• Karar No: 2007/UY.Z-1597
  • Toplantı No: 2007/024
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/024
Gündem No :9
Karar Tarihi:10.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1597
Şikayetçi:
 Mehmet Ramiz AK-İnşaat Mühendisi, Atatürk Bulvarı 79/5 GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 GASKİ Genel Müdürlüğü, İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10136
Başvuruya konu ihale:
 2006/154116 İKN|li “Aktoprak Beldesi, Safaşehir Toplu Konut Alanı Sam. Mah. Sam Mezrası İçmesuyu Temini ve 4000 m3 lük Depo ve Bağlantıları Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.05.2007 tarih ve 06.0257.0085/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            GASKİ Genel Müdürlüğü’nce 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Aktoprak Beldesi, Safaşehir Toplu Konut Alanı Sam. Mah. Sam Mezrası İçmesuyu Temini ve 4000 m3 lük Depo ve Bağlantıları Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak M.Ramiz Ak’ın 03.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.04.2007 tarih ve 10136 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandıktan sonra İdareye yapılan şikayet üzerine Kuruma yapılan başvurunun reddine,

 

İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 11.12.2006 tarihinde ihale edilen “Aktoprak Beldesi, Safaşehir Toplu Konut Alanı Sam. Mah. Sam Mezrası İçmesuyu Temini ve 4000 m3 lük Depo ve Bağlantıları Yapım İşi” nin firmaları üzerinde bırakıldığının idarenin 28.12.2006 tarihli  yazısı ile bildirildiği, fakat sözleşmeye davet yazısı firmalarına bildirilmeden, süresi içerisinde sözleşme yapmaya gelmedikleri gerekçesi ile davet yazısının süresinin dolduğunun belirtildiği ve firmaları ile sözleşmenin yapılmadığı, söz konusu iş ile ilgili 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesine göre sözleşmeye davet yazısının 16.02.2007 tarihinde idareden çıktığı, fakat firmalarına ulaşmadığı, bu yazının elden verildiği tarihten itibaren 10 gün, postaya verildiği günden itibaren 7 gün ve bu süreyi takip eden 10 gün içinde sözleşme yapılabilecekken, ne posta ne de elden tebligatın söz konusu olmadığı, ancak bu ihaleye katılan diğer firmalardan aldıkları duyumlarla 26/02/2007 tarihli dilekçe ekinde sözleşme yapılması için gereken evrakların idareye sunulduğu, daha sonra KİK payı ve diğer damga vergilerinin yatırıldığı, idarece vergi borcu olmadığına dair alınan yazının eski tarihli olduğunun kendilerine şifaen söylendiği, bunun üzerine 02/03/2007 tarihli vergi borcu yazısının idareye iletildiği, müracaat ve tebligat tarihleri dikkate alınacak olursa, 16/02/2007 tarihli idare yazısının postaya verildiği kabul edilerek sözleşme yapma süresinin 05/03/2007 tarihinde sona ermesi gerektiği, kendileri ile neden sözleşme yapılmadığına ilişkin olarak idareye 12/03/2007 tarih ve 1075 kayıt nolu dilekçe ile başvurulduğu, idarenin 22/03/2007 tarih ve 596 sayılı yazısında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 44 üncü maddesine göre sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğunun yerine getirilmediğinin ileri sürüldüğü, ikinci avantajlı teklif sahibinin sözleşmeye davet edildiğinin bildirildiği, elden tebligat yapıldığı ileri sürülen şahıs ile firmalarının hiçbir alakası olmadığı, idarenin geçici teminatlarını gelir kaydettiği, idarenin en düşük teklif sahibi olmalarına rağmen kendileri ile sözleşme yapmamasının firmalarını mağdur ettiği iddia edilmekte, ikinci firma ile yapılan sözleşmenin iptal edilerek geçici teminatlarının iade edilmesinin sağlanması talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından “Aktoprak Beldesi, Safaşehir Toplu Konut Alanı Sam. Mah. Sam Mezrası İçmesuyu Temini ve 4000 m3 lük Depo ve Bağlantıları Yapım İşi”nin 11.12.2006 tarihinde teklif birim fiyat alınmak suretiyle ihale edildiği, ihaleye ilişkin 8 adet ihale dokümanının satın alındığı, 5 istekli tarafından teklif verildiği belirlenmiştir.

 

İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Özmet İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin geçici teminat mektubu miktarının teklif edilen bedelin % 3’ünü karşılamaması nedeniyle, ABV İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş hacmini gösteren belgelerinin idarece istenen asgari kriteri sağlamaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 25.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Mehmet Ramiz AK üzerinde bırakıldığı, Mustafa Çelik’in ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, kesinleşen ihale  kararının 28.12.2006 tarihli yazı ile isteklilere bildirildiği anlaşılmıştır.

 

Kesinleşen ihale kararının bildiriminden sonra, idarenin 16.02.2007 tarih ve 330 sayılı yazısı ile Mehmet Ramiz Ak’ın sözleşmeye davet edildiği, söz konusu yazının M.Erdem Doğanay adlı şahsa 16.02.2007 tarihinde elden teslim edildiği, Mehmet Ramiz Ak tarafından 26.02.2007 tarihli dilekçe ekinde idareye istenen belgelerin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 26.02.2007 tarihli dilekçe ekinde sözleşme imzalamak üzere sunduğu belgeler incelendiğinde; başvuru sahibi tarafından vergi borcu olmadığına dair sunulan yazının,  Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alındığı, anılan yazının tarihinin 03.07.2006 tarihli olduğu, söz konusu yazıda 03.07.2006 tarihi itibarıyla Mehmet Ramiz Ak’ın vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmadığının ifade edildiği  belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Sözleşmeye Davet” başlıklı 42 nci maddesinde; “41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.” hükmü,

     

Anılan Kanunun  Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu” başlıklı 44 üncü maddesinde; İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

 

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 70 inci maddesinde; “İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıdaki tespitler mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamak üzere idarece istenen belgeleri sözleşmeye davet yazısının elden tebliğ tarihi olan 16.02.2007 tarihinden itibaren 10 günlük sürenin son günü olan 26.02.2007 tarihinde 26.02.2007 tarihli dilekçe ekinde idareye sunduğu görülmüştür. Ancak yukarıdaki mevzuat hükmünde de belirtildiği üzere ihale üzerinde bırakılan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerinin ihale tarihi itibariyle isteklinin durumunu belirtmesi gerekmektedir. Başvuru sahibi tarafından kesinleşmiş vergi  borcu olmadığına dair sunulan  Şahinbey Vergi Dairesinden alınan yazının tarihinin 03.07.2006 tarihli olduğu ve 03.07.2006 tarihi itibariyle isteklinin vergi borcu olmadığını ifade eden bir içerik taşıdığı, dolayısıyla mevzuata uygun olarak sunulmadığı belirlenmiştir.

Bunun üzerine idarenin Mehmet Ramiz Ak’ın geçici teminatının irad kaydedilmesi için işlemleri başlattığı tespit edilmiştir. Daha sonra idarenin 01.03.2007 tarihli yazısı ile ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olan Mustafa Çelik’i sözleşmeye davet ettiği, söz konusu yazının 01.03.2007 tarihinde Mustafa Çelik’e elden tebliğ edildiği, anılan isteklinin 06.03.2007 tarihli dilekçe ekinde gereken belgeleri idareye sunduğu ve söz konusu istekli ile 07.03.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı belirlenmiştir.

İhale işlem dosyasında yer alan belge ve bilgilerden başvuru sahibinin 12.03.2007 tarihli dilekçe ile idareye başvuru yaparak tekrar sözleşme yapmak üzere istenen belgeleri sunduğu ve aynı yazıda 26.02.2007 tarihli dilekçe ekinde bu belgelerin daha önce sunulmuş olmasına rağmen kendisiyle neden bu tarihe kadar sözleşmenin imzalanmadığının sorulduğu, anılan yazının ekinde bu sefer yine Şahinbey Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alınan 02.03.2007 tarih ve 6066 sayılı vergi borcu olmadığına dair yazının sunulduğu tespit edilmiştir. Şahinbey Vergi Dairesi’nin 02.03.2007 tarihli yazısında; “Dairemizi 01100110373 vergi numarasında kayıtlı mükellefimiz bulunmaktasınız. 26.02.2007 tarihi itibarıyla dairemize muhtelif vergi türlerinden oluşan 57,761 YTL. vadesi geçmiş vergi borcunuzun bulunduğu, yine aynı tarihte dairemiz emanet hesabında 3.580,45 YTL. paranızın olduğu kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır.”  ifadesine yer verilmiştir.

Yukarıda 02.03.2007 tarihli Şahinbey Vergi Dairesi’nin yazısının içeriğine de bakıldığında, gerek içerik bakımından yazının uygun olmadığı, gerekse ihale tarihi olan 11.12.2006 tarihi itibariyle başvuru sahibinin kesinleşmiş vergi borcu olup olmadığını ifade etmediği anlaşıldığından, ikinci sunulan yazının da mevzuata uygun olmadığı sonucuna  varılmıştır.

Başvuru sahibinin dilekçesinde, 16.02.2007 tarihli sözleşmeye davet yazısının firmaları adına elden tebligatını alan şahsın firmaları ile ilgisi olmadığı ve sözleşmeye davet yazısının kendilerine ulaşmadığı, ihaleye katılan diğer firmalardan aldıkları duyumlarla 26.02.2007 tarihinde süresi içerisinde istenen belgelerin idareye sunulduğu, daha sonra firmalarının vergi borcu olmadığına ilişkin sundukları belgenin eski tarihli olduğunun idareden şifaen öğrenildiği ve 02.03.2007 tarihli vergi borcu olmadığına dair yazının idareye sunulduğu, buna rağmen kendileri ile sözleşmenin imzalanmadığı iddia edilmiştir.

 Başvuru sahibinin idareye sunduğu teklif dosyasında yer alan belgeler incelendiğinde, Mehmet Ramiz Ak’ın teklif dosyasında ihalelerde firmaları adına işlemleri yürütmek üzere Abuzer Yapıcı adlı şahsın yetkili olduğunun belirtildiği ve bu şahsa ait vekaletnamenin ve imza beyannamesinin sunulduğu, sözleşmeye davet yazısını Mehmet Ramiz Ak adına alan M.Erdem Doğanay isimli şahsa ait bir vekaletname ya da anılan firmayı temsile yetkili olduğuna ilişkin bir belgenin ne ihale dosyasında ne de ihale işlemleri aşamasında idareye sunulmadığı tespit edilmiştir. Ancak ihale işlemlerine ilişkin belgelere bakıldığında; Mehmet Ramiz Ak adına idareden ihale dosyasını satın alan kişinin, ihale teklif zarfını teslim eden kişinin, kesinleşen ihale kararı bildirim yazısını elden tebliğ alan kişinin de M.Erdem Doğanay olduğu, Mehmet Ramiz Ak’a ilişkin teklif mektubunun ise Mehmet Ramiz Ak adına yetkili Abuzer Yapıcı tarafından imzalandığı  görülmüştür.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında Mehmet Ramiz Ak adına M.Erdem Doğanay’ın yetkili olduğuna dair bir belge bulunmadığı tespit edildiğinden idarenin ihale işlemlerine ilişkin aşamalarda anılan şahsın Mehmet Ramiz Ak adına yetkili olup olmadığı sorgulamasını yapmadan Mehmet Ramiz Ak adına yapılacak tebligatları bu şahsa yaptığı anlaşılmıştır. İdarece yetki belgesinin aranmadan bu şekilde tebligatın yapılması mevzuata aykırı bulunmakla birlikte, başvuru sahibinin 26.02.2007 tarihli dilekçe ekinde sözleşme yapmak üzere gereken belgeleri idareye sunduğu görüldüğünden bu husus esasa etkili olmamıştır.

Başvuru sahibi dilekçesinde sözleşmeye davet yazısının kendilerine tebligatının yapılmadığını, M.Erdem Doğanay ile firmalarının bir ilgisinin bulunmadığı iddia etmektedir. Ayrıca başvuru dilekçesinde diğer firmalardan alınan duyumlarla sözleşmeye davet edildiklerinin öğrenildiği ifade edilmektedir. Ancak başvuru sahibinin dilekçesinde başka firmalardan alınan duyumlarla sözleşmeye davet edildiklerinin öğrenildiği iddia edilse de, sözleşmeye davet yazısının sadece ihale üzerinde bırakılan istekliye gönderildiği göz önüne alındığında söz konusu iddia yerinde görülmemiştir.  Ayrıca ihale işlemleri sırasında M.Ramiz Ak adına tüm işlemlerin M.Erdem Doğanay tarafından yürütüldüğü, hatta M.Ramiz Ak adına teklif dosyasının M.Erdem Doğanay tarafından idareye teslim edildiği tespit edildiğinden, başvuru sahibinin M.Erdem Doğanay ile firmalarının bir ilişkisinin olmadığının iddia edilmesi de yerinde görülmemiştir.

Başvuru sahibinin Kuruma başvuru dilekçesi ekinde Şahinbey Vergi Dairesi’nden alınan 29.03.2007 tarihli kesinleşen vergi borcu olmadığına ilişkin yazıyı sunduğu, söz konusu yazıda; Mehmet Ramiz Ak’ın 11.12.2006 tarihi itibariyle kesinleşen vergi borcunun bulunmadığının ifade edildiği belirlenmiştir. Başvuru sahibinin son olarak sunduğu vergi borcu olmadığına dair yazı mevzuat hükümlerine uygun olmakla birlikte, belgenin alındığı 29.03.2007 tarihi  itibarıyla süresi içerisinde idareye sunulmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Mehmet Ramiz Ak’ın sözleşme imzalamak üzere idarece istenen belgeleri zamanında mevzuata uygun olarak sunulmamasından dolayı, ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Mustafa Çelik’in 01.03.2007 tarihli yazı ile sözleşmeye davet edildiği, Mustafa Çelik’in 06.03.2007 tarihli dilekçe ekinde sözleşme için gerekli belgeleri idareye sunduğu ve anılan istekli ile 07.03.2007 tarihinde sözleşmenin imzalandığı belirlenmiştir. Mustafa Çelik tarafından sunulan vergi ve sigorta borcu olmadığına dair sunulan belgelere de bakıldığında, bu istekli tarafından da sunulan belgelerin ihale tarihi olan 11.12.2006 tarihi itibariyle değil, vergi dairesine ve SSK İl Müdürlüğü’ne başvuru tarihi olan 05.03.2007 tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmadığını ifade ettiği, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından sunulan vergi borcu olmadığına dair sunulan 29.03.2007 tarihli yazı ile aynı içerikte olan bu yazıların da mevzuata uygun olarak sunulmadığı görüldüğünden, idarece bu belgelerin kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmuştur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde, şikayet başvurularının, sözleşme imzalanmamışsa idarece dikkate alınacağı, 56 ncı maddesinde ise, sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının Kurul tarafından değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kanunda öngörülen sürelere uyulmak suretiyle sözleşme imzalandıktan sonra idareye ve bunun üzerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurumunca ihale işlemleri ile ilgili olarak anılan Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen kararlardan birisinin verilmesine yasal imkan bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri sayılırken "Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır." hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihale dosyasının incelenmesinden, kesinleşen ihale kararının 28.12.2006 tarihinde şikayetçiye tebliğ edildiği, ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyularak 07.03.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, idareye şikayet başvurusunun sözleşme imzalandıktan sonra 03.04.2007 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde yer alan usule aykırı olarak sözleşme imzalandıktan sonra İdareye yapılan şikayet üzerine Kuruma yapılan başvurunun reddine,

 

2) Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturulma başlatılmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na  bildirilmesine,

 


   Oybirliği i
le karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul