• Karar No: 2007/UY.Z-1538
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :10
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1538
Şikayetçi:
 Mehmet ÇUVALCI-Alemdar Müh. İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 80/5 Maltepe-Merkez / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Liman Yapım Dairesi Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı Sitesi D Blok 06510 Emek/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11368
Başvuruya konu ihale:
 2006/161079 İhale Kayıt Numaralı “Perşembe Menderesönü Balıkçı Barınağı İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 06.02.86.0170/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Liman Yapım Dairesi Başkanlığı’nca 14.12.2006 tarihinde ile yapılan “Perşembe Menderesönü Balıkçı Barınağı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Mehmet ÇUVALCI-Alemdar Müh. İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı’nın 06.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.04.2007 tarih ve 11368 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif ekinde idareye sunulan analizlerin yanlış olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldıkları ancak 23.404 pozuna ait analizin verildiği ancak bu poz Bayındırlık, Karayolları ve DLH birim fiyat tariflerinde yer almadığı için analizin detaylandırılmadığı, T.3.5.5.3.2 aydınlatma direği ve diğer elektrik aksamının tamamının proforma faturaya göre teklife yansıtıldığı, 04.152, 04.270, 03.504 numaralı rayiçlerin yer aldığı tüm pozlarda 2. sınıf kereste ve çivilerin stoklarında bulunması nedeniyle analizlerin gerekli malzemeye göre verilmesinin uygun görüldüğü, ekskavatörün tahkimat yaparken kuru zeminde çalıştığı ve su içinde kum çakıl serilmesinde çalışması farklı olacağı için farklı teklif verildiği, nakledilen malzemelerin niteliklerinin farklı olması nedeniyle nakliye analizlerindeki fiyatların farklı olduğu, nakliye analizlerinde 01.501 no’lu düz işçilik ücretinin nakliye analizlerinde 2,39 YTL olarak alındığı, idarenin ise A katsayısını düz işçilik olarak aldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

Sekiz isteklinin teklif vermiş olduğu incelenen ihalede;

 

1) Bülbüloğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. teklifinin;

 

- İdari şartnamenin 60 ncı madde düzenlemesi gereği teklif ekinde sunulan analizlerde yer alan işçilik ücretlerinin 23.12.2005 tarih ve 26032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunun 39 uncu maddesine istinaden asgari ücret tespit komisyonunca alınan 2005/1 sayılı kararında belirlenen ücretin altında olduğu,

 

- Analizlerde poz numaralarının olmadığı,

 

- 04.008/1 çimento rayicinin; bu rayicin girdiği bütün pozlarda aynı alınması gerekirken, ocak taşı ile 300 doz harçlı kargir inşaat ve ocak taşı ile 300 doz harçlı kargir inşaatı yapılması pozlarında 81,00YTL, (F) sınıf demirsiz beton (300 Doz), (B) sınıf B.A. betonu, (G) sınıf demirsiz beton, (H) sınıf demirsiz beton pozlarında 84,00 YTL olarak farklı alındığı gerekçeleriyle,

 

2) Başvuru sahibi Mehmet ÇUVALCI-Alemdar Müh. İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklifinin;

 

- İdari şartnamenin 60 ncı madde düzenlemesi gereği teklif ekinde sunulan analizlerde verilen 04.152, 04.270, 03,504 rayiçlerin girdikleri bütün pozlarda aynı olması gerekirken farklı alındığı, 04.152 çam kerestesi 2. sınıf rayicinin 21.001, 21.011/2, 21.021, 21.054 ve 21.059 pozlarında 421, 20YTL, 21.011 pozunda 200,00 YTL, 04.270 çiviler rayicinin 21.001, 21.011/2, 21.021, 21.054, 21.059 pozlarında 0,98 YTL, 21.011 pozunda 0,50 YTL, 03.504 ekskavatör rayicinin 08.106, 34.008, 34.009/1 ve 34.012 pozlarında 25,00 YTL 08.112, 15.151 pozlarında 30.00 YTL olduğu,

 

- Nakliye analizlerinde K katsayısının; çimento, demir, ocak artığı ve stabilize nakline ait analizlerde 75, taş nakline ait analizde 85, kum-çakıl nakline ait analizde 80 olmak üzere farklı alındığı,

 

- 01.501 poz nolu düz işçilik rayicinin girdiği bütün pozlarda aynı alınması gerekirken nakliye analizlerinde 1,10 YTL, diğer analizlerde 2,39 YTL olmak üzere farklı alındığı,

 

- Elektrik ve su tesisatı kısımları için proforma fatura ile teklif alındığı ve alınan tekliflere müteahhit karı ve genel giderler ile işçilik ücreti eklenmeden Birim Fiyat Teklif Cetveline yazıldığı,

 

- 726.101 ve 726.307 pozlarının Birim Fiyat Teklif Cetvelinde metre fiyatı istenilmesine rağmen analizlerde kg fiyatının yazıldığı, farklı birimlere ait herhangi bir açıklama ve hesabının olmadığı gerekçeleriyle,

 

3) Ak-İş İnş. Tic. Kol. Şti.’nin teklifinin; İdari şartnamenin 60 ncı madde düzenlemesi gereği teklif ekinde, fiyat analizlerine yer verilmediği gerekçesiyle;

 

4) Nurşah İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin;

 

- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütnamede "ihale tarihi itibariyle" ifadesine yer verilmediği,

 

- İdari şartnamenin 7.2.2 ve 7.3.2 maddeleri düzenlemeleri gereğince sunulan bilanço ve cirosunu gösteren gelir tablosunun serbest muhasebeci mali müşavirce yada vergi dairesince onaylı olması gerekirken onaylı olmadığı ve sunulan 2004 ve 2005 yıllarına ait gelir tablosunun son üç yılı kapsamadığı,

 

- İdari şartnamenin 60 ncı madde düzenlemesi gereği teklif ekinde sunulan analizlerde müteahhit karı ve genel giderlerin eklenmediği,

 

- 04.152 çam kerestesi 2. sınıf rayicinin 21.001, 21.011 pozlarında 185,00 YTL, 21.011/2 pozunda 400,00 YTL, 21.021, 21.054 ve 21.059 pozlarında 250,00 YTL, 04.256 profil demirler rayicinin 23.051 pozunda 0,92 YTL ve 0,50 YTL, 23.177 pozunda 0,80 YTL, 04.255 lamalar rayicinin 23.177 pozunda 0,81 YTL, 23.402 pozunda 1,00 YTL, 23.404 pozunda 0,50 YTL 01,018 sıcak demirci ustası rayicinin 23.404 pozunda 3,00 YTL, 23.406 pozunda 4,00 YTL, 23.407 pozunda 5,00 YTL, 03.511 traktör buldozer rayicinin 34.017 pozunda 3,00 YTL, 34.004, 34.008 ve 34.009/1 pozlarında 0,00 YTL olmak farklı bedeller verildiği,

 

- Elektrik ve su tesisatı fiyatlarına ait proforma fatura, analiz v.b. dokümanların olmadığı,

 

- 34.413/3 dubaya bindirilmiş klemşelle tarama yapılması ve 34.402 idarece verilen kamyon lastiği ile usturmaça yapılması pozlarının analizlerinin açılımının yapılmadığı,

 

5) Kınay İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin;

 

- İdari şartnamenin 60 ncı madde düzenlemesi gereği teklif ekinde, fiyat analizlerine yer verilmediği,

 

- İdari şartnamenin 7.3.2 madde düzenlemesi gereğince istenilen 2 adet anahtar teknik personel olarak öngörülen kişilerden birinin asgari 5 yıl deneyim şartını sağlamadığı gerekçeleriyle,

 

6) Şahinler İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin;

 

İdari şartnamenin 60 ncı madde düzenlemesi gereği teklif ekinde sunulan analizlerde yer alan isçilik ücretlerinin 23.12.2005 tarih ve 26032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunun 39 uncu maddesine istinaden Asgari ücret tespit komisyonunca alınan 2005/1 sayılı kararında belirlenen ücretin altında olduğu (01.501 düz işçi 1,88 YTL, 01.015 betoncu ustası 2,08 YTL, 01.013 duvarcı ustası 2,08 YTL, 01.503 çırak 1,88 YTL, 01.009 marangoz ustası 2,08 YTL, 01.017 dülger ustası 2,08 YTL, 01.018 sıcak demirci ustası 2,08 YTL, 01.019 soğuk demirci ustası 2,08 YTL) gerekçesiyle,

 

Değerlendirme dışı bırakılarak geçerli kabul edilen iki teklif ile yaklaşık maliyet dikkate alınarak 2.609.081,45 YTL tutarında sınır değer tespit edildiği ve bu değerin altında teklif veren Bülbüloglu İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nden 30.01.2007 tarih ve 1365 sayılı yazı ile teklifin bileşenlerine ilişkin olarak yazılı açıklama istenildiği, 01.02.2007 tarihinde idareye sunulan yazılı açıklamanın yeterli görüldüğü ve 08.02.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde, “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 20 nci maddesinde isteklilerin tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vermeleri gerektiği ifade edilen söz konusu ihalede; yukarıda ifade edilen Yönetmelik hükmü doğrultusunda sadece teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler istenilmesi gerekirken Yönetmelik hükmüne aykırı olarak ihale ilanının ve idari şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünün birinci maddesinin “Tekliflerin incelenmesi, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, isteklilerden tekliflerinin ekinde; teklif bedelini oluşturan iş kalemlerini ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizleri, gerçek piyasa fiyatlarını gösteren proforma fatura veya teklif mektuplarını, varsa avantajlı maliyet düşürücü unsuları, genel giderler, sözleşme giderleri ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin verilmesi zorunludur.” şeklindeki düzenlendiği ve başvuru sahibi Bülbüloğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş., Şahinler İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin teklif ekinde yer vermiş oldukları bu belgeler doğrultusunda inceleme yapılarak değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yapım işlerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili açıklamaların yapıldığı bölümde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.”

 

Düzenlemesi bulunmaktadır. Bununla birlikte, bazı idarelerin sadece Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca istenen ve isteklilerce teklifleri kapsamında sunulan belgelerin değerlendirilmesi yoluyla Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yaptıkları görülmüştür.

 

Yönetmeliğin 34 üncü maddesi uyarınca idarelerce istenen ve isteklilerce verilen bilgi ve belgeler, isteklilerin teklif fiyatlarını nasıl hesapladıkları konusunda ihale komisyonunun bilgi sahibi olmasını temin için ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanmak amacıyla istenmektedir. Bu belgeler Kanunun 38 inci maddesine göre isteklilerce ileri sürülebilecek avantajlara ilişkin açıklamaların tamamını karşılamadığından, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklif sorgulamalarını, sadece bu belgeleri kullanarak gerçekleştirmeleri, anılan maddenin uygulandığı anlamına gelmeyecek ve bu maddeye aykırı olacaktır. Bu nedenle, Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre bilgi ve belge istendiği durumlarda da ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu kapsamda istekliler tarafından yapılan açıklamaların değerlendirilmesi gerekmektedir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Söz konusu açıklama ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında istenilen belgelere teklifinde yer veren isteklilere ait tekliflerin aşırı düşük bulunması halinde tek başına kullanılamayacağı ortaya konulmuştur. Bu çerçevede bir yapım işinin ihalesinde; ihale komisyonunun, ihale dokümanında yer verilen ihaleye katılmak için gereken belgeler ile bu belgelere ilişkin olarak asgari yeterlik kriterlerini sağlayan geçerli teklifleri dikkate alarak aşırı düşük teklif sınır değeri tespit etmesi ve bu değerin altında kalan teklifleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 nci maddesi ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde belirtilen usûle göre aşırı düşük sorgulaması yaparak ihaleyi karara bağlaması gerekmektedir.

 

İdare tarafından 4734 sayılı Kanunun 38 inci ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde belirtilen usûle göre aşırı düşük sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırması işleminin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle başvuru sahibi dahil en düşük teklifi veren Bülbüloğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. ve Şahinler İnş. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

   4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimarların, yapım ihalelerine mezuniyet belgelerini sunarak katılabilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hususa ilişkin olarak da Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin c bendinde “Kendi meslekleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmeleri şartıyla iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini sunan mühendis ve mimarların, aldıkları akademik eğitime göre ehliyetli oldukları görev alanı ile sınırlı yapım işlerinin ihalelerinde, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar dikkate alınır ve bu kişilerden mezuniyet belgelerinin değerlendirmeye alınmasını talep etmeleri halinde Kanunun 10 uncu maddesindeki iş deneyimine ilişkin mesleki ve teknik yeterlik şartı aranmaz. Denetim veya yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis veya mimar isteklilerin mezuniyetlerine binaen ihaleye girmesinde bunların gerçek kişi olmaları şartı aranır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde, ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %100 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilen ve 7.5. maddesinde ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümünün “İnşaat Mühendisliği” olduğu belirtilen inceleme konusu ihalede; başvuru sahibi Mehmet ÇUVALCI-Alemdar Müh. İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının (%51 Mehmet ÇUVALCI - %49 Alemdar Müh. İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı beyannamesi) iş deneyim belgesine ilişkin olarak teklifinde; pilot ortağı Mehmet ÇUVALCI adına, inşaat yüksek mühendisliği diploması, özel ortak adına Samsun Ulaştırma Bölge Müdürlüğü tarafından Alemdar Müh. İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. (%99, Mehmet ÇUVALCI (%1) iş ortaklığı adına düzenlenmiş 27.10.2005 sözleşme tarihli, 244.599,85 YTL sözleşme bedeli ve belge tutarlı “Fatsa-Yalıköy Barınma Yeri Onarımı” işine ait 06.01.2006 tarih ve 85 sayılı iş bitirme belgesini sunduğu ve idarece uygun görüldüğü tespit edilmiştir.

 

Ancak sunulan iş bitirme belgesinden, belgeye konu işi gerçekleştiren iş ortaklığının isim ve unvanlarının incelenen ihaleye teklif veren başvuru sahibi iş ortaklığı ile aynı olduğu, bu bilgilerin teyit işlemlerinin belgeyi düzenleyen idareden araştırılması gerektiği, belgeye konu hizmeti yerine getiren iş ortaklığının bu ihaleye teklif veren iş ortaklığı ile aynı olması halinde pilot ortak Mehmet ÇUVALCI’nın daha önce iş bitirme belgesine sahip olması nedeniyle incelenen ihaleye mezuniyet belgesini sunarak mevzuat ve Danıştay Onüçüncü Dairesinin 11.10.2006 gün ve E:2006/2125, K:2006/3910 sayılı kararı çerçevesinde teklif veremeyeceğinden ihale komisyonu tarafından öncelikle bu hususun iş bitirme belgesini düzenleyen idareden araştırılması ve Mehmet ÇUVALCI’nın aynı kişi olması halinde anılan kişinin mezuniyet belgesinin iş deneyim belgesi olarak kabul edilmemesi, sunulan iş bitirme belgesindeki ortaklık oranı dikkate alınarak belge tutarının tespit edilmesi ve idari şartnamenin 7.3.1 maddesi düzenlemesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı madde düzenlemeleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan; ihaleye katılımda yeterlik kriterleri olarak İdari şartnamenin 7.3.2 maddesi düzenlemesi ile iki adet anahtar teknik personel (İnşaat Mühendisi) öngörülen sözkonusu ihalede, ihale komisyonu tarafından geçerli teklif sahibi isteklilerin öngörmüş oldukları anahtar teknik personellerin, ihale tarihi itibarıyla ile halen istekli bünyesinde çalışıyor olma şartını sağlayıp sağlamadığı hususun ilgili SSK müdürlüklerinden sorgulaması yapıldıktan sonra ihalenin karara bağlanması gerektiği anlaşılmıştır.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul