• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1458
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :73
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1458
Şikayetçi:
 Ali Kayabaşı, Atatürk Bulvarı Cebeci İşhanı No:13 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü XV.Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Emniyet Cad. 63300 Yenişehir/ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.04.2007 / 10671
Başvuruya konu ihale:
 2007/38414 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa Ceylanpınar Taşkın Koruma İkmali” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2007 tarih ve 06.02.70.0198/2007-27 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü XV.Bölge Müdürlüğü’nce 25.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Şanlıurfa Ceylanpınar Taşkın Koruma İkmali” ihalesine ilişkin olarak Ali Kayabaşı´nın 10.04.2007 tarih ve 10671 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye konu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesi 21/d maddesine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İncelenen ihalede, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince iddia konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare tarafından gönderilen ve 18.04.2007 tarih ve 11669 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde; idare tarafından gönderilen yazıda; 27.10.2006-03.11.2006 tarihleri arasında ve 07.02.2007 tarihinde Şanlıurfa ilinin Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen sel felaketleri nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü doğrultusunda söz konusu işin ihalesinin yapıldığı, ancak yine de 08.02.2007 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’na başvuru yapılarak proje tanıtım dosyası sunulmuş olduğu, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 23.02.2007 tarihli yazısı ile söz konusu proje tanıtım dosyasında format eksikliklerinin tespit edildiği ve bu eksikliklerin idare tarafından giderilerek 28.03.2007 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’na tekrar başvuru yapıldığı ve başvurunun tasdik aşamasında olduğunun belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Daha sonra idare tarafından gönderilen 24.04.2007 tarihli faks iletisinin incelenmesi neticesinde; Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü’nün 24.04.2007 tarihli Kararı ile söz konusu proje hakkında “ÇED gerekli değildir” kararı alındığı ve “ÇED gerekli değildir” belgesi verildiği tespit edilmiştir.

 

Her ne kadar ilan tarihi itibarı ile henüz “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmamış olduğu tespit edilmiş ise de, ilan tarihinden önce idare tarafından Çevre ve Orman Bakanlığı’na başvuru yapılmış olduğu ve ihale tarihinden önce “ÇED gerekli değildir” kararının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul