En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1607
  • Toplantı No: 2007/024
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/024
Gündem No :28
Karar Tarihi:10.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1607
Şikayetçi:
 Öz-Albayrak İnş. Taah. Nak. ve Tic. Ltd. Şti., Trabzon Caddesi No:94 Araklı/TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. Hükümet Konağı Kat:3 61040 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.04.2007 / 10778
Başvuruya konu ihale:
 2007/1011 İhale Kayıt Numaralı “Araklı Merkez İlköğretim Okulu İkmal İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 06.02.73.G020/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 08.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Araklı Merkez İlköğretim Okulu İkmal İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Öz-Albayrak İnş. Taah. Nak. ve Tic. Ltd. Şti.´nin, 11.04.2007 tarih ve 10778 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı itirazen şikayet başvurusunun 13.04.2007 tarih 2007/AK.Y-273.1 sayılı Kurul kararıyla reddine, iddiaların incelenmesine geçilmesine, incelemenin Kurum tarafından yapılmasına karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden iddiaların yerinde bulunmadığına,

 

karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede kendi tekliflerinin idarece aşırı düşük bulunduğu,  istenilen aşırı düşük sorgulamasına sunulan açıklamanın yeterli bulunmadığı, halbuki  tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde;  İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin nasıl belirleneceği ve bu teklif sahiplerinden hangi konularda açıklama isteneceği, yapılan açıklamaların nasıl değerlendirileceği konuları Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün XIII. H maddesinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı bölümünün “a) Yapım İşleri İhalelerinde” kısmında düzenlenmiştir.

 

Bu çerçevede; idare tarafından aşırı düşük teklif sınır değerinin anılan Tebliğe uygun olarak tespit edildiği, teklifleri bu sınır değerin altında kalan  firmaların Bayramoğlu İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Eser İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve başvuru sahibi Öz-Albayrak İnş. Taah. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. olduğu, anılan firmalardan 13.02.2007 tarih ve 6136 sayılı yazı ile 22.02.2007 tarihine kadar süre verilerek; 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde aşırı düşük teklife ilişkin açıklama istenildiği, anılan süre içerisinde Bayramoğlu İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile Eser İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. firmalarının aşırı düşük teklif sorgulamasına açıklama sunmadıkları, başvuru sahibi Öz-Albayrak İnş. Taah. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının ise; 22.02.2007 tarihindeki yazı ekinde aşırı düşük sorgulamasına ilişkin açıklamaları idareye sunduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi Öz-Albayrak İnş. Taah. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının idareye sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin 22.02.2007 tarihli açıklama yazısında; 2 adet satış mağazası, 2 adet malzeme deposu, çakıl, kum, tuğla ve demir için 2500 m2 açık depo, 3 adet kamyon, 2 adet ekskavatör, 1 adet beko ve satış bayiliğinin olduğu, diğer taraftan ihale konusu işin kendi iş yerine 60 mt. mesafede olduğu, dolayısıyla nakliye giderlerinin yok sayılacak kadar az olduğunu belirtilmiştir. Söz konusu açıklama ekinde imalat grupları ile bu gruplarda yer alan çevre tanzimi, müşterek tesisat, su basman üstü imalatlar, sıhhi tesisat, kalorifer tesisat, elektrik tesisat, trafo ve jeneratör tesisat, mutfak tesisat işleri fiyatlarının belirtildiği, bazı kalemlerle ilgili piyasadan alınan teklifler sunulduğu, sunulan bu proforma faturaların bazılarının faks mesajı olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanunun 38 nci maddesine uygun olmayan, ayrıca ekinde fiyat analizlerine yer verilmeyen aşırı düşük teklif açıklamasının idarece kabul edilmeyerek ihalenin sınır değerin üzerinde bulunan ilk istekli üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul