En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1407
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :104
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1407
Şikayetçi:
 Simge İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Rumi Mehmet Paşa Mahallesi Doğancılar Cad. No:23/1 Üsküdar/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı,BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.03.2007 / 8224
Başvuruya konu ihale:
 2007/4663 İhale Kayıt Numaralı “Ordu Donatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı İçin 1 Adet Eğitim Binası Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 06.0169.0075/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı’nca 12.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ordu Donatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bölge Bando Komutanlığı İçin 1 Adet Eğitim Binası Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Simge İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 05.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  16.03.2007 tarih ve 8224 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı tarafından 12.02.2007 tarihinde  yapılan “Ordu Donatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı  Bölge  Bando Komutanlığı İçin 1 Adet Eğitim Binası Yapılması” ihalesinde kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ancak ihalenin açık oturumu devam ederken  Serenay Döküm Ltd. Şti.’ne ait   iş deneyim belgesini düzenleyen Dağ Komando Okulu  ve Eğitim Merkezi Komutanlığının 2000 yılında ikinci derece İTA komutanlık yetkisi ile  en fazla 60.000,00-YTL ‘ye kadar tek sözleşme ile ihale yapma yetkisinin bulunduğunu, bu rakamın güncellenmesi sonucunda en fazla 300.000,00 YTL’lik teklif verilebileceğini, bu durumda teklif sahibinin vermiş olduğu 872.934,00 YTL tutarındaki teklifin karşılanmasının mümkün olmadığını belirttikleri halde komisyon tarafından söz konusu belgenin kabul edildiği ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, idareye yapılan başvuruları neticesinde  idarece yapılan araştırmada, söz konusu iş deneyim belgesini tevsik eder belgelerin ibraz  edilemediği, buna rağmen yapmış oldukları itirazın haksız bulunduğu, konunun incelenerek meydana gelen haksız rekabetin ortadan kaldırılması gerektiği,

 

2- Söz konusu isteklinin  daha önce diğer firması olan “Serenay  Yapı Ltd. Şti.”nin  2005 yılında ihalelere katılmasının yasaklanmış olduğu  iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1-  Başvuru sahibi tarafından, ihale üzerinde bırakılan Serenay Döküm Ltd. Şti.’ne ait   iş deneyim belgesini düzenleyen Dağ Komando Okulu  ve Eğitim Merkezi Komutanlığının 2000 yılında ikinci derece İTA komutanlık yetkisi ile  en fazla 60.000,00-YTL ye kadar tek sözleşme ile ihale yapma yetkisinin bulunduğunu, bu rakamın güncellenmesi sonucunda en fazla 300.000,00 YTL’lik teklif verilebileceğini, bu durumda teklif sahibinin vermiş olduğu 872.934,00 YTL tutarındaki teklifin karşılanmasının mümkün olmadığını belirttikleri halde komisyon tarafından söz konusu belgenin kabul edildiği ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği ve bu durumun haksız rekabete yol açtığı iddiasına yönelik olarak idareden temin edilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

            Serenay Döküm Ltd. Şti.’nin teklifi kapsamında iş deneyimini tevsik eder belge olarak, “Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 08.12.2000 yılında Serenay Döküm San. Ltd.  Şti. adına düzenlenmiş olan “ 9 adet 60x15 m. Ebatlarında Çelik Konstrüksiyon Bina Yapımı (Depo ve Koğuş Binaları) ve 7 Adet Kazan Dairesinin Sıvı Yakıtlı  ve Esanjörlü Sisteme Dönüştürülmesi ile Muhtelif Bina Restorasyon İşleri Yapımı” işine ait iş bitirme belgesini sunmuş olduğu görülmüştür.

 

            İhale komisyonu tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen ve ihale üzerine bırakılan istekliye ait iş deneyim belgesine ilişkin olarak başvuru sahibinin 05.03.2007 tarihli yazı ile yapmış olduğu idareye şikayet başvurusuna istinaden söz konusu belgeyi düzenleyen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına gönderilen 12.03.2007 tarihli yazıya cevaben, ihale yapan idareye gönderilen 14.03.2007 tarihli yazıda, “bahse konu iş deneyim belgesinde belirtilen işlere ilişkin Emanet İnşaat Dosyaları mevcut olmadığı için söz konusu inşaat işlerine ait istenen bilgiler gönderilememiştir.”, şeklinde ifadeye yer verildiği, ancak belgeyi düzenleyen idarece firmanın isteği üzerine verildiği belirtilen 08.03.2007 tarihli yazıda ise; “Serenay Döküm Ltd. Şti. tarafından 2000 yılında yapılan “Bina Yapımı ve Kazan Daireleri Dönüşümü” işlerine ait, “İş Bitime Belgesi” tarafımızdan verilmiştir. Bu kapsamda iş deneyim belgesinde yazılı olan işler, yukarıda adı geçen firma tarafından yapılmış ve bu işlere ait hak ediş ve Ataşman evrakları arşive gönderildiğinden verilememiştir.” denildiği görülmüştür. Bu durumda, aynı idare tarafından yazılan iki yazı arasındaki farklılığın bu yönüyle incelenmesi gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan, söz konusu iş deneyim belgesinin tek sözleşmeye dayalı olarak düzenlenip düzenlenmediği şeklindeki iddia ile ilgili olarak, belgeyi düzenleyen idarenin belge kapsamındaki işlerin söz konusu istekli tarafından gerçekleştirildiğini beyan ettiği, ancak ihale yapma yetkisinin sınırı ve bu yetkiye uygun ihale yapıp yapmadığı konusunda mevcut durumda bir tespit yapılması mümkün olmadığından iş deneyim belgesi ile ilgili konular incelendikten sonra ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

            2- Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin  daha önce diğer firması olan “Serenay  Yapı Ltd. Şti.”nin  2005 yılında ihalelere katılmasının yasaklanmış olduğu belirtilmiş olmakla birlikte bu konuya idareye şikayet başvurusunda yer vermediği anlaşıldığından bu iddia iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

 Bu hususa ilişkin olarak yapılan incelemede, Serenay İnşaat Tah. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin MSB. Ankara İnşaat Emlak ve Nato Enf. Bölge Başkanlığı tarafından  07.09.2005 tarihinde iki yıl süre ile yasaklandığı, ancak şirket ortaklarının yasaklandığına ilişkin bir bilginin bulunmadığı tespit edilmiştir. Başvuruya konu ihalede ihale üzerinde bırakılan   isteklinin isminin Serenay Döküm San. Ltd.  Şti. olduğu ve teklifi kapsamında 12.04.2001 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tescil edildiğini gösteren 18.04.2001 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin bulunduğu görüldüğünden, başvuru sahibinin belirttiği hususla ilgili olarak herhangi bir mevzuata  aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından  sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekliye ait iş deneyim belgesinin ilgili mevzuata uygun  düzenlenip düzenlenmediği hususunun  incelendikten sonra ihalenin sonuçlandırılması hususunun , 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul