• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1490
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :25
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UY.Z-1490
Şikayetçi:
 Karacan İnşaat Tic. Nak. Turz. Ltd. Şti. Vekili Av.Fatma Tıraşoğlu Barbaros Cad. Köksal Apt. K.2 D.3 Nu:38 Bahçelievler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, Alibey Caddesi Nurtepe Mevki 34406 Kağıthane / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2007 / 7268
Başvuruya konu ihale:
 2006/182906 İhale Kayıt Numaralı “Bakırköy Şube Müdürlüğü Mes. Sah. İçe. Su, Kanal ve Yağmursuyu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşi(1)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.04.2007 tarih ve 06.01.51.0111/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 23.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bakırköy Şube Müdürlüğü Mes. Sah. İçe. Su, Kanal ve Yağmursuyu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşi(1)” ihalesine ilişkin olarak Karacan İnşaat Tic. Nak. Turz. Ltd. Şti’nin 22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.03.2007 tarih ve 7268 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale dosyası ile birlikte verilen projelerin daha önce tanımlanan işlere ait projeler olduğu, bu projelerden hangi hatların yenileneceği, onarılacağı veya rehabilite edileceğinin anlaşılamadığı, bu projelerin sadece kanal işlerini kapsadığı, içmesuyu ve yağmursuyu hatlarını içermediği,

 

2) Mahal listelerinde içmesuyu hatları ile ilgili bilgi olmadığı, bu nedenle yeni yapılacak içmesuyu hatlarının güzergahının bilinmediği, ayrıca atıksu hatların da mahal listeleri ile metraj listelerinin birbirini teyit etmediği,

 

3) Mahal listesinde verilen kanal hatlarının metrajı ile metraj cetvelindeki hatların uzunluğunun birbirini tutmadığı,

 

4) İdari şartnamede iş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunacaklar için inşaat mühendisliği diploması yanında ayrıca bir iş deneyim belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

5) İdari şartnamede 3 adet binek aracının kontrol amacı ile idareye verileceğinin, tüm giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağının ve bu iş için ayrıca bir bedel ödenmeyeceğinin belirtildiği, bu düzenlemenin işin yapım maliyetini artırdığı ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını engellediği,

 

6) İhale dosyasında A grubu olarak belirtilen temizlik ve görüntüleme hizmeti işlerinin yapım işleri ile doğrudan ilişkisi bulunmadığından hizmet alımı olarak ayrı ihale edilmesi gerektiği, ayrıca B grubundaki rehabilitasyon işleri de onarım işi olduğundan bu işin de hizmet alımı işi olduğu,

 

7) İhale dosyası ile ihale ilanı arasında farklar olduğu, idari şartnamenin diğer hususlar bölümündeki 58 inci maddede konsorsiyum olunması halinde istenenler ile ihale ilanının diğer hususlar bölümünün 2 nci maddesinde belirtilen “İhaleye konsorsiyum oluşturmadan katılacak isteklilerin ilanın 4.4 Maddesinde belirtilen iş deneyim belgesi yanında 11.2 maddesinde belirtilen benzer işlere ait iş deneyim belgelerini de sunmaları gerekmektedir.” düzenlemesi arasındaki çelişkinin ihaleye katılmak isteyenleri tereddüde düşüreceği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

  1) Başvuru sahibinin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü  iddialarına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendinde, “Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı baraj ve büyük sulama, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık Maliyetin Hesabına Esas Miktarların Tespiti” başlıklı 8 inci maddesinde “Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir.

 

a) Arazi ve zemin etüdünün yapılması; uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalışmalarının yapılmış olması zorunludur.

 

b) Proje zorunluluğu; bina işlerinde uygulama projesi, diğer yapım işlerinin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ise, ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekir.

 

c) Mahal listesi hazırlanması; ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, yapım işinin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır.

 

d) Metraj listelerinin hazırlanması; ihale konusu yapım işine ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre işin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde iş kalemi ve/veya iş grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde ise iş kalemi şeklinde metraj listeleri düzenlenir.

 

e) Uygulama projesi yapılamayan onarım işleri; uygulama projesi yapılması mümkün olmayan onarım işlerinde, hazırlanan rölevelere dayalı olarak düzenlenen mahal listeleri ve metrajlara göre yaklaşık maliyet hesaplanır.

 

f) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması; ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapım işlerinde, idareler, iş kaleminin adını, yapım şartlarını, ölçü şeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar.

 

Anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise, uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iş kalemleri veya iş gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir.” Düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece şikayetçiye cevaben ve Kuruma hitaben yazılan yazılarda iddialarla ilgili olarak; “ihale dosyası ile birlikte isteklilere sunulan proje diye ifade edilen teknik veriler; İhale mahalli olan Pendik Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası (Pendik, Tuzla İlçeleri İdari sınırları ve köyleri ) ne ait halihazır fotogrametrik atıksu altlıklı paftalardır. Hiçbir şekilde kesin veya uygulama projesi olmayıp, mevcut altyapı röleve (as built) projeleridir. Bu paftaların içeriği ihale mahallinin topografik ve halihazır imar durumu ile birlikte mevcut İSKİ altyapılarından oluşmaktadır Metraj cetvelinde belirtilen yeni yapılacak her türlü altyapı imalatı (içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu), mevcut hatlardaki çap, eğim, doğrultu vb. teknik değişiklikler İSKİ Plan Proje Daire Başkanlığınca onaylanacak uygulama projeleri doğrultusunda yapılacaktır. Yenileme, rehabilitasyon ve onarım imalatları aynı proje kriterleri esas alınarak yapıldığı için, bölgedeki işletme problemleri neticesinde ortaya çıktıkça kontrol teşkilatı tespiti ve Makam Onayı ile imalatlar yapılacaktır. Yeni döşenecek İçmesuyu hatlarının mahal listesi ihale dosyasının   ilgili   bölümünde  mevcut olup  İçmesuyuna  ait  paftalar  yukarıda  atıksuda bahsedilen paftalardır.

 

Mahal listeleri PENDİK ve BAKIRKÖY Şube Müdürlüğü’nün görev alanındaki kümülatif bilgileridir. Metraj bilgileri ise mahal listeleri içinden alınmış değerlerdir. Birinci maddede bahsedildiği gibi teklife esas bilgi için metraj bilgisi yeterlidir zira bu bilgiler mahal listesi proje bilgilerinden alınmış bilgilerdir. İçmesuyu döşenecek sokaklar ve bu sokakların yapım güçlüğü (Zemin, trafik, nakliye vs.) kanal şebekesi içinde geçerlidir. Bu yüzden İdaremiz bu pozları tarif ederken yapım esnasında farklı bölgeler için zemin, altyapı, trafik, nakliye vb. güçlükleri nazarı itibarı alarak bir metre tül su, kanal ve yağmursuyu borularının imalatı için paçal olarak birim fiyat tarifi yapmıştır.

 

Dosyadaki verilere göre bilinen boru çaplanna göre metraj bilgisi teklife esas bilgi olacağından ve çaplara göre tranşe genişliği bilindiğinden zeminin durumu ise iksalı ve iksasız kazılarda Birim fiyat tarifleri paçal olarak tarif edilmiştir. Teklif dosyası hazırlanırken mahal listeleri ile bilgi verme imkânı yoktur. Çünkü tarif edilen iş dağınık ve müteferriktir. Aslolan metraj bilgilerinin ihale dosyası içinde bulunmasıdır. Ayrıca ilerde vuku bulabilecek arıza, onarım, bakım ve fevkalade şartlar meydana geldiğinde veya keşif artışı gündeme geldiğinde mahal listelerindeki sokak ve caddelerde çalışma yapılabileceğini belirtmek içindir. Bu mevzuda mahal bilgileri ile metraj verileri motomot uyumlu olmayıp bu şekilde olmasının imkanı da yoktur. Teklif hazırlanırken mahal listesi bilgileriyle değil, metraj ve birim fiyatlarla teklif hazırlanacaktır.” Açıklamaları yer almıştır.

 

İdarece yapılan açıklamalarda tereddüde yer bırakmayacak şekilde şikayet konusu ihalede herhangi bir proje olmadığı açıktır. Yeni yapım işlerinin, onarım ve hizmet kalemleriyle birlikte yer aldığı ihalede, onarım ve hizmet kalemleri röleve projelere dayanılarak gerçekleştirilebilirse de, onarım işlerinden uygulama projesi yapılabilecek kısımlar için uygulama projelerinin hazırlanması ve en azından yeni döşenecek hatlarda kesin proje zorunluluğu mevzuatın yukarıda aktarılan hükümleri gereğidir. Onarım yapılacak hatlarda ise mahal listeleri ile metraj listelerinin tutarlı olmadığı idarece de kabul edilmektedir.

 

Bu durumda isteklilere verilen bilgilerin teklif vermeyi sağlayacak netlikte olmadığı, anlaşılmıştır.

 

İhale işlemlerinin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendine aykırı olarak gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 4 üncü ve 7 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamede “7.4-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:      

Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğde yer alan A/V grubu işler ve bu gruba ait işlerin bakım ve onarımı işleri benzer işler kabul edilecektir.

7,5- İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat

Mühendisliği´dir.


Madde 63- iş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek gerçek kişiler birim fiyat teklif cetvelindeki D. içmesuyu. Atıksu ve Yağmurcuyu Şebeke Yapım, Bakım ve Onarım işleri (Klasik İşler) kısmına teklif verebilirler. İlgili kısım dışında teklif verenler değerlendirme dışı bırakılacaktır.”


 

Madde 58- Konsorsiyum olması halinde:

58.1- işin uzmanlık gerektiren kısımları;

a) içmesuyu ve kanal şebeke hatlarında yüksek vakumlu kombinelerle temizleme ve CCTV ile görüntüleme işleri,

b) Mevcut içmesuyu ve kanal şebeke hatlarında kazısız teknoloji ile rehabilitasyon(iyileştirme) işleri,

c) Kazısız boru döşeme tekniği ite yeni içmesuyu ve kanal şebeke hattı yapımı,

d) Klasik yöntemle yeni içmesuyu , kanal ve yağmursuyu şebeke hattı yapımıdır.

 

58.2 Bu işlere ait benzer işler;

a) Atıksu yağmursuyu veya içmesuyu hatlarında yüksek vakumlu kombine araçları ile temizleme ve Kamera cihazı monte edilmiş araçlarla (CCTV) yöntemi ile görüntü alma işleri,

b) Mevcut atıksu,  yağmursuyu  veya içmesuyu şebeke hatlarında kazısız teknoloji ile rehabilitasyon (iyileştirme) işleri {kaplama metodu veya patlatma metodu ile),

c) Yönlendirilmiş kazısız boru döşeme tekniği veya füze metodu ile yapılan işlerdir.

d) Yapım işlerinde iş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer işlere Dair Tebliğde yer alan AA/ grubu işler ve atıksu veya yağmursuyu kolektörleridir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

   4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (h) bendinde “Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetinden sonra geçen her yıl için altmış milyar Türk Lirası (yüzüçbin beşyüzotuzaltı Yeni Türk Lirası)  olarak hesaplanmak üzere dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamındaki mesleki ve teknik yeterlilik şartı ilgilinin işe başladığı yıl için aranmaz.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendinde “Hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağının ilan ve ihale dokümanında belirtilmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almıştır.

 

İhaleye ait ilanda “4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/V grubu işler ve bu gruba ait işlerin bakım ve onarımı benzer iş olarak kabul edilecektir.ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir.


11.2 Bu işlere ait Benzer işler a) Atıksu, yağmursuyu veya içmesuyu hatlarında yüksek vakumlu kombine araçları ile temizleme ve kamera cihazı monte edilmiş araçlarla (CCTV) yöntemi ile görüntü alma işleri b) Mevcut atıksu, yağmursuyu veya içmesuyu şebeke hatlarında kazısız teknoloji ile rehabilitasyon (iyileştirme) işleri (kaplama metodu veya patlatma metodu ile) c) Yönlendirilmiş kazısız boru döşeme tekniği veya füze metodu ile yapılan işlerdir.

 

Diğer Hususlar:


 2- İhaleye konsorsiyum oluşturmadan katılacak isteklilerin ilanın 4.4 Maddesinde belirtilen iş deneyim belgesi yanında 11.2 Maddesinde belirtilen "benzer işlere ait iş deneyim belgelerini de sunmaları gerekmektedir.” hususları yer almıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 24 üncü maddesinde “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez.” hükmü  yer almaktadır.

 

Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde İş deneyim belgesi “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme  belgesi ve iş yönetme belgesi” olarak tanımlanmış ve “İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi ve Verilmesi”ni düzenleyen Yönetmeliğin Altıncı Bölümünün çeşitli maddelerinde iş deneyim belgelerinin “tek sözleşmeye” dayalı olarak verileceği belirlenmiştir.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de “İhale konusu işin Benzer İş Grupları Listesinde bulunan hiçbir gruba dahil olmadığı ya da edilemediğinin tespiti halinde ise, bu husus bir tutanağa bağlanacak, benzer iş belirlemesi işin niteliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır.” düzenlemesi yer almıştır.

 

İdarece işe ait idari şartnamede “inşaat mühendisliği” ihale konusu iş veya benzer işe denk olarak belirlenmiştir. Ancak idarece Kanunun belirlediği takdir yetkisinin dışında bir şart oluşturularak, sadece “Atıksu ve Yağmurcuyu Şebeke Yapım, Bakım ve Onarım işleri (Klasik İşler) kısmı”na teklif verebilecekleri düzenlenmiştir. İdari şartnamede benzer işlere ilişkin inşaat mühendisleri ile ilgili yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu ve şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

İdarece anılan Tebliğ hükümlerine uygun olarak “A/V grubu işler ve bu gruba ait işlerin bakım ve onarımı” benzer iş olarak idari şartnamede belirlenmiş ancak, bu iş deneyiminin yanında mevzuata aykırı olarak işin uzmanlık kısımlarına ilişkin olarak ayrı bir iş deneyim belgesi istenmiştir.

 

Mevzuat hükümlerine göre idarece tek bir iş deneyim belgesi istenmesi gerekirken, Konsorsiyumlardan ve diplomalarını sunacak inşaat mühendislerinden idari şartname ile konsorsiyum oluşturmadan katılacak isteklilerden ise ihale ilanı ile ilave iş deneyim belgeleri istenildiği anlaşıldığından şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca ilanda yer alıp, idari şartnamede yer almayan “konsorsiyum oluşturmadan katılacak isteklilere” ilişkin düzenlemenin Kanun’un 24 üncü maddesine ve 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden  rekabet ilkesine de aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Yapı Denetim Görevlileri´nin Denetim Faaliyetleri İle İlgili Araç İhtiyaçları” başlıklı 65 inci maddesinde “İhale konusu işin denetiminde kullanılmak üzere yüklenici tarafından yer tesliminin yapılmasından itibaren geçici kabul yapılıncaya kadar yapılacak işlerin kontrollükçe denetlenmesine yönelik kontrol mühendisinin ihtiyacı olan 3 adet binek aracı idareye verecektir. Bu araçların her türlü giderleri yüklenici tarafından karşılanacak, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

İdarece şikayetçiye verilen yazılı cevapta, “İdari şartnamenin 65. maddesindeki 3 adet binek aracı verilen iş emirlerinin uygulama alanında gerekli olan denetleme amaçlıdır. Bu araçlara yüklenicinin kontrol elamanı da binmekte ve ortak karar verilmektedir, Zira gelen arıza ve onarımla ilgili ihbar iş emrine yazılırken teoriktir. Uygulamada ise asılsız veya farklı olabilir. Örnek verilirse kanal akmıyor veya tıkanık denildiğinde; yazılacak iş emri rabıt (konut bağlantıları) tıkanıklığı mı, kanal borusu tıkanıklığı mı sorusu inceleme yerinde belli olmaktadır. Bu araçlar Yüklenici ile beraber ortak kullanılmaktadır. Şebekelerde ihalenin bütününe bakıldığında Yapım ve Hizmet birbirinin içine girmiş durumdadır. Şikâyetçi firmanın araç talebi yüzünden işin maliyetini artırdığı tezi geçerli olamaz. Çünkü; Bakım, onarım, yenileme ve rehabilitasyon işleri dağınık işlerdir. Yüklenici işin kontrollüğü için araç bulunduracağına göre kendi maliyet artışını nasıl izah edecektir. Firma dağınık haldeki isler için kendi kontrolünü nasıl yapacaktır. İdare kontrol teşkilatı için kullanılacak araçlara bedel ödemediğine göre maliyet artışı söz konusu değildir.” açıklaması yer almıştır.

 

İdare açıklamasında binek araçlarını denetlemede kullanmak üzere istediğini beyan etmektedir.

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 15. maddesinde sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işlerinin, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetileceği ve gerçekleştirileceği, 17. maddesinde de yüklenicinin, yapı denetim görevlisinin işlerle ilgili her türlü çalışmaları ve gerektiğinde yatıp kalkmaları için, sözleşmesinde belirlenen şartlar altında uygun yerler, bina ve/veya barakalar hazırlayıp bedelsiz olarak idareye teslim etmek zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan hükümlerde yükleniciye yapı denetim görevlilerinin işlerle ilgili her türlü çalışmaları yapmaları ve gerektiğinde yatıp kalkmaları için bedelsiz olarak bina ve/veya baraka hazırlama yükümlülüğü getirilmekle birlikte, araç temin etme yükümlülüğü getirilmemektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında, “idareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; ... ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını teminen, yapı denetim görevlilerinin denetim faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu binek araçlarının iş bazında ayrı ayrı temin edilmesinin kaynak israfına yol açacağı hallerde, idarenin yıllık bazda gerçekleştireceği faaliyetlerin bütününü dikkate alarak benzer tüm ihtiyaçlarını hizmet alımı yoluyla karşılaması esastır. Ancak, söz konusu hizmet alımının ihale konusu yapım işi ile birlikte aynı ihaleden karşılanmasında kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından fayda görülen hallerde, söz konusu ihtiyacın ilgili yapım ihalesi kapsamında karşılanmasında, ihale dokümanında asgari sayı ve niteliklerde binek aracı istenmesi, araçların akaryakıt, kasko, sigorta, bakım onarım vb. masrafların  yüklenici tarafından karşılanacağının belirtilmesi, ve bu masraflar için yapım işinin koşullarına uygun olarak dönemsel azami limitler öngörülmesi halinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuru konusu ihalede denetleme amaçlı olarak yapım işi kapsamında 3 adet binek aracı istenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece şikayet başvurusuna verilen cevapta bu iddia ile ilgili olarak; ”…Yapım işi hizmet işine göre ağırlık kazandığından ihaleler yapım şeklinde çıkmaktadır.” denilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinde hizmet ve yapım işleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

 

Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

 

Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

 

Ancak Kamu İhale Genel Tebliğinde hizmet tanımı içinde bulunan bakım ve onarımların mahiyetine yönelik olarak “4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde büyük onarım yapım tanımı içinde, bakım ve onarım ise hizmet tanımı içinde sayılmıştır. Bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı, küçük onarımlar da dahil olmak üzere yapıma ilişkin onarımların ise yapım işi olarak ihale edilmesi gerekmektedir.” açıklaması getirilmiştir.

 

Dolayısıyla makine ve ekipman bakım ve onarımı dışındaki büyük veya küçük tüm bakım ve onarımlar yapım işi olarak değerlendirilmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle işin bünyesindeki, “A) İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Şebeke Hatlarında CCTV İle Görüntüleme Ve Temizlik İşleri” anılan tanımlardan hareketle tümüyle hizmet niteliğinde bir iş olmakla birlikte, “B) Mevcut İçmesuyu, Atıksu Ve Yağmursuyu Şebeke Hatlarında Kazısız Teknoloji İle Rehabilitasyon İşleri”nin mevcut hatların restorasyonu (yenilenmesi) kapsamında bir yapım işi olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Ancak yukarıda ifade edilen 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan hizmet ve yapım tanımları ile ihale konusu işin niteliği ve yaklaşık maliyeti birlikte değerlendirildiğinde, işin tamamında hizmet niteliğinde değerlendirilebilecek işlerin yaklaşık maliyet içerisindeki oranı düşük olduğundan yapım işi olarak ihaleye çıkılmasında mevzuat aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.   

 

Ancak hizmet ve yapım nitelikli işlerin birlikte ihale edilebilmesi için aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunması gerekmektedir. Şikayete konu ihalede mevcut hatların rehabilitasyonu, bakım ve onarımı ile temizliğinin yapılması işleri ile yeni hat yapılması işlerinde bir proje bütünlüğünden söz edilemeyeceğinden, ihale kapsamındaki A, B, C, D bölümlerindeki işlerin birlikte ihale edilmesinde mevzuata uyarlık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Yapı Proje Merkezi A.Ş. + Van Vulven B.V. + Carl Rossaro GmbH &Co.KG Konsorsiyumu’u “konsorsiyum beyannamesi”nde en çok hisseye sahip olan ortağın koordinatör ortak olarak tespit edilmediği gerekçesiyle 26.02.2007 tarihli komisyon toplantı tutanağı ile değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İdari şartnamede konsorsiyumlara ilişkin olarak “18.5-Konsorsiyumda koordinatör ortak en çok hisseye sahip olan ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları konsorsiyum antlaşmasında (Konsorsiyum beyannamesi) ve konsorsiyum sözleşmesinde gösterilir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Tip İdari Şartnamenin 18 inci maddesinin dipnotunda “Ayrıca; idareler, konsorsiyumların ihaleye katılabilmelerini öngördükleri durumlarda, konsorsiyumlara ilişkin olarak ihaleye katılım için istenen belgeler ile yeterlik kriterlerine ve yeterlik değerlendirmesine ilişkin hususları ve 4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince idari şartnamede belirtilmesi zorunlu olan hususlardan konsorsiyumlarla ilgili olanları, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uygun olarak, bu Şartnamenin ilgili maddelerinde düzenleyecektir.” düzenlemesi,

 

17.5 maddesinde ise “İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Tip idari şartnamede en çok hisseye sahip olma zorunluluğu iş ortaklıklarında pilot ortak için getirilmişken, konsorsiyumlara ilişkin olarak böyle bir düzenleme yer almamaktadır. Tip idari şartnamede yer almayan ve idarelerin takdirinde olmayan bir konuda yeni bir kriter oluşturan konsorsiyumlara ilişkin olarak ihale konusu işe ait idari şartnamede yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul