En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1537
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :9
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1537
Şikayetçi:
 Bilge Mühendislik İnşaat Tic. Ltd. Şti., Nişantaşı Mah. Sadabat Sok. Bilge Apt. No: 13/B Selçuklu / KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü,Çifte Merdiven Mah. Vali İzzetbey Cad. No: 25 Karatay / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.04.2007 / 12180
Başvuruya konu ihale:
 2007/25124 İhale Kayıt Numaralı “Mesleki Eğitim Fakültesi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.05.2007 tarih ve 06.03.03.0157/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce 05.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mesleki Eğitim Fakültesi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Bilge Mühendislik İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin 20.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.04.2007 tarih ve 12180 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İhaleye ait İdari Şartnamede, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III Grubu işlerin benzer iş olduğunun belirtildiği,

 

Kart Ltd. Şti.’ nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına girmediği, söz konusu iş deneyim belgesinin Kamu İhale Kurulunun 03.07.2006 tarih ve 2006/UY.Z-1580 sayılı kararına da konu olduğu,

 

Ayrıca, idarenin en avantajlı teklifin en düşük teklif olduğu düşüncesiyle hareket ettiği, ancak işin gereği gibi yapılmasını sağlayacak teklifin en avantajlı teklif olarak kabul edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan B/III Grubu işler değerlendirilecektir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Kart İnşaat Dekorasyon Ltd. Şti.’ nin inceleme konusu ihalede  sunmuş olduğu;

 

-Meram Belediye Başkanlığınca düzenlenen 31.05.2006 tarih ve 1455 sayılı iş deneyim belgesinde;

 

İşin adı: “Kızılay Derneği Konya Şubesi Sağlık Merkezi İkmal İnşaatı” olarak,

 

Uygulanan yapı tekniği: “Betonarme Karkası Biten Binanın Kalan İnce İşleri” olarak,

 

-Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünce düzenlenen 13.12.2006 tarih ve 1185 sayılı iş deneyim belgesinde de;

 

İşin adı: “Tadilat ve Onarım işi” olarak,

 

Uygulanan yapı tekniği: “Tadilat ve Onarım” olarak belirtilmiştir.

 

Bu meyanda, benzer iş olarak değerlendirilecek işlerin “B/III Grubu işler” olduğu belirtilen ve yine Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından daha önce yapılmış bir başka ihale olan 2006/7173 İhale Kayıt Numaralı “Eğitim Fakültesi Derslik İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan Kamu İhale Kurulunun 03.07.2006 tarih ve 2006/UY.Z-1580 sayılı kararında da; “Kart İnşaat Dekorasyon Ltd. Şti. tarafından sunulan Meram Belediye Başkanlığınca düzenlenen 31.05.2006 tarih ve 1455 sayılı iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uymadığı ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği” belirtilmiştir.

 

Bu açıklamalara bağlı olarak, inceleme konusu ihalede de benzer iş olarak değerlendirilecek işlerin “B/III Grubu işler” olduğu dikkate alındığında, Kart İnşaat Dekorasyon Ltd. Şti. tarafından sunulan ve Kamu İhale Kurulunun 03.07.2006 tarih ve 2006/UY.Z-1580 sayılı kararına konu olan Meram Belediye Başkanlığınca düzenlenen 31.05.2006 tarih ve 1455 sayılı iş deneyim belgesi ile Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünce düzenlenen 13.12.2006 tarih ve 1185 sayılı iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uymadığı anlaşıldığından, Kart İnşaat Dekorasyon Ltd. Şti.’ nin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde; “…İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 7.1.d maddesinde; “Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” istenilmiş olup, isteklilere ihale dokümanı ekinde KİK027.0/Y standart formu verilmiştir.

 

Açık ihale usulü ile ihale edilen incelemeye konu ihalede, Komyapı A. Ş. ile Teraş Terzioğulları A. Ş.’ nin sunmuş oldukları, KİK027.0/Y standart formunun 2 nci paragrafında yer alması gereken “…ihale tarihi itibariyle…” ifadesine yer verilmediği tespit edilmiştir.

 

Anılan isteklilerin bu gerekçe ile  değerlendirme dışı bırakılmaları gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul