlık usulüne göre çıkılmasının uygun olmadığı ve aslında bu gerekçe ile ihalenin iptal edilmesi  gerektiği neticesine ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle ihalenin ihale komisyonunda belirtilen nedenle olmasa da, söz konusu işin pazarlık usulüne (21/b) göre ihale edilmesi nedeniyle iptal edilmesi gerektiğinden ihalenin iptal edilmesinin mevzuat hükümlerine aykırılık taşımadığı sonucuna varılmıştır.  

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul