• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1463
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :83
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1463
Şikayetçi:
 Mucip KINA, Özveren Sokak No:33/7 Demirtepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla Valiliği İl Özel İdaresi, Marmaris Bulvarı No:18 48000 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 9974
Başvuruya konu ihale:
 2007/33123 İhale Kayıt Numaralı “Muğla-Fethiye-Yakaköy 1. Kısım Sulama Tesisi İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2007 tarih ve 06.02.46.0176/2007-28 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Muğla Valiliği İl Özel İdaresince 13.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/33123 İhale Kayıt Numaralı “Muğla-Fethiye-Yakaköy 1. Kısım Sulama Tesisi İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mucip KINA’nın 03.04.2007 tarih ve 9974 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-II listesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesine ve 2872 sayılı Çevre Kanunun 10 uncu maddesine aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;

 

“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” Hükmüne,

 

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin ‘Tarım, orman, su kültürü ve gıda’ başlığı altında yer alan 16 ncı maddesinin (o) bendinde;

 

“Tarımsal amaçlı su yönetimi projeleri (100 hektar ve üzeri)”,

 

Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları’ başlığı altında yer alan 21 nci maddesinin (a) bendinde;

 

“Su depolama tesisleri (Göl hacmi 10 milyon m3’ ve üzeri veya göl alanı 1 km2 yi aşan baraj veya göletler),” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarenin başvuru konusu işe ilişkin göndermiş olduğu yazısında özetle; bahse konu iş kapsamında, köylünün kullanmakta olduğu mevcut suyun daha verimli kullanılabilmesini teminen, projenin gerçekleştirileceği havzalar arası su transferinin gerçekleştirileceği, büyük depolama tesisleri ile isale hatları yapımının söz konusu olmadığı ifade edildiğinden, başvuru konusu iş için ÇED raporu alınması zorunluluğunun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul