• Karar No: 2007/UY.Z-1422
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :7
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1422
Şikayetçi:
 Atilla İnşaat Tur. ve Tic. A.Ş., Abidin Daver Sokak 5/10 06550 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Genel Müdürlüğü, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:21 06053 Opera Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.02.2007 / 5685
Başvuruya konu ihale:
 2006/184477 İhale Kayıt Numaralı “Dörtyol (Hatay) Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.04.2007 tarih ve 06.01.26.0026/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nca 06.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Dörtyol (Hatay) Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Atilla İnşaat Tur. ve Tic. A.Ş.’nin 29.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.02.2007 tarih ve 5685 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İller Bankası Genel Müdürlüğünce 28.12.2005 tarihinde ihalesi yapılan “Dörtyol (Hatay) Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu İnşaatı” işinin Kamu İhale Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 2006/UY.Z-1707 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine aynı iş için 20.12.2006 tarihinde 2006/184477 İhale Kayıt Numarası ile tekrar ihaleye çıkıldığı, ihale dokümanının incelenmesinden teklif cetvelinde bulunan imalat kalemlerinin tarifleri ile miktarlarının iptal edilen aynı işe ait ihale dosyasındaki Teklif Cetvelinde bulunan imalat kalemlerinin tarifleri ve miktarları ile bütünüyle aynı olduğu, Kamu İhale Kurumunun anılan kararında teklifleri geçerli bulunan ve değerlendirme dışında tutulan firmalar ile “Sınır Değerin” net olarak açıklandığı, Kamu İhale Kurulu Kararları resmi gazetede yayımlandığından ters yönde hesaplama yapılarak ihale konusu işin yaklaşık maliyeti herkesçe hesaplanabileceğinden yaklaşık maliyetin gizliliğinin kalmadığı, bu nedenle idarenin iptal edilen ihalede hiçbir değişiklik yapmadan ikinci kez ihaleye çıkmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İller Bankası Genel Müdürlüğünce 28.12.2005 tarihinde ihalesi yapılan ve Kamu İhale Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 2006/UY.Z-1707 sayılı kararı ile iptal edilen “Dörtyol (Hatay) Kanalizasyon ve Kısmi Yağmursuyu İnşaatı” işinin 06.02.2007 tarihinde tekrar ihalesi yapıldığından yaklaşık maliyetinin de 23.11.2006 tarihinde tekrar hesaplanarak yenilendiği belirlenmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğine göre Aşırı Düşük Teklif Sınır Değeri, aşağıdaki işlemler sırayla yapılarak bulunmaktadır:

           

1)      Geçerli teklifler üzerinden tekliflerin aritmetik ortalamasının bulunması (yaklaşık maliyetin  yüzde yüz yirmisinin (% 120) üzerinde olan ve yaklaşık maliyetin yüzde kırkının (% 40) altında olan teklifler aritmetik ortalamanın hesabında dikkate alınmayacaktır),

2)      Tekliflerin aritmetik ortalamasının yaklaşık maliyete bölünmesi ile hesaplanan C değerinin bulunması,

3)      C değerine bağlı olarak, anılan Tebliğin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” bölümündeki yapım işleri ihalelerine ilişkin kısımda bulunan tabloda C değerine karşılık gelen K değerinin bulunması,

4)      K değeri yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle, Aşırı Düşük Teklif Sınır Değerinin bulunması,

 

Başvuru sahibinin iddiasında yer alan Kamu İhale Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 2006/UY.Z-1707 sayılı kararında, ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinin geçerli olup olmadığı yanında aşırı düşük teklif sınır değeri de belirtilmektedir. Ancak 28.12.2005 tarihinde yapılan ihaledeki tüm geçerli teklifler bilinse bile, yaklaşık maliyet bilinmeden hangi tekliflerin %40-%120 aralığında olduğu bilinemeyeceğinden tekliflerin aritmetik ortalamasının bulunamayacağı açıktır. Ayrıca tekliflerin değerlendirmesinde aşırı düşük tekliflerin tespitinden önceki aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilmektedir. Dolayısıyla, bu safhada da isteklilerin teklif fiyatları değişebilmektedir.

 

Anılan Kamu İhale Kurulu Kararında bulunan bilgilerden hareketle, yalnızca hesaplamaları basitleştirmek amacıyla tüm tekliflerin yaklaşık maliyetin %40-%120 aralığında kaldığı ve tekliflerde aritmetik hata bulunmadığı varsayılarak tekliflerin aritmetik ortalamasının doğru bir şekilde bulunduğu ve aşırı düşük teklif sınır değerinin bilindiği varsayımı ile yaklaşık maliyetin hesaplanıp hesaplanamayacağı incelendiğinde; yaklaşık maliyetin bulunabilmesi için C veya K değerlerinden birinin bilinmesi yeterlidir. Ancak, C değeri tekliflerin aritmetik ortalaması yaklaşık maliyete bölünerek bulunduğundan mevcut bilgiler ile C değerinin hesaplanamayacağı, K değerinin ise C değerine bağlı olarak Kamu İhale Genel Tebliğindeki ilgili tablodan alındığı göz önüne alındığında bu değerin de  bulunamayacağı anlaşılmaktadır.

 

 

 

 

Aşırı düşük teklif sınır değerinin formülü irdelendiğinde;

 

Tort                             : Geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması

YM                             : İdarece tespit edilen yaklaşık maliyet

C                                 : Tort / YM

K                                : Tablodan C değerine bağlı olarak alınmaktadır

SD (Sınır değer)           : K x YM

 

SD = K x Tort / C veya SD / Tort = K x C olmaktadır.

 

İkinci denklemde başvuru sahibi tarafından denklemin sol tarafı bilinmekle birlikte K ve C arasındaki bağıntı (formül) bilinmediğinden bu değerlerin ayrı ayrı bulunamayacağı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin hesaplanamayacağı açıktır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul