• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1461
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :81
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1461
Şikayetçi:
 Ali OKUR, Gençlik Caddesi No:32/2 Anıttepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 23.Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah. Orhan Dengiz Bulvarı No:302 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10114
Başvuruya konu ihale:
 2007/34696 İhale Kayıt Numaralı “Uşak Banaz Ahat Göleti Sulaması İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2007 tarih ve 06.02.55.0176/2007-30 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 23.Şube Müdürlüğünce 19.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/34696 İhale Kayıt Numaralı “Uşak Banaz Ahat Göleti Sulaması İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ali OKUR’un 04.04.2007 tarih ve 10114 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-II listesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;

 

“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” Hükmüne,

 

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin ‘Tarım, orman, su kültürü ve gıda’ başlığı altında yer alan 16 ncı maddesinin (o) bendinde; “Tarımsal amaçlı su yönetimi projeleri (100 hektar ve üzeri)”, Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları’ başlığı altında yer alan 21 nci maddesinin (a) bendinde; “Su depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m3’ ve üzeri veya göl alanı 1 km2 yi aşan baraj veya göletler),” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarenin başvuru konusu işe ilişkin göndermiş olduğu yazısında özetle; bahse konu işin 06.07.2000 yılında gölet ve sulama inşaatı ile birlikte ihale edildiği, gölette su depolama hacminin 2,96 milyon m3, göl alanının ise 0,266 km2  olduğu, gölet inşaatının %30 keşif artışı ile tamamlandığı, aynı iş kapsamında ilave keşif artışı vermemek maksadıyla Uşak Banaz Ahat Göleti Sulaması İnşaatı Yapım İşinin yeniden ihaleye çıkıldığı ifade edildiğinden, başvuru konusu iş için ÇED raporu alınması zorunluluğunun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul