En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1404
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :101
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1404
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, İskenderun / HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 “2005/20423 İKN’li Kore Anıtının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Tarafından Hazırlanan Rapor Doğrultusunda ve Raporu Hazırlayan Uzmanlar Denetiminde Restorasyonu Yapım İşi İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007tarih ve 06.01.12.0169/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

İskenderun Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünce 22/02/2005 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “2005/20423 İKN’li Kore Anıtının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Tarafından Hazırlanan Rapor Doğrultusunda ve Raporu Hazırlayan Uzmanlar Denetiminde Restorasyonu Yapım İşi İhalesi”ne ilişkin olarak, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İçişleri Bakanlığına bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

1) İhale ilanının ilgili ve İdari Şartnamenin “Yeterlik Belgesi İçin Gerekli Belgeler” başlıklı 15. maddesinin 1. fıkrasının (l) bendinde istenen “ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname”nin, belge kontrol tutanağında var olduğu belirtilmekle birlikte, ihale üzerinde kalan Aktuğ İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin ön yeterlik başvuru dosyasında bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda adı geçenin değerlendirmeye alınması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

2) Süleyman Kahraman’ın iş deneyimi kapsamında inşaat mühendisliği diplomasını sunduğu anlaşılmış, ancak ihale işlem dosyasında diploma ile birlikte sunulması gereken İnşaat Mühendisleri Odası üye kayıt belgesine veya kamuda mesleğini icra ettiğini tevsik eden hizmet çizelgesine rastlanmamıştır.

 

Bu durumda adı geçenin değerlendirmeye alınması, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55. maddesinin (c) bendinde,

 

“c) Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla fiilen denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı bu kişilerin işe başladığı yıl için aranmaz.

Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.

İdareler, hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağına dair ihale dokümanına hüküm koyacaklardır.

(Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 27 md.) Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgelerini verirler.”

 

Hükmüne aykırıdır.

 

3) İlan tarihi itibari ile, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. maddesinin 2. fıkrasında,

 

“(Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 23 md.) İhaleye katılan aday veya isteklilerden (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.”

 

Hükmü bulunmaktadır. İnceleme konusu ihalede, ihale üzerinde kalan isteklinin yukarıda yer verilen maddede belirtilen ve İdari Şartnamede istenen taahhütnameyi sunduğu, ancak sözleşmenin imzalanmasından önce sunulması gereken belgelerden sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgelerin yeterlik tarihi olan 22/02/2005 itibari ile değil, 06/02/2005 ve 07/02/2005 tarihlerinde durumunu gösterir şekilde düzenlenmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanunun 10. maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılmayı gerektiren durumlarda bulunmadığını ihale tarihi itibari ile tevsik etmeyen istekli ile sözleşmenin imzalanmış olması, Kamu İhale Kanunun 10. ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. maddelerine aykırı bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale; “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; incelenen ihalede tespit edilen aykırılıklar Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline  karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

                                                                           

 

       K.  Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                 

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul