• Karar No: 2007/UY.Z-1592
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :90
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1592
Şikayetçi:
 Çelikoğlu İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Kubilay Sokak No:30/6 Maltepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Etlik Cad. No:10 Dışkapı/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.05.2007 / 13012
Başvuruya konu ihale:
 2006/196460 İKN|li “Altındağ Karapürçek İ.Ö.O. 32 Derslikli Bina İnşaatı Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 06.0325.0085/2007-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Altındağ Karapürçek İ.Ö.O. 32 Derslikli Bina İnşaatı Yapım İşi”  ihalesine ilişkin olarak Çelikoğlu İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin 03.05.2007 tarih ve 13012 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun reddine,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13.02.2007 tarihinde ihale edilen “Altındağ Karapürçek İ.Ö.O. 32 Derslikli Bina Yapım İşi” ihalesine firmalarının en düşük teklifi veren firma olduğu, söz konusu işe ilişkin idari şartnamenin 36.1 inci maddesinde tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük teklif olacağının belirtildiği, idarenin 26.02.2007 tarih ve 4029 sayılı yazısı ile tekliflerinin detayına ilişkin açıklamaların istendiği, 06.03.2007 tarihli yazı ekinde istenen bilgilerin idareye sunulduğu, ancak sunulan bilgilerin idarece kabul edilmediği ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,  idare tarafından firmalarının tekliflerinin detayına ilişkin olarak sundukları belgelerde makine ve elektrik tesisatına ait alt metrajların ve analizlerin yer almadığının belirtildiği, oysa makine ve elektrik imalatlarına dair doğrudan teklif alındığı, inşaat işlerine ait keşif özetindeki pozlar arasında 12 kalem imalatın metraj,analiz ve fiyatlandırmalarının bulunmadığının ifade edildiği, ancak söz konusu ihalenin anahtar teslimi götürü bedel teklif üzerinden ihale edildiği, sunulan açıklamalarda sayılan imalatların diğer bazı kalemler arasında yer aldığının görüleceği, idarece sunulan açıklamalarda dış cephe boyası olarak 25.034/1 akrilik esaslı kalın cephe boyası yerine tekliflerinde silikon esaslı dış cephe boyasının teklif edildiğinin belirtildiği, bu pozun sehven yapılan bir hata olduğu, ancak silikon esaslı boyanın daha iyi ve pahalı olduğu, idarece imalatlara ait TSE,ISO ve CE belgelerin sunulmadığının ifade edildiği, ancak imalat esnasında standartlara uyman hiçbir malzemenin kullanılmayacağı, ISO belgesinin teklifleri kapsamında sunulduğu, proforma faturaların opsiyon tarihlerinin makul bir süre için verilmiş olduğu, hazır beton için alınan 70,78 YTL/m3 fiyatın betonun malzeme fiyatı olduğu, 2,50 YTL./m3 fiyatın ise mastarlama işçiliğine ait olduğu iddia edilmekte, itirazen şikayet başvurusu hakkında gerekli incelemenin yapılarak karar verilmesi talep edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 09.04.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 30.04.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun reddine,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul