En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1594
  • Toplantı No: 2007/024
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/024
Gündem No :4
Karar Tarihi:10.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1594
Şikayetçi:
 Asuman KORUKÇU, Hüdaverdi Mahallesi Hat Cad. No:5 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü 11.Şube Müdürlüğü Ankara Caddesi No: 292 16372 Duaçınarı/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.04.2007 / 12142
Başvuruya konu ihale:
 2007/44214 İKN|li “Bursa İnegöl Güney Yandereleri Islahı İkmali I.Kısım İnşaatı -İnegöl İlçesi Sınırları Dahilindeki Çeşitli Dereler Üzerinde Rusubat Tutma ve Erozyonu Önleme Amaçlı-10 Adet Seki İnşaatı Yapılması”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2007 tarih ve 06.03.04.0176/2007-36 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            DSİ Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü 11.Şube Müdürlüğünce 11.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/44214 İKN´li “Bursa İnegöl Güney Yandereleri Islahı İkmali I.Kısım İnşaatı -İnegöl İlçesi Sınırları Dahilindeki Çeşitli Dereler Üzerinde Rusubat Tutma ve Erozyonu Önleme Amaçlı-10 Adet Seki İnşaatı Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Asuman KORUKÇU’nun 25.04.2007 tarih ve 12142 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporu ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-II listesinin 21 nci maddesine göre ÇED Yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesi ile 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;

 

“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesinde;

 

“7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış veya çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış veya yatırım programına alınmış veya mevzi imar planları onaylanmış projelere ve bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen faaliyetlere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen belgeler incelendiğinde; Bursa İnegöl Güney Yandereleri Islahı işinin 1992 Yılı Yatırım Programında yer aldığı, Bursa Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün DSİ 1. Bölge Müdürlüğüne hitaben yazdığı yazısında da özetle; başvuru konusu işin anılan Yönetmelik kapsamı dışında değerlendirildiği, söz konusu projenin gerek yatırım gerekse işletme döneminde mevcut durumunda değişiklik yapılması planlandığında ve/veya kullanım amacı değişikliği yapılacağı zaman, yeniden İl Müdürlüğünden görüş alınması gerektiğinin ifade edildiği tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul