• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UY.Z-1638
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :36
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UY.Z-1638
Şikayetçi:
 İnci Karadüz, Ataç 2 Sokak No:66/9 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü 211. Şube Müdürlüğü,Cumhuriyet Mah. Vali Konağı Yanı İzmir Asfaltı No:22 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.04.2007 / 11720
Başvuruya konu ihale:
 2007/39854 İhale Kayıt Numaralı “Aydın Merkez Kemer Çakırlar Deresi Islahı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.05.2007 tarih ve 06.02.94.0198/2007-37 sayılı Değerlendirme Raporunda;

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğü 211. Şube Müdürlüğü’nce

02.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Aydın Merkez Kemer Çakırlar Deresi Islahı

ihalesine ilişkin olarak İnci Karadüz´ün 19.04.2007 tarih ve 11720 sayı ile Kurum kayıtlarına

alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

Yapılan incelemede; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci

maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen

ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine

gerek bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye konu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-II

listesi 21/d maddesine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi

alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

İncelenen ihalede, İhale konusu işin Çevre Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi

Yönetmeliğinin “Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projeler” başlıklı 15 inci maddesinin (a) bendi

kapsamında EK-II listesinde yer alan projelerden olduğu tespit edilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesindeki “Bakanlık 15 inci maddenin (a), (b), (c)

bendinde yer alan projeleri, EK-IV´deki kriterler çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Bakanlık,

bu aşamada gerekli görülmesi halinde proje sahibinden projesi ile ilgili geniş kapsamlı bilgi

vermesini, araç gereç sağlamasını, yeterliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler

yapmasını veya yaptırmasını isteyebilir.

Bakanlık on beş işgünü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak proje

hakkında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli

Değildir" kararını beş işgünü içinde verir, kararı Valiliğe ve proje sahibine bildirir. Valilik bu

kararı taşra teşkilatlarına ve halka duyurur.” düzenlemesi gereğince EK-II listesinde yer alan

projeler için Çevre Bakanlığından öngörülen süre içerisinde "Çevresel Etki Değerlendirmesi

Gereklidir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının alınması gerektiği

anlaşılmıştır.

Ancak yine aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinde “7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı

Resmi Gazete´de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygulama

projeleri onaylanmış, çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin,

ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış, yatırım programına alınmış, mevzi imar

planları onaylanmış projelere, bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen

faaliyetlere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması

gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer

almaktadır.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi

gereğince iddia konusu ile ilgili olarak idareden bilgi ve belgelerin istenilmesi üzerine idare

tarafından gönderilen ve 27.04.2007 tarih ve 12503 sayı ile 07.05.2007 tarih ve 13227 sayıyla

Kurum kayıtlarına alınan yazılar ve eklerinin incelenmesi neticesinde; söz konusu işin ilk defa

1985 yılında idarenin yatırım programında yer alan “Büyük Menderes Yan Dereleri Islahı” emanet

işinden tefrik edilerek gerçekleştirildiği ve bu nedenle ÇED Yönetmeliği Geçici 3 üncü maddesi

kapsamında olduğu tespit edilmiştir.

ıklanan nedenlerle;

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların

incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen

koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul