• Karar No: 2007/UY.Z-1444
 • Toplantı No: 2007/019
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :42
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1444
Şikayetçi:
 Açılım İnş. Tic. Ltd.Şti., İzzet Paşa Mh.. Hacı Tevfikefendi Sok. No: 21/1 Kat 2 D:4 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü Küçükyalı /İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.03.2007 / 8951
Başvuruya konu ihale:
 2006/59087 İhale Kayıt Numaralı “Gölcük- Altınova Bölünmüş Yolu Km: 24 + 900 – 50+733 Arası Kesimde Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Köprü İşleri Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.04.2007 tarih ve 06.02.24.0075/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü’nce 17.07.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gölcük- Altınova Bölünmüş Yolu Km: 24 + 900 – 50+733 Arası Kesimde Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Köprü İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Açılım İnş. Tic. Ltd. Şti. ’nin 09.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  22.03.2007 tarih ve 8951 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;  Tekliflerin alınmasından  sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü  tarafından 17.07.2006 tarihinde yapılan “Gölcük- Altınova Bölünmüş Yolu Km: 24 + 900 – 50+733 Arası Kesimde Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Köprü İşleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibi isteklinin 28.09.2006 tarihinde yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 13.11.2006 tarih ve 2006/UY.Z-2700 nolu karar gereğince   idarece tekliflerin yeniden değerlendirildiği ancak söz konusu kararda yer alan hususlarla ilgili olarak kendileri ile herhangi bir yazışma yapılmadığı ve  ihalenin  yine aynı istekli üzerine bırakıldığı ve idare tarafından şikayet başvurusuna istinaden gönderilen cevap yazısında ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanacağının bildirildiği, bu durumda devletin zarara uğrayacağı göz önüne alınarak ihale sürecinin durdurulması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 13.11.2006 tarih ve 2006/UY.Z-2700 nolu karar gereğince   idarece tekliflerin yeniden değerlendirildiği ancak söz konusu kararda yer alan hususlarla ilgili olarak kendileri ile herhangi bir yazışma yapılmadığı ve  ihalenin  yine aynı istekli üzerine bırakıldığı iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede, söz konusu Kurul Kararı gereğince ihale komisyonu tarafından 30.11.2006 tarihinde düzenlenen tutanakla, daha önceki kararın iptal edilerek düzeltici işlem tesis edilmesi için 05.12.2006 tarihinde toplanılmasına karar verdiği,

 

                Düzeltici işlemin  uygulanmasına yönelik olarak alınan 15.02.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak Taşyapı İnş. Tah. San. ve Tic. A.Ş.’nin belirlendiği, söz konusu kararda, başvuru sahibi, Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 24.08.2006 tarihinde aşırı düşük teklif sorgulamasına istinaden idareye sunmuş olduğu açıklamalar üzerinde yeniden inceleme yaptığı ve yeni hesaplarla teklifin aşırı düşük olduğuna karar verdiği görülmüştür.

 Şikayetçinin 28.09.2006 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurulun 13.11.2006 tarih ve 2006/UY.Z-2700 sayılı Kararında; “İsteklilerce sunulan tekliflerin aşırı düşük olması sebebiyle idarelerce yazılı açıklama istenmesi durumunda, isteklilerin ihale tarihinde sunmuş oldukları teklifleri açıklamaları sebebiyle yapılan veya yapılacak açıklamaların ve buna ilişkin sunulan belgelerin açıklamanın yapıldığı tarihi değil de ihale tarihini kapsaması gerektiği değerlendirilmektedir. Aksi takdirde teklifin sunulduğu ihale tarihiyle, açıklamanın istendiği tarih arasındaki zaman sürecinde teklifin bileşenlerine ilişkin fiyatların ülke ekonomisindeki olumlu veya olumsuz gelişmelere göre değişmesi muhtemel olduğundan; ihale tarihinde yeterli/makul olan bir teklif açıklama tarihinde yetersiz, ihale tarihinde yetersiz olan bir teklif ise açıklama tarihinde yeterli/makul olarak karşımıza çıkabilecektir. Kısaca ihale tarihindeki ekonomik şartlar dikkate alınarak hazırlanan bir teklifin yapılabilir/makul bir teklif olup olmadığına ilişkin açıklamanın ve buna ilişkin değerlendirmenin o teklifin yapıldığı şartlar ve tarih baz alınarak irdelenmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, başvuru sahibinin ihale tarihinde sunmuş olduğu teklifine ilişkin yaptığı açıklamasının ekinde sunmuş olduğu taahhütnamenin geçerlilik tarihinin ihale tarihini kapsaması sebebiyle geçerli olduğu ve idarece yapılan (açıklamanın yapıldığı tarihi kapsamaması nedeniyle hiçbir geçerliğinin olmadığı yönündeki) değerlendirmenin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.” denilmiştir. Bu nedenle söz konusu inceleme neticesinde Kurulca başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük olmadığı yönünde karar verilmiş olduğundan, idarenin 15.02.2007 tarihli komisyon kararında yer verdiği konuların yeniden değerlendirilmesine gerek görülmemiştir.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir

15.02.2007 tarihli ihale komisyon kararının 2 nci maddesinde, ihale üzerinde bırakılan Taşyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin kendilerine verdiği 08.02.2007 tarihli dilekçesinde, “ Açılım Anş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ihale için idareye sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin Kararyolları Genel Müdürlüğünde çalışırken 2006 yılı içerisinde ihale tarihinden önce emekli olan H.Hilmi KAYA’nın 2531 sayılı Kanuna   muhalefet ettiğinden  firmanın teklifinin geçersiz sayılması” talebinde bulunduğu, bu durum hakkında kendileri tarafından 12.02.2007 tarihli yazı ile Karayolları Genel Müdürlüğünden bilgi istendiği, Genel Müdürlüğün 12.02.2007 tarihli yazısından, H.Hilmi KAYA’nın Genel Müdürlüğün Otoyollar Daire Başkanlığı Otoyol  Bakım İşletme Şubesi Müdürlüğünde Otoyol Bakım Mühendisi olarak çalışmakta iken 03.07.2006 tarihinde emekli olduğunun anlaşıldığı , ihale komisyonu tarafından yapılan incelemede, Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifi ekinde iş deneyim belgesi olarak sunmuş olduğu İş Yönetme Belgesinin firmanın %51 oranında hissesine sahip ve Karayolları Genel Müdürlüğünden emekli İnşaat Mühendisi H.Hilmi KAYA’ya ait olduğunun anlaşıldığı  ve başvuruya konu ihalenin 17.07.2006 tarihinde yapıldığı, işin nitelik ve niceliği göz önüne alındığında “Kamu Görevlerinden Ayrılanların  Yapamayacakları İşler Hakkındaki” 2531 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan hüküm gereğince Karayolları Genel Müdürlüğünden emekli olmasının ardından 3 yıl geçmemesine rağmen ve yine Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün verdiği sari ihale yetkisine göre ihale yapan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Başmühendisliğinden iş almaya ve taahhüde girmesi Kanun maddesi ile çeliştiğinin anlaşıldığı, bu nedenle H.Hilmi KAYA’ya  ait iş deneyim belgesinin geçersiz olduğu ve  Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ihale kapsamı dışında tutulması kararına varıldığı ifadesinin yer aldığı, ancak başvuru sahibinin 19.02.2007 tarihinde tekliflerinin uygun görülmeme gerekçelerini sorduğu yazıya cevaben gönderdiği 22.02.2007 tarihli yazıda bu konuya ilişkin bir açıklamaya yer vermediği , sadece tekliflerinin  Kanunun 38 inci maddesi gereğince aşırı düşük bulunduğu hususuna yer verildiği, başvuru sahibinin bu konuyla ilgili bir bilgisi bulunmadığından idareye şikayet ve Kuruma itirazen şikayet başvurusu dilekçelerinde yer vermediği tespit edilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Otoyollar Daire Başkanlığı Otoyol  Bakım İşletme Şubesi Müdürlüğünden  Otoyol Bakım Mühendisi pozisyonunda iken  03.07.2006 tarihinde emekli olan H.Hilmi KAYA adlı şahsın, 10.07.2006 tarihinde yapılan hisse devri işlemi ile Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin % 51’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu anlaşılmıştır .

 

 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 1 nci maddesinde “Bu Kanun, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fonlarda, belediyelerde, özel idarelerde 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı Kanunlar kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Hazinece veya yukarıdaki daire, idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapmış olanlar hakkında uygulanır 2 nci maddesinde ise, Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar şeklinde hüküm bulunmaktadır.


     
      
     

Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığının 26.03.1986 tarih 207 sayılı genelgesinde; Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdür Yardımcılığı veya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü görevi yapmış olanlar, o Bölge Müdürlüğü veya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün sınırları dahilinde, yaptırılan veya denetlenen iş ve hizmetlerle ilgili konularda üç yıl süreyle doğrudan veya dolaylı olarak görev ve iş alamayacakları, taahhüde giremeyecekleri, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacakları hususu belirtilmiştir.


     
      
     

Bu çerçevede, Karayolları Genel Müdürlüğünden emeklilik nedeniyle ayrılan H.Hilmi KAYA adlı şahsın ayrıldığı Genel Müdürlüğün dışındaki başka bir bölge müdürlüğü olan, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün ihalesine teklif veren Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesi olarak adı geçen şahsa ait iş yönetme belgesini sunmuş olmasında hukuki bir engel bulunmadığı sonucuna varıldığından bu konuda idarece yapılan tespit yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından  sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

2531 sayılı  Kanun  hükümleri  gereğince  şikayetin uygun bulunmadığına   karar  verilmesi  gerektiği  oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

Adanan  ZENGİN                             Bilal KARACA                     H.Hüseyin  GÜRHAN

 Üye                                                   Üye                                           Üye

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul