• Karar No: 2007/UY.Z-1405
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :102
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1405
Şikayetçi:
 Reman İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yenişehir Mah. Hürriyet Cad. No:2/B BİNGÖL
 İhaleyi yapan idare:
 Bingöl Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü, Yenişehir Mah. Hastane Cad. No:28 BİNGÖL
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.03.2007 / 7387
Başvuruya konu ihale:
 2006/163961 İhale Kayıt Numaralı “Bingöl Merkez Sancak Sulama Suyu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 06.01.55.0194/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bingöl Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 27.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bingöl Merkez Sancak Sulama Suyu İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Reman İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 08.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.03.2007 tarih ve 7387 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

           4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

     

           2006/163961 İKN´li Bingöl Merkez Sancak Sulama Suyu İnşaatı İşi ihalesinde değerlendirme dışı bırakılırken, 2006/163954 İKN’li Bingöl Merkez Ormanardı Köyü Sulama Suyu İnşaatı ihalesinde değerlendirmeye alınan Reman İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin anılan iki ihalede aynı belgeleri sunduğu anlaşıldığından, idarenin söz konusu işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin olarak sunulan taahhütnamenin “ihale tarihi itibariyle” ibaresini içermediği gerekçesiyle idarece uygun olmadığına karar verilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) Sunulan Yapı Araçları Taahhütnamesi yetkili kişi tarafından imzalanmadığından bahisle geçersiz sayılmasının mevzuata uygun olmadığı,

 

            3) İdarece ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği yazıda değerlendirme dışı bırakıldıkları hususuna yer verilmediği, değerlendirme dışı bırakıldıklarının kendilerine sonradan bildirildiği,

 

            4) İhale üzerinde kalan isteklinin idare bünyesinde çalışan bir görevlinin akrabası olduğu ve bu görevlinin ihale komisyonunu etkilediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

           Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

           İdari şartnamenin 7.1.d maddesinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname (Teklif Verme Aşamasında İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname) sunulması gerektiği belirtilmiş ve taahhütname örneği ihale dokümanı içerisinde istekli olabileceklere verilmiştir.

 

           Başvuru sahibi tarafından sunulan taahhütnamenin 2 nci maddesi; “İhalenin üzerimde kalması halinde sözleşmenin imzalanmasından önce 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığıma ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

           Başvuru sahibi tarafından sunulan “Teklif Verme Aşamasında İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnamenin” 2 nci maddesinin “ihale tarihi itibariyle” ibaresini taşımadığı ve böylece KİK027.0/Y no’lu standart forma uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin belirtilen nedenle ihale dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

           

           2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

           İdari şartnamenin 7.3.4. maddesinde, taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

           Bu kapsamda başvuru sahibi tarafından idareye sunulan yapı araçları taahhütnamesi incelendiğinde, söz konusu belgenin şirket müdürünün noterden düzenlenen vekaletname ile vekil tayin ettiği kişi tarafından imzalandığı anlaşılmıştır. Söz konusu belgedeki imzanın vekile ait olduğu hususunun noter tarafından onaylanmış olduğu görüldüğünden, imza beyannamesinin bulunmadığı gerekçesiyle anılan taahhütnameyi geçersiz sayan idare işlemi yerinde görülmemiştir.

 

           3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

           4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

           Anılan madde hükmü doğrultusunda inceleme konusu ihalenin 21.12.2006 tarihinde iptal edildiği, iptale ilişkin ihale kararının 22.12.2006 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 22.12.2006 tarihli dilekçesi ile idareden 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca ihalenin iptal edilme gerekçesini talep ettiği, idarenin 26.12.2006 tarihli cevap yazısında iptal gerekçesiyle birlikte değerlendirme dışı bırakıldığı hususunun da başvuru sahibine bildirildiği anlaşılmıştır.

           İdarece başvuru sahibine gönderilen ve ihalenin iptal edildiğini belirten yazı kapsamında  başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakıldığı hususuna yer verilmemiş olduğu, ancak bu durumun kamu ihale mevzuatı bakımından bir aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.    

 

          4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

          4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinde, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacak olanlar arasında; ihaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler; ihaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar; belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri; belirtilen tüm bu şahısların ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10´undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç) sayılmıştır.

          İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin amcası olduğu iddia edilen kişinin ihale süreci içerisinde görevli bulunduğu bir aşamanın tespit edilememesi nedeniyle, yukarıda anılan mevzuat hükmünün ihlal edilmediği sonucuna varılmıştır. Öte yandan idarenin şikayet dilekçesine verdiği 23.02.2007 tarihli cevap yazısından, söz konusu kişinin idare bünyesinde çalıştığı anlaşılmakla birlikte, bu kişinin ihale komisyonunu etkilediği şeklindeki iddianın, ihale işlem dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilebilmesi mümkün bulunmamaktadır.

         Ancak, incelenen ihalede; 21.12.2006 onay tarihli ihale komisyon kararı ile ‘ihalede rekabet ortamının sağlanamadığı’ gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edildiği, söz konusu karara karşı bir istekli tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisince alınan 16.01.2007 tarihli kararla ihalenin şikayetçi üzerinde bırakılması hususunun düzeltici işlem olarak belirlendiği, ihale yetkilisinin kararı üzerine yeniden toplanan ihale komisyonunun 22.01.2007 tarihli kararı ile ihalenin şikayetçi üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmakla birlikte, iptal edilen ihalenin sonradan anılan istekli üzerinde bırakılması hususuna ilişkin olarak idarece makul ve yeterli bir gerekçenin ortaya konulamadığı görülmüştür. Bu itibarla idarenin dayanaktan yoksun söz konusu işleminin ihalenin iptalini gerektirdiği değerlendirilmiştir.  

 

            Diğer taraftan, inceleme konusu ihaleyle aynı tarihte ve aynı üyelerden oluşan komisyon tarafından gerçekleştirilen “2006/163954 İKN’li Bingöl Merkez Ormanardı Köyü Sulama Suyu İnşaatı” ihalesinde, başvuru sahibi tarafından verilen teklifin geçerli olduğunun tespit edildiği; idare tarafından aynı gün yapılan iki ihalede aynı belgeleri sunan başvuru sahibinin “2006/163961 İKN´li Bingöl Merkez Sancak Sulama Suyu İnşaatı” ihalesinde belgelerinin geçersiz olduğuna, “2006/163954 İKN’li Bingöl Merkez Ormanardı Köyü Sulama Suyu İnşaatı” ihalesinde ise belgelerinin geçerli olduğuna karar verildiği anlaşılmıştır. İdarenin anılan işlemlerinin tutarsız olduğu ve güvenirlik ilkesini zedelediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu hususun İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

            2) “2006/163961 İKN´li Bingöl Merkez Sancak Sulama Suyu İnşaatı” ihalesinde değerlendirme dışı bırakılırken, “2006/163954 İKN’li Bingöl Merkez Ormanardı Köyü Sulama Suyu İnşaatı” ihalesinde değerlendirmeye alınan Reman İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin anılan iki ihalede aynı belgeleri sunduğu anlaşıldığından, idarenin söz konusu işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

           Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelenen ihalede; idaresince iptal edilen ihaleye şikayet başvurusunda bulunan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin iddialarının haklı olduğu, dolayısıyla idarece iptal edilen ihalenin ihya edilerek anılan istekli üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönünde karar verilmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

                                                                                       

                          

                         Dr.Hasan GÜL                    Ahmet ÜLKER               Hakkı USTAÖMER

                  Başkan                           Kurul Üyesi                      Kurul Üyesi

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            KARŞI OY

İncelenen ihalede, başvuru sahibi isteklinin teklifli kapsamında sunmuş olduğu 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile ilgili taahhütnamede (Standart Form- KİK027.0/Y) “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin eksik olması değerlendirme dışı bırakılma nedeni kabul edilmiştir.

Söz konusu standart form 08/06/2004 tarihli Yönetmelik değişikliği ile getirilmiş, 22/06/2005 tarihli değişiklikle ise standart formun ikinci fıkrasına isteklilerin ihale dışı bırakılma sebeplerini taşımadıklarına ilişkin belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumlarını gösterir biçimde sunmalarına açıklık getirmek amacıyla “ihale tarihi itibariyle” ifadesi eklenmiştir. Dolayısıyla iki standart form arasındaki fark bu ifadeyle sınırlıdır.

İhalelerde eski standart formun sunulmasının taşıdığı bahse konu ifade eksikliği dolayısıyla, isteklinin bu belgeleri ihale tarihi itibariyle durumunu gösterir biçimde sunma zorunluluğu açısından zafiyet oluşturacağı gibi bir düşünce akla gelebilirse de, bu düşüncenin yerinde olmadığı aynı hususu düzenleyen idari şartnamenin 42 nci maddesindeki hükümden açıkça anlaşılmaktadır. Zira Şartnamenin söz konusu maddesinde;

“İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.”

Denilmek suretiyle isteklinin bu belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumunu göstermek üzere sunacağı tereddüde meydan vermeyecek biçimde kurala bağlanmış durumdadır.

İhale dokümanının bir bütün olduğu, isteklinin teklif mektubunda “ihale dokümanını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve  çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.” İfadesiyle dokümandaki tüm hükümleri kabullenerek teklif verdiği gerçeği dikkate alındığında eski standart formdaki eksikliğin idari şartnamedeki açıklık karşısında önemini ve anlamını yitirdiği görülmektedir.

İşlevi ve sonuçları bakımından önemsiz olan söz konusu ifade eksikliğine rağmen taahhütnamenin mevcut haliyle kabulünde hukuki bir mahzur görülmemekle birlikte, yeni formata uygunluğun sağlanması amaçlanıyorsa bu hususun bilgi eksikliği kapsamında isteklilere tamamlattırılması da mümkün bulunmaktadır.

Açıklanan gerekçelerle, başvuru sahibi istekli lehine düzeltici işlem belirlenmesi gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

                                  

 

Yaşar GÖK                                      

                          Kurul Üyesi   

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul