En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1479
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :13
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1479
Şikayetçi:
 Karacan İnşaat Tic. Nak. Turz. Ltd. Şti, Av.Fatma Tıraşoğlu Avukat Barbaros Cad. Köksal Apt. K.2 D.3 38 Bahçelievler /İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, Kağıthane Tesisleri, Nurtepe Mevkii Kağıthane İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2007 / 7269
Başvuruya konu ihale:
 2006/182898 İhale Kayıt Numaralı “Pendik Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçerisinde Su, Kanal ve Yağmursuyu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon Yapım İşi (1)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.04.2007 tarih ve 06.01.52.0026/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 24.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Pendik Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçerisinde Su, Kanal ve Yağmursuyu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon Yapım İşi (1)” ihalesine ilişkin olarak Karacan İnşaat Tic. Nak. Turz. Ltd. Şti’nin 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.03.2007 tarih ve 7269 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale dosyası ile birlikte verilen projelerde yenilenecek, onarılacak ve rehabilite edilecek hatlara yönelik herhangi bir detay ve ayırım yapılmadığı, ihale dosyası ekinde sadece kanal işlerine ait projeler bulunduğu, içmesuyu ve yağmursuyu hatlarına ilişkin projeler bulunmadığı, idarenin birim fiyat teklif için metraj cetveli ve birim fiyat tariflerini yeterli görüldüğü, oysa altyapı işlerinde iş yerinin jeolojik yapısının, kazı artığının götürüleceği ve dolgu malzemesinin temin edileceği yerlere uzaklığının ve kazı klasının metrajdan daha önemli olduğu, kesin veya ön proje olmadan bunun mümkün olmadığı,

 

2) Mahal listelerinde içmesuyu hatları ile ilgili bilgi olmadığı, bu nedenle yeni yapılacak içmesuyu hatlarının güzergahının bilinmediği, ayrıca atık su hatlarında mahal listeleri ile metraj listelerinin birbirini teyit etmediği, mahal listesinde verilen içmesuyu hatlarının metrajı ile metraj cetvelindeki hatların uzunluğunun birbirini tutmadığı, örneğin mahal listesinde 21257 mt içmesuyu hattı öngörülürken, metraj cetvelinde 15000 mt hat öngörüldüğü, ihale dokümanında “Pendik Şube sınırları içerisinde sokak ismi belirtilmeksizin 5000 mt içmesuyu hattı (muhtelif çaplarda) döşenecektir.” denilmesinin teklif hazırlanmasında belirsizlik yarattığı,

 

3) İdari şartnamede iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunacaklar için inşaat mühendisliği diploması yanında ayrıca bir iş deneyim belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, İhale dosyası ile ihale ilanı arasında farklılıklar olduğu, zira idari şartnamenin diğer hususlar bölümündeki 58 inci maddesinde konsorsiyum olunması halinde istenen 58/1 ve 58/2 maddesindeki hükümler ile ihale ilanının diğer hususlar bölümünün 2 nci maddesinde belirtilen “İhaleye konsorsiyum oluşturmadan katılacak isteklilerin ilanın 4.4 Maddesinde belirtilen iş deneyim belgesi yanında 11.2 Maddesinde belirtilen benzer işlere ait iş deneyim belgelerini de sunmaları gerekmektedir.” düzenlemesi arasındaki çelişkinin ihaleye katılmak isteyenlerin tereddüde düşmesine neden olacağı,

 

4) İdari şartnamede 3 adet binek aracının kontrol amacı ile idareye verileceğinin, tüm giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağının ve bu iş için ayrıca bir bedel ödenmeyeceğinin belirtildiği, bu düzenlemenin işin yapım maliyetini artırdığı ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını engellediği, ayrıca Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yüklenicinin sorumlulukları tanımlanırken denetim elemanlarının ofisi ve ofis malzemelerinin temininin yükleniciden istenebileceğinin belirtildiği ancak, araç yada ulaşımla ilgili hüküm bulunmadığından yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

5) İhale dosyasında A grubu altında belirtilen temizlik ve görüntüleme hizmeti işlerinin yapım işleri ile doğrudan ilişkisi bulunmadığından hizmet alımı olarak ayrı ihale edilmesi gerektiği, ayrıca B grubundaki rehabilitasyon işleri de onarım işi olduğundan bu işin de hizmet alımı işi olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca istekli olabilecekler ancak ihale ilanında ve ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabildiğinden istekliler tarafından sunulan teklifler incelenmemiştir.

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece şikayet başvurusuna verilen cevapta bu iddia ile ilgili olarak; ”İhale dosyası ile birlikte isteklilere sunulan proje diye ifade edilen teknik veriler; ....fotogranometrik atık su altlıklı paftalardır. Hiçbir şekilde kesin veya uygulama projesi olmayıp, mevcut altyapı röleve (as built) projeleridir. ....Yenileme, rehabilitasyon ve onarım imalatları....bölgedeki işletme problemleri neticesinde ortaya çıktıkça kontrol teşkilatı tespiti ve makam onayı ile imalatlandırılmaktadır. Yeni döşenecek içmesuyu hatlarının mahal listesi ihale dosyasının ilgili bölümünde mevcuttur. İçmesuyuna ait paftalar yukarıda atık suda bahsedilen paftalardır. ....teklif hazırlama güçlüğü, ....ihale dosyasındaki Metraj Listesinin ve Birim Fiyat Tariflerinin yeterince açık ve detaylı olmasından hareketle yersiz ve mesnetsiz olduğu açıktır....” denilmektedir.

 

İdarece hazırlanan Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Formda “Zemin özelliklerinin tespiti için güzergah hattında sondaj yapılmadığından güzergah boyunca zemin özellikleri birebir tespit edilememiştir. Ayrıca ihale konusu işin özelliği nedeniyle işletmede bulunan su, kanal ve yağmursuyu hatlarına yönelik önceden beklenmeyen arızalardan dolayı bakım, onarım, rehabilitasyon veya yenileme ihtiyacı ortaya çıkması söz konusu olduğundan, bu bölümlere ait uygulama projesinin hazırlanması mümkün olmamaktadır. Açıklanan nedenlerden dolayı bu işte teklif birim fiyat üzerinden teklif alınması uygun görülmektedir.” denilmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) fıkrasında; “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. (Beşinci cümle Mülga: 5226/23 md.) Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı baraj ve büyük sulama, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan hüküm uyarınca idarece Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Formda belirtilen gerekçelerle kesin proje ile ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yalnızca içmesuyu hatlarına ilişkin projeler olduğu görülmüştür. İdarenin cevabında ihale dosyası ile birlikte sunulan projelerin hiçbir şekilde kesin veya uygulama projesi olmadığı ve yenileme, rehabilitasyon ve onarım imalatlarının bölgedeki işletme problemleri ortaya çıktıkça belirleneceği belirtilmektedir. Bu nedenle, yeni yapılacak hatlar haricindeki mevcut hatlardaki yenilenecek, rehabilite edilecek ve onarılacak imalatların ortaya çıktıkça belirleneceği ve metraj cetvelinde yer alan imalat miktarlarının tahmini olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu imalatlar belirlendikçe projeleri hazırlanacağından, bu işlerin kesin veya uygulama projelerinin olmamasının işin niteliğinden kaynaklandığı ancak yeni yapılacak hatlara ilişkin kesin veya uygulama projelerinin ise bulunması gerektiğinden, başvuru sahibinin yağmursuyu hatlarına ilişkin projeler bulunmadığı iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Mahal listelerinde yeni yapılacak içmesuyu hatları ile ilgili sokak, çap ve uzunluk bilgileri bulunmakla birlikte, ilgili sayfaların altında; “Tuzla Teknik Şefliği hizmet alanında yeni açılacak olan imar yollarına Planlama ve Proje Daire Başkanlığı ve Makam Onayı alınmak üzere yukarıdaki listede belirtilen sokaklar dışında 5.000 mt. Muhtelif çaplarda su şebeke hattı döşenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.” açıklaması bulunmaktadır. Aynı açıklamanın Pendik Teknik Şefliği hizmet alanı için de yapıldığı görülmüştür. Bu nedenle mahal listelerinde ihale kapsamında yeni yapılacak içmesuyu hatlarının güzergahı henüz onay alınmamış olan 10.000 mt. dışındaki bölüm için bilinmektedir. Aynı açıklamaların atık su şebeke hattı için de yapıldığı görülmüştür. Ayrıca, mahal listesinde yeni yapılacak içmesuyu hatlarının toplam uzunluğu 21077 mt (10.000 mt daha yeni hat döşenmesine ihtiyaç duyulduğu açıklaması hariç) olarak belirtilirken, metraj cetvelinde içmesuyu hatlarının toplam uzunluğu 15000 mt olarak görülmektedir.

 

            İdarenin başvuru sahibinin ihale dokümanında “Pendik Şube sınırları içerisinde sokak ismi belirtilmeksizin 5000 mt içmesuyu hattı (muhtelif çaplarda) döşenecektir.” denilmesinin teklif hazırlanmasında belirsizlik yarattığı iddiasına verdiği cevapta,”Mahal listesinin alt kısmında yapılan açıklamadaki 5000 mt muhtelif çap metraj bilgisine dahil edilmemiştir. Böyle bir imalat olması diye ihtiyaten bahsedilmiştir. Teklife esas sağlıklı bilgi için metraj bilgileri esas alınacağından idaremizce problem gözükmemektedir. Birim fiyat tarifleri dikkatli okunduğunda f400 ve üzeri çap söz konusu değildir.” denilmektedir.

 

            Mahal listelerinde 10000 mt atıksu, 10000 mt de içmesuyu sebekesi olmak üzere toplam 20000 mt imalat artışı olabileceğinden bahsedilmekle birlikte, bunların yer, çap ve uzunluk bilgilerine yer verilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin yeni yapılacak içmesuyu hatlarının güzergahının bilinmediği iddiası kısmen yerinde bulunurken, mahal listeleri ile metraj listelerinin birbirini teyit etmediği ve mahal listesinde belirtilen ve niteliği açık olarak bilinmeyen toplam 20000 mt iş artışı ihtimalinin teklif hazırlanmasında belirsizlik yarattığı iddiaları yerinde bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece şikayet başvurusuna verilen cevapta bu iddia ile ilgili olarak; ”İhaleye katılabilme koşullarında mühendislik diploması ile teklif vermenin önü kesilmemektedir. Yalnızca D bölümüne teklif verebilme sınırı; D bölümünün klasik altyapı imalatlarından oluşmasından kaynaklanmaktadır. Bu kısım ülkemizde her inşaat mühendisi tarafından uygulanabilir yöntemdir. Oysa işin; A, B, C kısımları yurtdışından temin edilen teknoloji, ekip ve ekipman marifetiyle sağlanmaktadır. Yüksek teknik ve teknoloji gerektiren bu kısımların kurumsal kimliği olan firmalarca taahüt edilmesi şu aşamada daha uygundur. Tekil mühendislik organizasyonu hali hazırda yurtdışı kaynaklı bu özel teknolojiyi henüz karşılayamayacak düzeydedir. Türkiye de kazısız teknolojinin yerleşip teknik altyapısı ile güçlenen mühendisler zamanla oluştukça bu durumda diploma yoluyla gireceklerin yalnızca D kısmına bağlı kalmamaları İdaremizce sağlanabilir.” denilmektedir.

 

İşin İdari Şartnamesinin “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.4 üncü maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V grubu işler ve bu gruba ait işlerin bakım, onarımı benzer iş olarak kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri İnşaat Mühendisliğidir.” düzenlemesi,

 

“VI- Diğer Hususlar” bölümünün “Konsorsiyum olması halinde” başlıklı 58 inci maddesinde;

 

58.1- İşin uzmanlık gerektiren kısımları;

 

a)      İçmesuyu ve kanal şebeke hatlarında yüksek vakumlu kombinelerle temizleme ve CCTV ile görüntüleme işleri,

b)      Mevcut içmesuyu ve kanal şebeke hatlarında kazısız teknoloji ile rehabilitasyon (iyileştirme) işleri,

c)      Kazısız boru döşeme tekniği ile yeni içmesuyu ve kanal şebeke hattı yapımı,

d)      Klasik yöntemle yeni içmesuyu, kanal ve yağmursuyu şebeke hattı yapımıdır.

 

58.2- Bu işlere ait benzer işler;

 

a)      Atıksu, yağmursuyu veya içmesuyu hatlarında yüksek vakumlu kombine araçları ile temizleme ve kamera cihazı monte edilmiş araçlarla (CCTV) yöntemi ile görüntü alma işleri,

b)      Mevcut atıksu, yağmursuyu veya içmesuyu şebeke hatlarında kazısız teknoloji ile rehabilitasyon (iyileştirme) işleri (kaplama metodu veya patlatma metodu ile)

c)      Yönlendirilmiş kazısız boru döşeme tekniği veya füze metodu ile yapılan işler,

d)      Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V grubu işler ve atıksu veya yağmursuyu kolektörleridir.” düzenlemesi,

 

“VI- Diğer Hususlar” bölümünün 63 üncü maddesinde ise; “İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek gerçek kişiler birim fiyat teklif cetvelindeki D. İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Şebeke Yapım, Bakım ve Onarım İşleri (Klasik işler) kısmına teklif verebilirler. İlgili kısım dışında teklif verenler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İşin ilanının 4.4 üncü maddesinde, “4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V grubu işler ve bu gruba ait işlerin bakım, onarımı benzer iş olarak kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.” düzenlemesine, 11 inci maddesinde “Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verebilirler.” düzenlemesine, 11.1 inci maddesinde “İşin uzmanlık gerektiren kısımları a) İçmesuyu ve kanal şebeke hatlarında yüksek vakumlu kombinelerle temizleme ve CCTV ile görüntüleme işleri b) Mevcut içmesuyu ve kanal şebeke hatlarında kazısız teknoloji ile rehabilitasyon (iyileştirme) işleri c) Kazısız boru döşeme tekniği ile yeni içmesuyu ve kanal şebeke hattı yapımıdır.” düzenlemesine, diğer hususlar bölümünün 2 nci maddesinde ise “İhaleye konsorsiyum oluşturmadan katılacak isteklilerin ilanın 4.4 Maddesinde belirtilen iş deneyim belgesi yanında 11.2 Maddesinde belirtilen benzer işlere ait iş deneyim belgelerini de sunmaları gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinin ikinci paragrafında, “İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’ sinden az ve % 100’ ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. İşin niteliğinin gerektirmesi halinde, bu belgenin tamamının veya bir kısmının belli bir yapı tekniğine ilişkin olması şartı idarelerce aranabilir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’ unu sağlaması gerekir. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.” hükmü,

 

“Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 55 inci maddesinin (c) bendinde ise;

 

Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz.

Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.

Hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağının ilan ve ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur.

Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgelerini verirler.

Bu şekilde hesaplanan tutar iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme faaliyetlerinden elde edilmiş deneyimlerle toplanamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hükümde, iş deneyimi olarak ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenmesi gerektiği, işin niteliğinin gerektirmesi halinde, bu belgenin tamamının veya bir kısmının belli bir yapı tekniğine ilişkin olması şartının idarelerce aranabileceği öngörülmekte ve iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunarak ihaleye katılacak gerçek kişiler için hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağının ilan ve ihale dokümanında belirtilmesi zorunlu tutulmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar” başlıklı 24 üncü maddesinin birinci paragrafında, “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Kanun hükmüne aykırı olarak İşin İdari şartnamesindeki ve ilanındaki anılan düzenlemeler birbiriyle açıkça çelişmektedir. Bu nedenle ihale ilanı ile ihale dokümanı arasındaki farklı düzenlemelerin ihaleye katılmak isteyenlerin tereddüde düşmesine neden olacağı açıktır. Ayrıca İşin İdari Şartnamesinin 63 üncü maddesindeki düzenleme ile iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek gerçek kişilerin işin tamamına teklif vermelerinin yasaklanmasında ve işin ilanının diğer hususlar bölümünün 2 nci maddesindeki düzenleme ile ihaleye konsorsiyum oluşturmadan katılacak isteklilerin ilanın 4.4 Maddesinde belirtilen iş deneyim belgesi ile birlikte işin uzmanlık gerektiren bölümleri için ayrı bir iş deneyim belgesi sunmalarının istenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Anılan hükümlere aykırı olarak iddia konusu düzenlemeler ile ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânda yer verildiğinden, gerçek kişilerin iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunarak ihaleye katılmaları engellendiğinden ve konsorsiyum oluşturmadan ihaleye katılmak isteyen isteklilerden ikinci bir iş deneyim belgesi istendiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İşin İdari Şartnamesinin “VI- Diğer Hususlar” bölümünün “Yapı Denetim Görevlileri’nin Denetim Faaliyetleri İle İlgili Araç İhtiyaçları” başlıklı 65 inci maddesinde; “İhale konusu işin denetiminde kullanılmak üzere yüklenici tarafından yer tesliminin yapılmasından itibaren geçici kabul yapılıncaya kadar yapılacak işlerin kontrollükçe denetlenmesine yönelik kontrol mühendisinin ihtiyacı olan 2 adet binek aracı idareye verecektir. Bu araçların her türlü giderleri yüklenici tarafından karşılanacak, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdarece şikayet başvurusuna verilen cevapta bu iddia ile ilgili olarak; ”…3 adet binek aracı … denetleme amaçlıdır. Bu araçlara yüklenicinin elemanı da binmektedir, ortak karar verilmektedir. … Bu uygulama idaremizde ilk defa uygulanmamaktadır ve KİK’in taramasından geçmiştir. Araçların ücreti diğer pozların içine giydirerek verilmektedir. Fiyatların artması söz konusu değildir. Zira bu şekilde yapılmazsa araç için poz yapılmak zorunda kalınacak Araç/Ay olarak ücret ödenmek zorunda kalınacaktır.” denilmektedir.

 

            İdare açıklamasında binek araçlarını denetlemede kullanmak üzer istediğini beyan etmektedir.

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 15. maddesinde sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işlerinin, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetileceği ve gerçekleştirileceği, 17. maddesinde de yüklenicinin, yapı denetim görevlisinin işlerle ilgili her türlü çalışmaları ve gerektiğinde yatıp kalkmaları için, sözleşmesinde belirlenen şartlar altında uygun yerler, bina ve/veya barakalar hazırlayıp bedelsiz olarak idareye teslim etmek zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan hükümlerde yükleniciye yapı denetim görevlilerinin işlerle ilgili her türlü çalışmaları yapmaları ve gerektiğinde yatıp kalkmaları için bedelsiz olarak bina ve/veya baraka hazırlama yükümlülüğü getirilmekle birlikte, araç temin etme yükümlülüğü getirilmemektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında, “idareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; ... ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında, “idareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; ... ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını teminen, yapı denetim görevlilerinin denetim faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu binek araçlarının iş bazında ayrı ayrı temin edilmesinin kaynak israfına yol açacağı hallerde, idarenin yıllık bazda gerçekleştireceği faaliyetlerin bütününü dikkate alarak benzer tüm ihtiyaçlarını hizmet alımı yoluyla karşılaması esastır. Ancak, söz konusu hizmet alımının ihale konusu yapım işi ile birlikte aynı ihaleden karşılanmasında kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından fayda görülen hallerde, söz konusu ihtiyacın ilgili yapım ihalesi kapsamında karşılanmasında, ihale dokümanında asgari sayı ve niteliklerde binek aracı istenmesi, araçların akaryakıt, kasko, sigorta, bakım onarım vb. masrafların  yüklenici tarafından karşılanacağının belirtilmesi, ve bu masraflar için yapım işinin koşullarına uygun olarak dönemsel azami limitler öngörülmesi halinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuru konusu ihalede denetleme amaçlı olarak yapım işi kapsamında 2 adet binek aracı istenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece şikayet başvurusuna verilen cevapta bu iddia ile ilgili olarak; ”…Yapım işi hizmet işine göre ağırlık kazandığından ihaleler yapım şeklinde çıkmaktadır.” denilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez .” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinde hizmet ve yapım işleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

 

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

 

Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

 

Ancak Kamu İhale Genel Tebliğinde hizmet tanımı içinde bulunan bakım ve onarımların mahiyetine yönelik olarak “4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde büyük onarım yapım tanımı içinde, bakım ve onarım ise hizmet tanımı içinde sayılmıştır. Bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı, küçük onarımlar da dahil olmak üzere yapıma ilişkin onarımların ise yapım işi olarak ihale edilmesi gerekmektedir.” açıklaması getirilmiştir.

 

Dolayısıyla makine ve ekipman bakım ve onarımı dışındaki büyük veya küçük tüm bakım ve onarımlar yapım işi olarak değerlendirilmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle işin bünyesindeki, “A) İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Şebeke Hatlarında CCTV İle Görüntüleme Ve Temizlik İşleri” anılan tanımlardan hareketle tümüyle hizmet niteliğinde bir iş olmakla birlikte, “B) Mevcut İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Şebeke Hatlarında Kazısız Teknoloji İle Rehabilitasyon İşleri”nin mevcut hatların restorasyonu (yenilenmesi) kapsamında bir yapım işi olarak değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

 

Ancak yukarıda ifade edilen 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan hizmet ve yapım tanımları ile ihale konusu işin niteliği ve yaklaşık maliyeti birlikte değerlendirildiğinde, işin tamamında hizmet niteliğinde değerlendirilebilecek işlerin yaklaşık maliyet içerisindeki oranı düşük olduğundan yapım işi olarak ihaleye çıkılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.   

 

Ancak hizmet ve yapım nitelikli işlerin birlikte ihale edilebilmesi için aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunması gerekmektedir. Oysa, şikayete konu ihalede mevcut hatların rehabilitasyonu, bakım ve onarımı ile temizliğinin yapılması işleri ile yeni hat yapılması işlerinde bir proje bütünlüğünden söz edilemeyeceğinden, ihale kapsamındaki A, B, C, D bölümlerindeki işlerin birlikte ihale edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşin idari şartnamesinde konsorsiyumlara ilişkin olarak “18.5-Konsorsiyumda koordinatör ortak en çok hisseye sahip olan ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları konsorsiyum antlaşmasında (Konsorsiyum beyannamesi) ve konsorsiyum sözleşmesinde gösterilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Tip İdari Şartnamenin 18 inci maddesinin dipnotunda “Ayrıca; idareler, konsorsiyumların ihaleye katılabilmelerini öngördükleri durumlarda, konsorsiyumlara ilişkin olarak ihaleye katılım için istenen belgeler ile yeterlik kriterlerine ve yeterlik değerlendirmesine ilişkin hususları ve 4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince idari şartnamede belirtilmesi zorunlu olan hususlardan konsorsiyumlarla ilgili olanları, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uygun olarak, bu Şartnamenin ilgili maddelerinde düzenleyecektir.” düzenlemesi,

 

17.5 maddesinde ise “İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Tip idari şartnamede en çok hisseye sahip olma zorunluluğu iş ortaklıklarında pilot ortak için getirilmişken, konsorsiyumlara ilişkin olarak böyle bir düzenleme yer almamaktadır. Tip idari şartnamede yer almayan ve idarelerin takdirinde olmayan bir konuda konsorsiyumlara ilişkin yeni bir kriter oluşturan söz konusu düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul