• Karar No: 2007/UY.Z-1403
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :100
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1403
Şikayetçi:
 Arkel İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti, Karanfil Sok. 36/13 06640 Bakanlıklar / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Başmühendisliği 16330 Duaçınarı Yıldırım / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10185
Başvuruya konu ihale:
 2007/13767 İhale Kayıt Numaralı “Balıkesir-Bigadiç Km 248+150-261+690 Arası Eksik Kalan Top.İşl.San.Yap.ve Üst Yap.İşl.” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 06.02.56.0111/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nce 19.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Balıkesir-Bigadiç Km 248+150-261+690 Arası Eksik Kalan Top.İşl.San.Yap.ve Üst Yap.İşl.” ihalesine ilişkin olarak Arkel İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 19.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.04.2007 tarih ve 10185 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale şartnamesinin 46.5 maddesinde 2007 yılı için %10 ve 2008 yılı için % 20 ödenek tahsis edildiği, geri kalan % 70 ödenek için her hangi bir tespit yapılmadığı, bu durumun teklif vermelerini engellediği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (a) bendinde “Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10´undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.” hükmü,

 

Aynı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

 

İşe ait idari şartnamenin 46.5 inci maddesinde “2007 için %10 ve 2008 için %20” ödenek ayrıldığı, şartnamede işin süresinin 520 gün olarak belirlendiği, tespit edilmiştir.

 

İhale onay belgesinde ve sözleşme tasarısının 12.2 nci maddesinde “2007 için %10 ve 2008 için %90” olarak ödenek dağılımı yapılmıştır. İşin süresi ve İhale onay belgesinde ve sözleşme tasarısında yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, idari şartnamede yapılan düzenlemenin sehven yapıldığı ve isteklilerin teklif vermesini engellemediği, dolayısıyla şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı  anlaşılmıştır.         

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul