• Karar No: 2007/UY.Z-1540
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :12
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1540
Şikayetçi:
 Erhan ÖZHAN, İnş. Müh. Müth., Nailbey Mahallesi Yenice Sokak Erzen Apt.2 Kat.2 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü Asfalt Başmühendisliği Osman Kavuncu Cad. 38060 Melikgazi / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.04.2007 / 10794
Başvuruya konu ihale:
 2007/10605 İhale Kayıt Numaralı “Kızılcaköy Taş Ocağından Konkasörle Kırılmış Temel Malzemesi ve Asfalt Mıcırı Temini (Yıkanması) ve Yol Boyu Depolarına Nakli” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.04.2007 tarih ve 06.02.72.0169/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü Asfalt Başmühendisliği’nce 02.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kızılcaköy Taş Ocağından Konkasörle Kırılmış Temel Malzemesi ve Asfalt Mıcırı Temini (Yıkanması) ve Yol Boyu Depolarına Nakli” yapım işi ihalesine ilişkin olarak Erhan Özhan / İnş. Müh. Müth.’nin 11.04.2007 tarih ve 10794 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin alınmasından sonraki ihale işlemlerinin yapılan tespitler doğrultusunda ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yeniden geçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde kalan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin ihale dokümanında öngörülen benzer iş kapsamında değerlendirilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 2. maddesinde ihale konusu işin adı ”Kızılcaköy taş ocağından konkasörle kırılmış temel malzemesi ve asfalt mıcırı temini (yıkanması) ve yol boyu depolarına nakli yapım işi”, miktarı ve türü “31500 m3 asfalt mıcırı, 74800 m3 temel malzemesi temini”, yapılacağı yer “Çerikli – Sekilli, Çiçekdağı – Akçakent – Kırıkkale il sınırı, Akçakent – Kırşehir – Mucur, Kırşehir – Bozkır, Kaman – Kırşehir – Savcılı, Bayramözü yolları” olarak belirtilmiştir. Ayrıca, teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde, mıcır ve temel malzemesi temini, mıcırın yıkanması, malzemelerin nakli ile yükleme ve boşaltma kalemlerinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 7.3.1. maddesinde, teklif edilen bedelin %60’ı oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenmiş, 7.4. maddesinde de “29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde A-XIV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir (Taş ocağında agrega temini ve nakil işleri)” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’in ekinde yer alan benzer iş grupları listesinin “XIV.Grup: Temel ve Alt Temel Malzeme Temini İşleri” başlığı altında;

“1. Ariyet ocağından, yarma ve yan ariyetten malzeme temini/temini ve nakli işleri

2. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler” bulunmaktadır.

 

İhale üzerinde kalan Ünal Yapı İnş. Ltd. Şti. tarafından teklif kapsamında sunulan 18/2/2004 tarihli iş bitirme belgesinin, inceleme konusu ihaleyi yapan Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğü tarafından “Kırşehir – Kaman Ayrımı 4. Bölge Hududu Yolu 3 Kesim” yapım işinde “29+500 – 38+500 km’ler arası toprak tesviye ve üst yapı işleri” ile ilgili olarak düzenlendiği, sözleşmenin 10/7/2003 tarihinde 591.720.000.000 TL toplam bedel üzerinde imzalandığı, 18/10/2003 tarihinde geçici kabulün yapıldığı ve belge tutarının 579.105.668.784 TL olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine oluşturulan inceleme komisyonu kararının ve idarenin nihai kararının ekinde yer alan, söz konusu iş bitirme belgesine ait 18/10/2003 tarihine kadar yapılan işlere ilişkin son hakediş icmali ve iç sayfasından; deneyimi tevsik edilen yapım işi kapsamında her cins ve klastaki zeminde yarma ve yan ariyet kazısı yapılması, kullanılması ve nakli ile her cins ve klastaki zeminde ariyet kazısı yapılması, kullanılması ve nakli ile tüvenan alttemel malzemesi temini ve nakli işlerinin bulunduğu görülmektedir.

 

Dolayısıyla ihale üzerinde kalan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin idarece yapılan benzer iş düzenlemesi kapsamında olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin şikayeti uygun bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale işlem dosyasında yapılan inceleme sonucunda, ihalede en düşük teklifi veren Ünal Yapı İnş. Ltd. Şti.’nden teklif fiyatının bileşenleri hakkında açıklama istendiği ancak, aşırı düşük teklif fiyatı sınır değerinden daha düşük fiyat teklif eden ve belgeleri ihale komisyonunca uygun görülen diğer isteklilerden teklif fiyatlarının bileşenleri hakkında açıklama talep edildiğine dair her hangi bir belge bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 38. maddesinde,

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir”,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi ile ilgili bölümünde,

“... ihale komisyonu; bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra;

a) Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder.

b) Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur.

c) Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil) tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır.

 

Hükümleri yer almaktadır.

 

Dolayısıyla, sınır değer altında teklif fiyat veren geçerli teklif sahibi tüm isteklilerden aşırı düşük teklif fiyatları hakkında açıklama talep edilmemesi, 4734 sayılı Kanunun ve Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer verilen hükümlerine aykırıdır.

 

Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği  ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul