• Karar No: 2007/UY.Z-1406
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :103
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1406
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü / HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 “2004/182624 İKN’li Kırıkhan Yunus Emre 8 Derslikli İlköğretim Okulu Yapım İşi İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007tarih ve 06.01.11.0169/2007-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 09/12/2004 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2004/182624 İKN’li Kırıkhan Yunus Emre 8 Derslikli İlköğretim Okulu Yapım İşi İhalesine ilişkin olarak, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İhale ilan tarihi itibari ile, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. maddesinin 2. fıkrasında,

 

“(Değişik: 08/06/2004 – 25486 R.G. / 23 md.) İhaleye katılan aday veya isteklilerden (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.”

 

Hükmü bulunmaktadır. İnceleme konusu ihalede, ihale üzerinde kalan isteklinin yukarıda yer verilen maddede belirtilen ve İdari Şartnamede istenen taahhütnameyi sunduğu, ancak sözleşmenin imzalanmasından önce sunulması gereken belgelerden sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgelerin, ihale tarihi olan 09/12/2004 itibari ile değil, 16/09/2004 tarihindeki durumunu gösterir şekilde düzenlenmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanunun 10. maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılmayı gerektiren durumlarda bulunmadığını ihale tarihi itibari ile tevsik etmeyen istekli ile sözleşmenin imzalanmış olması, Kamu İhale Kanunun 10. ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. maddelerine aykırı bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

 

 

       K.  Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                 

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul