• Karar No: 2007/UY.Z-1593
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :85
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1593
Şikayetçi:
 Kırtur Turz. İnş. Taah. Elektr. San. ve Tic. Ltd. Şti, Bankalar Okçumusa Cad. Eralko Han Nu: 65/2 80020 Karaköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı,Kavaklar Cad. Nu:3 Adapazarı/SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.05.2007 / 12951
Başvuruya konu ihale:
 2007/22659 İhale Kayıt Numaralı “TZDK Kentsel Parkı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2007 tarih ve 06.03.22.0019/2007-35 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 26.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “TZDK Kentsel Parkı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kırtur Turz. İnş. Taah. Elektr. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 03.05.2007 tarih ve 12951 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan karara karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhalenin birinci oturumunda sadece isteklilerin teklif fiyatlarının açıklandığı, belgelerin olup olmadığı kontrol edilmeksizin ve tutanak tutulmaksızın birinci oturumun kapatılmasının 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu, ayrıca ihalenin belge eksikliği olan bir firma üzerine bırakıldığı,

 

2) Yapmış oldukları şikayet başvurusunda yukarıda arz edilen hususa değinilmeden 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine atıf yapılarak “ivedilik ve kamu yararı” gerekçesiyle ihale sürecine devam kararı alınmasının hukuka aykırı olduğu

 

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin 30.04.2007 tarihli başvuru dilekçesinin incelenmesi neticesinde; başvuru sahibi tarafından 13.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan şikayet başvurusu hakkında idarece bir cevap verilmeden 19.04.2007 tarih ve 1462 sayılı yazı ile, ihale sürecine devam edilmesi konusunda ivedilik ve kamu yararı kararının alındığı ve anılan kararın başvuru sahibi tarafından 25.04.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, ivedilik ve kamu yararı kararının incelenmesi talebi için 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin son fıkrasında yer alan İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” yönündeki hüküm gereğince Kuruma başvuru yapılması gereken üç günlük sürenin aşılarak yapıldığı hususu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle,

 

İdarece ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan kararın iptaline yönelik başvurunun süre yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul